Arvojensa mukaisesti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on toimiva korkeakouluyhteisö ja tapamme toimia on turvallinen ja oikeudenmukainen. Siinä korostuvat luottamus ja arvostus. Kannamme vastuun toimintamme sosiaalisesta, taloudellisesta, kulttuurisesta ja ekologisesta kestävyydestä. 

Tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, perustuslaki ja työsopimuslaki antavat raamit työnantajalta edellytettäville tavoitteille ja toimenpiteille koskien henkilöstönsä tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua.

Suunnitelma tehdään yhteistyössä henkilöstöpalveluiden ja luottamusmiesten kanssa. Johtoryhmä käsittelee ja hyväksyy suunnitelman. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma käsitellään työyhteisöneuvottelukunnassa.

Tasa-arvolain (609/1986) mukaan jokaisen työnantajan tulee edistää työelämässä sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty ja työnantajan tulee toiminnallaan edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Myös henkilöstön asettaminen eri asemaan sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella on kielletty.

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Sen sijaan syrjintää ei ole positiivinen, oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jolla halutaan edistää yhdenvertaisuutta tai poistaa syrjinnästä aiheutuvia haittoja. Esimerkiksi heikommassa työmarkkina-asemassa olevien, kuten vammaisten tai osatyökykyisten tukeminen yhdenvertaisuuden edistämiseksi ei ole syrjintää.

Välillisen ja välittömän syrjinnän lisäksi yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä käsky tai ohje syrjiä.

Välitöntä syrjintää on henkilöön liittyvien syiden perusteella tapahtuva epäsuotuisa kohtelu verrattuna muiden kohteluun vastaavassa tilanteessa.

Välillisessä syrjinnässä näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö saattaa henkilön epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Häirintä on ihmisarvoa tarkoituksellisesti ja tosiasiallisesti loukkaavaa käyttäytymistä. Häirintään liittyy usein uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri.

Ihmisten välinen vuorovaikutus on välttämätöntä työyhteisön toimivuuden takaamiseksi. Siihen kuuluu erilaisuuden kohtaaminen ja monenlaiset näkemyserot. Syrjinnästä on kyse silloin, jos henkilöä kohdellaan muita huonommin hänen erilaisuutensa, kuten ulkonäön tai elämänkatsomuksen, perusteella. Xamkissa kunnioitetaan erilaisuutta ja sitä pidetään työ- ja opiskeluyhteisön voimavarana.

Xamkissa kiinnitetään huomiota henkilöstön palkkatasa-arvon ohella urakehitykseen, mahdollisuuteen osallistua päätöksentekoon sekä henkilöstöryhmien väliseen tasa-arvoon. Paitsi henkilöstön, myös opiskelijoiden osalta on tärkeää edistää osallistavaa vuorovaikutusta.

Toimintakulttuuri

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat Xamkin johtamiskulttuurin ydintä. Johto ja esimiehet toimivat esimerkkinä sekä henkilöstölle että opiskelijoille. Jokaisen tulee kokea tulleensa kohdelluksi oikeudenmukaisesti ja arvostavasti.

Päätöksenteko ja esihenkilötyö

Johto ja esihenkilöt ottavat tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisten erilaisuuden huomioon toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa. Sitä tukee arvostava vuorovaikutus sekä kannustava ja osallistava palaute- ja aloitekulttuuri. Esihenkilöiden vastuulla on huolehtia siitä, että työtehtävät ja resurssit kohdennetaan tasapuolisesti.

Jokaisen vastuu

Xamkissa on nollatoleranssi häirinnän ja epäasiallisen käytöksen suhteen. Jokaisella on vastuu ja oikeus puuttua rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti havaitsemiinsa epäkohtiin. Tätä varten Xamkissa on häirintää ja epäasiallista käytöstä koskevan ohjeen lisäksi turvallisuushavaintoilmoitusjärjestelmä, jota kautta voi tehdä myös kehittämisehdotuksia. Havaittuihin epäkohtiin puututaan viivytyksettä.

 

Whistleblowing

Xamkilla on käytössä Whistleblowing-kanava, jonka kautta voi luottamuksellisesti ilmoittaa rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilyn. Whistleblowing-kanava on työkalu eettisten periaatteiden ja luottamuksen ylläpitämiseen. Koko organisaatiolta vaaditaan ja työntekijöiltä edellytetään, että he noudattavat jokapäiväisessä työssään eettisiä periaatteita ja organisaatiotamme koskevaa lainsäädäntöä. Mikäli työntekijä tai organisaatiomme kanssa muuten tekemisissä oleva henkilö epäilee väärinkäytöstä, hän voi tehdä asiasta anonyymin ilmoituksen whistleblowing-kanavan kautta. Ilmoita whistleblowing-kanavan kautta.

Saavutettavuussuunnitelma

Xamkissa on julkaistu saavutettavuussuunnitelma vuonna 2020. Xamkissa saavutettavuudella tarkoitetaan miten korkeakoulun tilat, sähköiset järjestelmät, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja oppimateriaalit sekä asenneilmapiiri mahdollistavat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan monenlaisten sekä erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden.

Henkilöstön tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Xamk haluaa olla vetovoimainen työpaikka, jonka hyvä imago rakentuu yhteisesti hyväksyttyjen arvojen mukaiselle toiminnalle. Työnantajakuvan tärkeimpiä välittäjiä on Xamkin oma henkilöstö.

Rekrytointi ja urakehitys

Rekrytointiprosessit ovat läpinäkyviä ja oikeudenmukaisia. Hakijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet tulla valituksi tehtävään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukaisesti. Tehtävien vaatimukset kerrotaan avoimesti ja rekrytointiperusteet tehdään mahdollisimman läpinäkyviksi.

Hakijoiden ansioiden arviointiin osallistuu aina vähintään kaksi henkilöä ja ulkopuolisen tahon tekemää soveltuvuusarviointia käytetään ainakin valittaessa henkilöitä toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Haettavista tehtävistä ilmoitetaan aina sisäisesti intranetissä sekä ulkoisilla sivuilla. Henkilöstön urakehitystä tuetaan mm. mahdollistamalla henkilöstön työkierto ja työelämävaihto sekä osaamisen hyödyntäminen yli yksikkörajojen.

Vakituisissa opetus- ja TKI- tehtävissä haku tehdään myös englanniksi, ellei sillä ole tehtävään liittyvää estettä.

Palkkaus ja etuudet

Palkkausperusteet ovat yhdenvertaiset, selkeät ja perustuvat työehtosopimukseen. Samanlaisesta työstä maksetaan sama palkka. Xamkissa tehdään vuosittain palkkakartoitus, jonka tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta vaatimuksiltaan saman tasoisissa tehtävissä. Palkkakartoitus käsitellään työyhteisöneuvottelukunnassa henkilöstöryhmien kanssa.

Koulutus

Xamk tukee henkilöstönsä osaamisen kehittymistä ja urakehitystä huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden. Uusille työntekijöille laaditaan perehdytyssuunnitelma. Esimiehet seuraavat osaamisvaatimusten toteutumista ja henkilöstölle tarjotaan monipuolisesti kouluttautumismahdollisuuksia. Kaikilla henkilöstöryhmillä on oikeus käyttää sama määrä työaikaa ammattitaitoa kehittävään koulutukseen.

Työaikajoustot

Työtehtäviä pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan niin, että osa-aikainen työskentely on mahdollista, mikäli henkilö itse näin toivoo. Osa-aikaisia perhevapaita on vuosittain ollut käytössä. Osa-aikaisuuden, vuorotteluvapaiden ja muiden joustojen myöntämisessä toimitaan yhdenvertaisesti.

Ikäjohtaminen

Xamkissa arvostetaan eri ikäryhmien erilaisuutta ja heidän organisaatioonsa tuomaansa monipuolista osaamista. Tavoitteena on, että Xamk on myös ikärakenteeltaan moniarvoinen. Hiljaisen tiedon siirtoon kiinnitetään huomiota. Ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeita pyritään huomioimaan yksilöllisesti ja heidän terveyttään seurataan ikäryhmätarkastuksilla työterveyshuollossa.

Opiskelijoiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Xamk on turvallinen, luotettava ja tasa-arvoinen opiskeluympäristö. Lähtökohtana on jokaisen opiskelijan arvostava kohtaaminen.

Tasa-arvoiset opiskelumahdollisuudet

Jokaisella on mahdollisuus hakea ja tulla valituksi opiskelemaan Xamkiin riippumatta taustasta, henkilökohtaisista ominaisuuksista tai elämäntilanteesta. Opintosuoritusten arviointikriteerit ovat läpinäkyvät ja kohtelevat opiskelijoita tasapuolisesti.

Turvallinen ja esteetön oppimisympäristö

Oppimisympäristö on suvaitseva, turvallinen ja oikeudenmukainen. Opiskelijoilla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa opiskelun ja opiskeluympäristön kehittämiseen. Oppimisympäristöt mahdollistavat esteettömät ja yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet. Tämä otetaan huomioon toimintamalleja ja fyysisiä opiskeluympäristöjä suunniteltaessa.

Oppimisväylät ja tukipalvelut

Laadukkaat ohjaus- ja tukipalvelut tukevat oppimista ja opintojen etenemistä. Prosessien toimivuuden lisäksi palveluiden resurssit ovat riittävät ja oikein kohdennetut. Ohjaus- ja neuvontapalveluissa noudatetaan sukupuolisensitiivisyyden periaatteita, jossa määrittävinä tekijöinä ovat yksilön taipumukset, osaaminen ja mahdollisuudet sukupuolesta riippumatta.

Päätöksenteko ja opiskelijaedustajat

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä vuorovaikutuksen lisäämiseksi opiskelijoiden ääni kuuluu Xamkin päätöksenteossa. Opiskelijaedustajat ovat jäseniä muun muassa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa, eri johtoryhmissä, tiimeissä ja kehittämisfoorumeissa.

Ohjeet ja palautteet

Xamkissa opiskelijoille on selkeät toimintaohjeet häirintä- ja ristiriitatilanteiden varalta. Korkeakoulun opiskelijakunta toteuttaa lakisääteisenä tehtävänään opiskelijoiden edunvalvontaa. Opiskelijakunnalla on työntekijänä edunvalvonnan asiantuntija sekä häirintäyhdyshenkilöitä, jotka on koulutettu tehtävään. Häirintäyhdyshenkilöiden tehtävänä on kuunnella tuomitsematta ja puuttua pyydettäessä esille nousseisiin häirintätilanteisiin. Häirintäyhdyshenkilöiden toiminta on täysin luottamuksellista. Opiskelijoilla on toimiva palaute- ja vastapalautejärjestelmä. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysely tehdään säännöllisesti ja tuloksia käytetään toiminnan kehittämiseen.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman seuranta

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman edellyttämät tiedot kootaan vuosittain henkilöstökertomukseen, joka sisältää myös palkkakartoituksen tulokset.

Henkilöstökertomuksessa seurataan

  • henkilöstön määrää ja rakennetta
  • henkilöstön jakautumista henkilöstöryhmittäin
  • henkilöstön sukupuolijakaumaa
  • kokoaikaisten ja osa-aikaisten työsuhteiden osuutta
  • henkilöstön vaihtuvuutta
  • henkilöstön ikäjakaumaa
  • sairauspoissaoloja ja tapaturmia
  • palkkoja ja palkkioita
  • henkilöstön koulutuspäiviä ja rakennetta

 

Suunnitelmaan sisältyvien toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan vuosittain tehtävän työyhteisökyselyn ja joka toinen vuosi tehtävän tasa-arvokyselyn avulla.

Tuloksia ja kehittämisehdotuksia käsitellään Xamkin johtoryhmässä, työyhteisöneuvottelukunnassa ja työsuojelutoimikunnassa. Kyselyn tulokset julkaistaan henkilöstölle Luxissa.
Opiskelijoiden osalta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilannetta seurataan koulutuksen kehittämiskyselyn yhteydessä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään vähintään kolmen vuoden välein. Suunnitelma on hyväksytty Xamkin johtoryhmässä.
Suunnitelma toimii myös sukupuolten tasa-arvosuunnitelmana (Gender Equality Plan, GEP).

 

Suunnitelman versio: 15.12.2021