Keräämme systemaattisesti palautetta toiminnan tuloksista ja laadusta tuloskorttien, opiskelija-, henkilöstö- ja sidosryhmäkyselyjen, kehityskeskustelujen, sisäisten katselmusten, itsearviointien ja ulkoisten arviointien kautta. Käytämme arviointi- ja palautejärjestelmän tuottamaa tietoa ammattikorkeakoulun johtamisessa ja toiminnanohjauksessa organisaation kaikilla eri tasoilla. Vuosittain päivitettävä mittaussuunnitelma ohjaa palautteiden keräämistä ja arviointien tekemistä.

 

ARVIOINTI- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ
Johto/yksikkö Henkilöstö Opiskelijat Sidosryhmät
Tuloskortit

Katselmukset

Itsearvioinnit

Ulkoiset arvioinnit

Kehityskeskustelut

Työyhteisön kehittämiskysely

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely

Tukipalvelujen palautekyselyt

Asiakaspalvelukyselyt

 

Opintojaksopalautteet

Tulokysely

Koulutuksen kehittämiskysely

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely

Kehittämisfoorumit

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely

Tukipalvelujen palautekyselyt

Asiakaspalvelukyselyt

Täydennyskoulutuksen loppupalaute

Sidosryhmäpalaute

Alumnikysely

Hankkeiden arvioinnit ja palaute

Uraseurantakysely

Asiakaspalvelukyselyt

 

 

KEHITTÄMINEN

Kehitämme ydinprosessien mukaista toimintaa ja tukipalveluja systemaattisesti ulkoisen ja sisäisen arviointi- ja palautetiedon avulla. Kehittämistarpeet nousevat esimerkiksi strategian ja toimenpideohjelmien, tuloskorteissa asetettujen tavoitteiden sekä arviointi- ja palautejärjestelmän pohjalta.

Suunnittelemme ja toteutamme tämän tiedon perusteella esille nousseet kehittämistoimenpiteet. Seuraamme ja arvioimme kehittämistoimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta mm. vuosittaisissa johdon katselmuksissa. Hyödynnämme kehittämistoimenpiteiden tulokset ammattikorkeakoulun operatiivisessa toiminnassa tai strategisissa valinnoissa.

Jokaisen oman työn kehittäminen ja pienet, nopeat kokeilut ovat tärkeitä kehittämisen menettelytapoja.  Kannustamme henkilöstöämme tekemään myös koko oraganisaatiota hyödyttäviä aloitteita ja kehittämisideoita toimintojen parantamiseksi.

Ajankohtaista-osiosta löydät palautekyselyjen ja arviointien tuloksista kertovat tiedotteemme.