Xamkin tavoitteena on olla hyvä, vastuullinen ja haluttu työ- ja opiskelupaikka. Korkeakouluyhteisössämme pidämme huolta siitä, että opiskelussa ja työssä on hyvä olla. Tätä edistääksemme periaatteemme on, että Xamkissa kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti.

Toimintakulttuuri

Ihmisten välinen vuorovaikutus on välttämätöntä työyhteisön toimivuuden takaamiseksi. Siihen kuuluu erilaisuuden kohtaaminen ja monenlaiset näkemyserot sekä niiden hyväksyminen ja kunnioittaminen. Xamkissa kohdellaan kaikkia kunnioittavasti. Me vaalimme yhteisömme monimuotoisuutta ja kunnioitamme muiden erilaisuutta sekä kohtaamme kaikki yksilöinä ja kohtelemme heitä tasavertaisesti.

Xamkissa on nollatoleranssi häirinnän ja epäasiallisen käytöksen suhteen. Jokaisella on vastuu ja oikeus puuttua rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti havaitsemiinsa epäkohtiin. Tätä varten Xamkissa on häirintää ja epäasiallista käytöstä koskevan ohjeen lisäksi turvallisuushavaintoilmoitusjärjestelmä, jota kautta voi tehdä myös kehittämisehdotuksia. Havaittuihin epäkohtiin puututaan viivytyksettä.

Johtaminen, päätöksenteko ja esihenkilötyö

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat Xamkin johtamiskulttuurin ydintä. Johto ja esihenkilöt toimivat esimerkkinä sekä henkilöstölle että opiskelijoille. Jokaisen tulee kokea tulleensa kohdelluksi oikeudenmukaisesti ja arvostavasti.

Xamkissa kannustetaan avoimeen keskustelukulttuuriin ja avoimeen päätöksentekoon sekä noudatetaan hyvän hallinnon periaatteita. Johto ja esihenkilöt ottavat tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisten erilaisuuden huomioon toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa. Sitä tukee arvostava vuorovaikutus sekä kannustava ja osallistava palaute- ja aloitekulttuuri. Esihenkilö edistää työyhteisön viestinnän avoimuutta ja kaksisuuntaisuutta. Esihenkilöiden vastuulla on myös huolehtia siitä, että työtehtävät ja resurssit kohdennetaan tasapuolisesti. Xamkissa meille on tärkeää edistää ja tukea yhteisön jäsenten työhyvinvointia ja huolehdimme omasta työkyvystämme.

Xamkissa kiinnitetään huomiota henkilöstön palkkatasa-arvon ohella urakehitykseen, mahdollisuuteen osallistua päätöksentekoon sekä henkilöstöryhmien väliseen tasa-arvoon. Paitsi henkilöstön, myös opiskelijoiden osalta on tärkeää edistää osallistavaa vuorovaikutusta. Sekä henkilöstölle, että opiskelijoille suunnatut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyt toteutetaan säännöllisesti ja tuloksia käytetään toiminnan kehittämiseen.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaaminen ja viestintä

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemat sisällytetään esihenkilövalmennukseen sekä uuden henkilöstön perehdyttämiseen. Xamkin eettiset periaatteet ovat osa xamkilaisten vastuullisuusperehdytystä. Lisäksi kaikkien henkilöstön jäsenten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin liittyvää osaamista ja tietoisuutta lisätään säännöllisin koulutuksin ja kampanjoin.

 

Henkilöstön tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Työn ottaminen

Xamkissa rekrytointiprosessit ovat läpinäkyviä ja oikeudenmukaisia. Hakijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet tulla valituksi tehtävään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukaisesti. Tehtävien vaatimukset kerrotaan avoimesti ja rekrytointiperusteet tehdään mahdollisimman läpinäkyviksi. Määräaikaisia työsuhteita solmitaan vain perustelluista syistä.

Hakijoiden ansioiden arviointiin osallistuu aina vähintään kaksi henkilöä ja ulkopuolisen tahon tekemää soveltuvuusarviointia käytetään ainakin valittaessa henkilöitä toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Haettavista tehtävistä ilmoitetaan aina sisäisesti intranetissä sekä ulkoisilla sivuilla. Henkilöstön urakehitystä tuetaan mm. mahdollistamalla henkilöstön työkierto ja työelämävaihto sekä osaamisen hyödyntäminen yli yksikkörajojen.

Vakituisissa opetus- ja TKI- tehtävissä haku tehdään myös englanniksi, ellei sillä ole tehtävään liittyvää estettä.

Urakehitys

Xamkissa arvostetaan eri ikäryhmien erilaisuutta ja heidän organisaatioonsa tuomaansa monipuolista osaamista. Xamkilaisia kannustetaan seuraamaan avoimia tehtäviä ja hakeutumaan niihin kiinnostuksen ja osaamisen mukaisesti. Alustava malli tutkijan urapolusta on hyväksytty johtoryhmässä. Käytännön toimintamallista sopiminen on vielä kesken. Urapolun suunnitteluun liittyvää toimintamallia on tarkoitus tulevaisuudessa laajentaa myös muihin tehtäviin.

Tavoitteena on, että Xamk on myös ikärakenteeltaan monimuotoinen. Niinpä ikääntyvät työntekijät nähdään merkittävänä voimavarana ja hiljaisen tiedon siirtoon kiinnitetään huomiota. Ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeita pyritään huomioimaan yksilöllisesti ja heidän terveyttään seurataan toimintasuunnitelman mukaisesti ikäryhmätarkastuksilla työterveyshuollossa.

Palkkaus

Palkkausperusteet Xamkissa ovat yhdenvertaiset, selkeät ja perustuvat työehtosopimukseen. Vaativuudeltaan samanlaisesta työstä maksetaan sama palkka. Xamkissa tehdään vuosittain palkkakartoitus, jonka tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta vaatimuksiltaan saman tasoisissa tehtävissä. Palkkakartoitus käsitellään työyhteisöneuvottelukunnassa henkilöstöryhmien kanssa.

Koulutus

Xamk tukee henkilöstönsä osaamisen kehittymistä ja urakehitystä huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden. Uusille työntekijöille laaditaan perehdytyssuunnitelma. Esihenkilöt käyvät osaamisen kehittämisen tarpeet läpi kehityskeskustelujen yhteydessä vuosittain ja seuraavat osaamisvaatimusten toteutumista. Henkilöstölle tarjotaan monipuolisesti kouluttautumismahdollisuuksia. Kaikilla henkilöstöryhmillä on oikeus käyttää sama määrä työaikaa ammattitaitoa kehittävään koulutukseen.

Vapaa-ajan, työn ja perhe-elämän yhdistäminen

Työtehtäviä pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan niin, että osa-aikainen työskentely on mahdollista, mikäli henkilö itse näin toivoo. Osa-aikaisia perhevapaita on vuosittain ollut käytössä. Osa-aikaisuuden, vuorotteluvapaiden ja muiden joustojen myöntämisessä toimitaan yhdenvertaisesti.

Osa-aikaisuuteen on moninaisia syitä. Usein osa-aikaisuudesta sovitaan työtekijän aloitteesta – esimerkiksi pienten lasten vanhemmat voivat kokea sen sopivan elämäntilanteeseen tai eläkeikää lähestyvä voi kaivata hiukan lyhyempää työaikaa.

Opiskelijoiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Opiskelemaan pääsy

Jokaisella on mahdollisuus hakea ja tulla valituksi opiskelemaan Xamkiin riippumatta taustasta, henkilökohtaisista ominaisuuksista tai elämäntilanteesta. Opintosuoritusten arviointikriteerit ovat läpinäkyvät ja kohtelevat opiskelijoita tasapuolisesti.

Xamk tarjoaa opintoja erilaisissa muodoissa verkko-, lähi- ja monimuotototeutuksena, mikä helpottaa opintojen suorittamista esimerkiksi perheellisillä tai työssäkäyvillä opiskelijoilla. Opiskelumuodosta riippumatta kaikille opiskelijoille pyritään järjestämään yhdenvertainen pääsy tuki- ja ohjauspalveluiden piiriin sekä tarvittavat orientaatiot.

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen oppimisympäristö ja tukipalvelut

Xamkin oppimisympäristö on suvaitseva, turvallinen ja oikeudenmukainen. Opiskelijoilla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa opiskelun ja opiskeluympäristön kehittämiseen. Oppimisympäristöt mahdollistavat saavutettavat ja yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet. Tämä otetaan huomioon toimintamalleja ja fyysisiä opiskeluympäristöjä suunniteltaessa.

Laadukkaat ohjaus- ja tukipalvelut tukevat oppimista ja opintojen etenemistä. Prosessien toimivuuden lisäksi palveluiden resurssit ovat riittävät ja oikein kohdennetut. Ohjaus- ja neuvontapalveluissa noudatetaan sukupuolisensitiivisyyden periaatteita, jossa määrittävinä tekijöinä ovat yksilön taipumukset, osaaminen ja mahdollisuudet sukupuolesta riippumatta.

Vaikuttamismahdollisuudet ja edunvalvonta

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä vuorovaikutuksen lisäämiseksi opiskelijoiden ääni kuuluu Xamkin päätöksenteossa. Tärkeänä yhteistyötahona tämän toteutuksessa on Opiskelijakunta Kaakko. Opiskelijakunta muun muassa koordinoi opiskelijaedustajien valintaa. Opiskelijaedustajat ovat jäseniä muun muassa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa, eri johtoryhmissä, tiimeissä ja kehittämisfoorumeissa.

Häirintä

Häirintä on ihmisarvoa tarkoituksellisesti ja tosiasiallisesti loukkaavaa käyttäytymistä. Häirintään liittyy usein uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri.

Häirintää tai epäasiallista kohtelua kokeneen olisi hyvä ottaa puheeksi ja kertoa kokemuksestaan mahdollisimman pian henkilölle, joka hänen kokemanaan käyttäytyi epäasiallisesti. Työnantajan tulee puuttua tilanteeseen viivytyksettä saatuaan siitä tiedon joko häirinnän kohteelta itseltään, Falcony-poikkeamaraportointijärjestelmän kautta, tai työsuojeluvaltuutetun, luottamushenkilön tai työterveyshuollon välityksellä. Xamkissa opiskelijoille on selkeät toimintaohjeet häirintä- ja ristiriitatilanteiden varalta. Korkeakoulun opiskelijakunta toteuttaa lakisääteisenä tehtävänään opiskelijoiden edunvalvontaa. Opiskelijakunnalla on työntekijänä edunvalvonnan asiantuntija sekä häirintäyhdyshenkilöitä, jotka on koulutettu tehtävään. Häirintäyhdyshenkilöiden tehtävänä on kuunnella tuomitsematta ja puuttua pyydettäessä esille nousseisiin häirintätilanteisiin. Häirintäyhdyshenkilöiden toiminta on täysin luottamuksellista. Opiskelijoilla on myös toimiva palaute- ja vastapalautejärjestelmä. Opiskelijoiden häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot sekä tarkemmat ohjeet häirintäilmoituksen tekemiseen löytyvät Kaakon verkkosivuilta: Häirintäyhdyshenkilöt – Opiskelijakunta Kaakko

Whistleblowing-ilmoituskanava

Xamkilla on käytössä Whistleblowing -kanava, jonka kautta voi luottamuksellisesti ilmoittaa rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilyn. Whistleblowing -kanava on työkalu eettisten periaatteiden ja luottamuksen ylläpitämiseen. Koko organisaatiolta vaaditaan ja työntekijöiltä edellytetään, että he noudattavat jokapäiväisessä työssään eettisiä periaatteita ja organisaatiotamme koskevaa lainsäädäntöä. Mikäli työntekijä tai organisaatiomme kanssa muuten tekemisissä oleva henkilö epäilee väärinkäytöstä, hän voi tehdä asiasta anonyymin ilmoituksen whistleblowing -ilmoituskanavan kautta.

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN SEURANTA JA TOTEUTUS

Tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, perustuslaki ja työsopimuslaki antavat raamit työnantajalta edellytettäville tavoitteille ja toimenpiteille koskien henkilöstönsä tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua sekä tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman sisällölle.

Xamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma laaditaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sen lisäksi suunnitelma tarkastetaan vuosittain ja sitä päivitetään tarvittaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä henkilöstöpalveluiden, vastuullisuuskoordinaattorin ja luottamusmiesten kanssa. Myös opiskelijat pääsevät vaikuttamaan suunnitelman sisältöön sen valmisteluvaiheessa. Johtoryhmä käsittelee ja hyväksyy suunnitelman. Lisäksi ennen julkaisua tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma käsitellään työyhteisöneuvottelukunnassa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman edellyttämät tiedot kootaan vuosittain henkilöstökertomukseen, joka sisältää myös palkkakartoituksen tulokset. Suunnitelmaan sisältyvien toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan vuosittain tehtävän työyhteisökyselyn ja joka toinen vuosi henkilökunnalle ja opiskelijoille tehtävän tasa-arvokyselyn avulla. Tämän lisäksi Xamk arvioi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyönsä edistymistä käyttämällä UN Womenin ja YK:n Global Compactin WEPs Gender Gap Analysis Tool -työkalua.

Häirintätapauksia seurataan sillä laajuudella, miten niistä ilmoitetaan esimerkiksi poikkeamaraportointijärjestelmän kautta tai häirintäyhdyshenkilöille.

Tutustu Xamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan täällä.