Kestävä hyvinvointi on Xamkin tutkimus- ja kehittämistyön vahvuusalue

Tutkimuksen kehittämisen keihäänkärkinä ovat

  • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • nuoret, syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuus
  • ravitsemis- ja matkailupalvelut
  • hyvinvointiteknologiat

Tutkimusta ja kehittämistä tehdään vuoden 2016 loppuun saakka Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakouluissa. Vuoden 2017 alussa Kyamk ja Mamk yhdistyvät ja toimintansa aloittaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk.

Kestävä hyvinvointi Mamkissa

Tutustu tutkimus- ja kehitystoimintaan

Kestävä hyvinvointi Kyamkissa

Tutustu tutkimus- ja kehitystoimintaan

Juvenia

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Tutustu tästä

Mikkeli Areena

Hyvinvointia ja vetovoimaa

Tutustu tästä

Tutustu painoalan hankkeisiin

ERNOD - Erityisnuoret ja...

Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet kuuluvat kaikille nuorille.

Hoivafarmi - Luontolähtöisen päivä-...

Hanke kehitti päivä- ja työtoimintaa erityisryhmille maatilojen yhteyteen ja tutki toiminnan vaikuttavuutta hyvin tuloksin.

KEHYS - Kestävän hyvinvoinnin...

Hanke vahvistaa kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia Etelä-Savossa lisäämällä tietoa, osaamista ja kehittämistoimintaa.

Kuntoutujan osallistuminen

Kuntoutujan osallisuus omaan kuntoutumisprosessiin edistää ja motivoi kuntoutujaa muutokseen.

Perhehoito maaseudun mahdollisuutena

Hankkeessa selvitetään, miten perhehoito voi osaltaan tarjota ja edesauttaa elinkeinoelämää maaseudulla sekä palvella ikääntyviä lähipalveluina

Yhteisöpedagogit Alpeilla

Monikulttuurisen asiantuntijuuden kehittämishanke

Hankkeessa määritellään monikulttuurisuuden ja työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden osaamisala erikoistumiskoulutuksessa

VALKKU - Vammaisen nuoren...

"Ei skeittauksessa jalkoja tarvita vaan kavereita"

MATTI: Miesten matkat työhön...

Hankkeen avulla lisätään nuorten miesten voimavaroja, joiden avulla ylisukupolvista työttömyyden uhkaa vähennetään

Unohdettu vähemmistö? Syrjäkylien nuoret...

Tutkimushankkeen kohteena on syrjäkylien nuorten arki.

Kansalaisuuden konstellaatiot – nuoret...

Kuinka nuoret Suomi-Venäjä monikansalaiset näkevät itsensä Suomen ja Venäjän kansalaisina?

Ohjaamojen tuki - nuorten...

Monipuolisia matalan kynnyksen palveluita nuorille.

Seikkailukasvatus-raportti

Ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen...

Hankkeessa tutkitaan ennalta ehkäisevien sote-palvelujen tuotantoa ja saavutettavuutta harvaan asutulla maaseudulla.

Lasten maaseutuparlamentti -esiselvitys

Lasten maaseutuparlamentti vahvistaa maaseudun lasten ääntä.

Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa...

Hanke tuotti ehdotuksia matkailun hiilijalanjäljen pientämiseksi Etelä-Savossa.

Työhyvinvointiakatemia

Hanke kehittää kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja työkykyisyyttä. Tavoitteena on perustaa pysyvä Työhyvinvointiakatemia Etelä-Savoon.

Ruokamatkailuideoita Saimaan seudulle

Hanke edisti ruokamatkailua Saimaan seudulla etsimällä uusia ideoita asiakaslähtöisesti.

PETRA - Ruokapalveluyritysten prosesseja...

Hanke kehitti ruokapalvelualan pk-yrittäjien ajanhallintaa, työhyvinvointia ja liiketoimintaprosesseja.

LUOTUO - luonnon hyvinvointi-...

Hankkeessa kehitettiin uusia, luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia matkailupalveluita.

Vastuullisuudesta valttia eteläsavolaiselle ruoalle

Vastuullisen toiminnan esille tuominen viestinnässä on pienillekin elintarvikealan yrityksille kilpailuvaltti.

Äijätiimillä duunarimiesten työaikainen syöminen...

Kyseessä oli ”äijähanke”, jossa kohderyhmänä olivat työntekijämiehet ja työaikainen ruokailu.

Viesti luomusta oikein

Hanke edistää luomualan toimijoiden tietämystä luomun käytön säännöistä ja viestinnästä sekä kehittää luomun markkinavalvontaa.

Etelä-Savon ruokaviesti

Eteläsavolaiset elintarvikkeet ja ruoka tunnetuksi!

Outdoors ESA -esiselvityshanke

Luonnosta potkua kansainväliseen matkailuun: Kartoitetaan Etelä-Savon tärkeimmät retkeilyreitit, niiden tila ja mahdollisuudet kv-markkinoilla

Tuottava ja tehokas ammattikeittiö

Hankkeessa kehitetään ammattikeittiöiden tuottavuutta, tehokkuutta ja työhyvinvointia.

Vertaiskehittäminen kaupan ja palvelualan...

Yritysten uudistumisen keinona käytetään vertaiskehittämistä ja -oppimista, jossa tieto ja oivallus rakennetaan yhdessä

Green care - kansallinen...

Valtakunnallista voimaa Green Care toimintaan!

Siä päätät - ratkaisuja...

Hanke tuottaa muun muassa nuorten voimavaroja ja osallisuutta tukevia toimintamalleja sekä voimavaralähtöisen pelillisen ratkaisun

MASTO - Maahanmuuttajien työllisyyden...

Hankkeessa tuotetaan koulutuspolkujen malli ja perehdyttämisopas maahanmuuttajataustaisille naisille sekä heitä työllistäville toimijoille

Carry on

Hankkeen avulla lisätään koulutuksen läpäisyä tehostamalla ohjausta, hyödyntämällä pelillistä ohjaustyökalua sekä yhtenäistämällä ohjauskäytäntöjä

DigiSote - Digitaaliset sosiaali-...

Kehitetään sosiaali- ja terveysalan henkilöstön valmiuksia ja osaamista digitaalisten palveluiden sekä sovellusten käyttäjänä.

Tules-kuntoutuskurssien tutkimus

Tuottaa tietoa Kelan järjestämien Tules-kuntoutuskurssien toimeenpanosta

Yhteisöpedagogit Alpeilla

GAHWA - Games and...

Hankkeen avulla edistetään terveydenhuollon innovaatioiden kehittämistä ja vaikutetaan kansalaisten terveyskäyttäytymiseen

Työtä nuorille ja hyvinvointia...

Luodaan sähköinen sovellus kulttuuripalvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi; hyötyjinä nuoret sekä ikäihmiset.

Alueellinen eriytyminen ja yhteisölliset...

Hankkeessa tutkitaan miesten terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen liittyviä alueellisia eroja

Share This