Xamkissa on noin 12 500 opiskelijaa, joiden osaamista yritykset ja muut organisaatiot voivat hyödyntää monin eri tavoin.

Opiskelijamme voivat olla mukana erilaisissa projekteissa, toteuttaa opinnäytetyön tai suorittaa harjoittelun.

 

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä, niin etsitään yrityksesi tai organisaatiosi tarpeisiin sopiva tapa toimia. Voit olla suoraan yhteydessä minuun tai jättää yhteydenoton sivun alareunassa olevan lomakkeen kautta.

 

 

Laura Häkkinen
alumni- ja työelämäkoordinaattori
Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö Xentre
050 468 8082
laura.hakkinen@xamk.fi

Katso videolta, mitä CTS Engtec Oy:n markkinointi- ja viestintäpäällikkö Maiju Hirvikallio, KSS Energia Oy:n asiakaskokemusjohtaja Jessica Juhola sekä Xamkin lehtori Katriina Vesala ja sidosryhmäpäällikkö Heta Vilén kertovat työelämäyhteistyöstä.

Etsitko harjoittelijoita tai työntekijää?

Julkaise opiskelijoille suunnattuja harjoittelu- tai työpaikkoja maksuttomasti Xamk Duuni -palvelussa. Tarkastele hakemuksia ja ota hakijoihin yhteyttä helposti chatin avulla. Xamk Duuni yhdistää sopivat työnhakijat ja työpaikat osaamisen ja kiinnostuksen perusteella.

- Luo yritysprofiili Xamk Duuni -palvelussa, vahvistamme profiilin mahdollisimman pian.
- Jätä työpaikkailmoitus ja löydä sopiva tekijä.
- Poista ilmotus kun sitä ei enää tarvita.

Siirry Xamk Duuni-palveluun ja löydä työlle tekijä.

Harjoittelu

Käytännön ohjatut harjoittelut kuuluvat kaikkiin koulutuksiin. Harjoittelun pituus vaihtelee eri koulutusaloilla 5 – 20 kuukauteen. Harjoittelun voi suorittaa joko yhtäjaksoisesti tai pienemmissä osissa koulutusalasta ja tarpeesta riippuen.

Harjoittelun kautta yritykset ja organisaatiot saavat alan uusinta oppia – sekä tuoreita ideoita ja näkemyksiä. Harjoittelu antaa myös mahdollisuuden vaikuttaa tulevaisuuden ammattilaisiin ja heidän osaamiseensa. Se on myös hyvä keino tulla tunnetuksi työnantajana.

Harjoittelu voidaan suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa kuten erilaisissa yhdistyksissä tai järjestöissä. Myös työskentely yrittäjänä soveltuu harjoitteluksi, mikäli harjoittelun muut ehdot täyttyvät.

 

 

Harjoittelu toteutetaan ohjatusti opiskelijan, ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyönä. Harjoitteluajaksi opiskelijan, työnantajan ja ammattikorkeakoulun kesken laaditaan sopimus.

Harjoittelu voi olla joko palkallinen tai palkaton. Työsuhteessa oleva harjoittelija kuuluu harjoittelupaikan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Palkattomassa harjoittelussa opiskelija kuuluu ammattikorkeakoulun tapaturmavakuutuksen piiriin.

Opinnäytetyö

Opintojen loppuvaiheessa jokainen opiskelija tekee opinnäytetyön. Opinnäytetyö on tutkimus- tai kehittämistehtävä, jolla organisaatio voi tutkia ja kehittää omaa toimintaansa.

Opinnäytetyö on 15 opintopisteen laajuinen työelämälähtöinen ja työelämää kehittävä asiantuntijuuden ”näyte”, joka vastaa noin 400 tunnin työmäärää. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö laajuus on 30 opintopistettä eli noin 800 opiskelijan työtuntia.

Eri aloilla on erikseen määritellyt kriteerit opinnäytteille. Opinnäytteen aihe voidaan kuitenkin räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan, kunhan se vastaa korkeakoulun opinnäytteiden tavoitteita ja opiskelijan opintosuunnitelmaa.

Opiskelijan opinnäytettä ohjaa aina ammattikorkeakoulun opettaja. Yhteistyön sujuvuuden kannalta on hyvä nimetä opiskelijalle yhteyshenkilö myös tilaajaorganisaatiosta.  Yhdessä on hyvä sopia mm. työn rajauksesta, aikataulusta, raportointitavasta sekä tutkimustulosten käytöstä.

Korkeakoulujen opinnäytetyöt ovat julkisia, sillä ne ovat tutkintojen osia, joiden tulee olla avoimesti arvioitavissa. Erillisellä sopimuksella toimeksiantajan kanssa opinnäytetyöstä voidaan kuitenkin jättää pois tilaajaorganisaation tunnistetiedot tai salaisina pidettävät tiedot.

Opiskelijaprojektit

Opiskelijaprojektit tehdään yleensä jonkin opintojakson osana. Yrityksen asettamaan toimeksiantoon tai tarpeeseen haetaan ratkaisua esimerkiksi pienessä ryhmässä, jota korkeakoulun ja työnantajan asiantuntijat ohjaavat. Työn aihe voi olla käytännössä mikä tahansa  –  tuotekehitystä, palveluiden uudistusta tai testausta, teknisten ongelmien ratkomista.

Projektissa opitaan ideoiden, kokeilujen sekä käytännön tekemisen ja kokemisen kautta. Usein työ tapahtuu ammattikorkeakoulun tiloissa ja laitteilla, joita hyödyntämällä yritys pääsee mukaan kehittämään omaa toimintaansa.

Toimeksiantaja saa töiden tulokset ja kehitysehdotukset sovitulla tavalla oman organisaationsa käyttöön.

Projektitöiden kautta vaihdetaan osaamista molemmin puolin: työnantaja pääsee kertomaan työelämän tarpeista korkeakouluille ja korkeakoulujen opetus tarjoaa mahdollisuuden peilata omaa toimintaansa nykytutkimuksen valossa.

Opetuksen työelämäprojektit ovat opiskelijoille oppimistehtäviä. Oppimiseen liittyy kiinteästi palaute ja sen kautta kehittyminen. Työelämäprojektissa yrityksen toivotaan sitoutuvan antamaan palautetta työn eri vaiheissa. Oppimisprojekteista tehdään sopimus, jossa sovitaan työtehtävän sisältö, aikataulu ja tavoite sekä nimetään toteuttajat ja ohjaajat.

Asennetta yrittämiseen

Xamk kannustaa opiskelijoita yrittäjämäiseen toimintaan ja yhteistyöhön työelämän kanssa. Työtä tehdään monialaisissa  oppimisympäristöissä, mm. opiskelijoiden osuuskunnissa ja kollektiiveissa.

Ideoita ja vinkkejä opiskelijoiden rekrytoimiseen: http://www.korkeakouluosaajat.fi/

Kansainväliset opiskelijat

Xamkissa opiskelee vuosittain yli 450 kansainvälistä opiskelijaa lukuisista eri maista. Heitä opiskelee laajasti Xamkin eri aloilla.

Alakohtaisen osaamisen ja tietotaidon lisäksi kansainväliset opiskelijat tuovat yrityksiin ymmärrystä erilaisista kulttuureista, raikkaita näkökulmia, laajoja verkostoja sekä monipuolista kielitaitoa.

Kansainväliset opiskelijat ovat kiinnostuneita löytämään paikallisista yrityksistä työpaikkoja, mutta myös mahdollisuuksia harjoitteluihin, opinnäytetyön tekemiseen, erilaisiin projekteihin sekä vapaaehtoistyöhön.

Kansainväliset opiskelijat haluavat olla kosketuksissa paikallisiin yrityksiin, jotta he voivat kehittää itseään ammatillisesti, saada työkokemusta, kasvattaa verkostojaan, oppia suomalaisesta työkulttuurista ja ymmärtää oman alansa markkinoita paremmin. Suuri osa heistä on kiinnostunut työskentelemään alueella myös valmistumisensa jälkeen.

Kansainvälisten opiskelijoiden kanssa kannattaa pysyä avoimena keskustelemaan englanniksi ja muilla vierailla kielillä. Hyötynä on oman ja työyhteisön kielitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, sillä kv-osaajien ottaminen osaksi yhteisöä on luonteva tapa käyttää ja harjoittaa eri kieliä. Myös kv-osaajat arvostavat mahdollisuutta kehittää suomen kielen osaamistaan käytännön elämässä esimerkiksi työpaikalla.

Jotta voit tavoittaa kansainvälisiä opiskelijoita, pidä huoli, että yrityksesi on helposti löydettävissä verkossa. Monet opiskelijat etsivät työpaikkoja ja tietoa yrityksistä LinkedInistä sekä yritysten omilta nettisivuilta, joilla olisi hyvä olla tietoa myös englanniksi. Opiskelijat etsivät myös itse aktiivisesti kontakteja, joten heidän yhteydenottopyyntöihinsä kannattaa vastata.

Ajatuksia, kysymyksiä sekä toiveita yritysten ja kv-opiskelijoiden välisen yhteistyön suhteen voit jättää tälle Padletille: https://xamk.padlet.org/hennahirvonen/companiesinsights

Talent Boost -toimenpideohjelma: https://tem.fi/talent-boost

Kansainvälisen rekrytoinnin opas: Business Finland – Talent Boost Finland

TyöpaikkasuomiTyöpaikkasuomi – Suomi.fi

Käytännön kokemusta teorian rinnalle

Harjottelut ja sprraukset parasta oppia työelämään

Oppia Emma Gaalasta ja Musiikkituottajilta

Yhteydenottopyyntö

  • Mikäli haluat tarjota opiskelijoille työ- tai harjoittelupaikkaa, voit jättää sen Xamk Duuni -palveluun www.tiitus.fi/xamk/