Metsä, ympäristö ja energia on Xamkin tutkimus- ja kehittämistyön vahvuusalue.

Tutkimuksen kehittämisen keihäänkärkinä ovat

  • kuituprosessit
  • ympäristöturvallisuus
  • uusiutuvat energialähteet ja energiatehokkuus
  • metsätalous ja puurakentaminen
  • materiaaliteknologia

Tutkimusta ja kehittämistä tehdään vuoden 2016 loppuun saakka Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakouluissa. Vuoden 2017 alussa Kyamk ja Mamk yhdistyvät ja toimintansa aloittaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk.

Metsä, ympäristö ja energia Mamkissa

Tutustu tutkimus- ja kehitystoimintaan

Metsä, ympäristö ja energia Kyamkissa

Tutustu tutkimus- ja kehitystoimintaan

Kuitulaboratorio

Bioteknologian innovaatiokeskus

Tutustu tästä

Elektroniikan 3K-tehdas

Elektroniikan koulutus-, kehitys- ja tuotantopalveluja

Tutustu tästä

Mikpolis

TKI-osaamista materiaali- ja valmistustekniikassa

Tutustu tästä

Tutustu painoalan hankkeisiin

Aurinko- ja tuulivoiman koulutus-...

Hankkeen avulla luodaan aurinko- ja tuulivoiman tutkimus- ja koulutuskeskittymä.

VETU - Metsätalouden vesiensuojelun...

Hanke selvitti eri biosuodinmateriaalien soveltuvuutta valumavesien käsittelyyn metsäojitusalueilla.

Energiatehokkuuden kehittämishanke - Ecool

Hankkeessa kehitetään energiatehokkuutta vaativissa erityiskohteissa ja edistetään uusiutuvan energian käyttöä.

Energiaopintojen elinkaaripolku

Hankkeen avulla parannetaan energia-alan koulutuksen tarjontaa, laatua ja tehokkuutta

Erotustekniikan tutkimuskeskus - ET

Hankkeessa tuotetaan orgaaniseen peltolannoitteeseen soveltuva raskasmetallivapaa tuhkakomponentti

Hajautettu energiantuotanto biohiilipelleteillä

Hanke tutkii biohiilipellettien käyttöä pienen kokoluokan lämmön- ja sähköntuotannossa.

HevosWoima - Esiselvitys Etelä-Savon...

Hanke edistää hevostaloudesta muodostuvien sivuainevirtojen hyödyntämistä uusiutuvana energiana Etelä-Savossa.

Kiertotalouden uudet osaajat yrityksille

Hankkeessa luodaan osaamista, jonka avulla yritysten ja yrittäjiksi aikovien on mahdollista mm. kierrättää 70 % rakennusjätteestä materiaalina.

Puurakentamisen osaamispääoman vahvistaminen koulutusyhteistyöllä

Hankkeessa laaditaan puurakentamisen koulutuksen tiekartta yhdessä eri koulutusorganisaatioiden kanssa

International Business in Kymenlaakso

Hankkeessa järjestetään yrityksille suunnattua perehdytystä IPR-työkalujen käyttöön oman innovaatiotoiminnan ja kilpailukyvyn kehittämiseksi

Kunnossapidon Osaamiskeskus

Hankkeessa rakennetaan ja luodaan teollisen kunnossapitokeskittymän malli, testataan ja pilotoidaan se sekä varmistetaan sen toimivuus ja kannattavuus

KIERTO - Kuluttajalähtöisistä kiertotalousideoista...

Luodaan kysyntä- ja kuluttajalähtöisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä mahdollistetaan kiertotaloutta tukevien startup-yritysten synty

TKI-energiakeskittymä - Kädet ja...

Hankkeessa luodaaan yhteinen energia-alan test-bed -toimintaympäristö, missä yhdistyvät käden taidot ja tutkimus

Resurssitehokkaat teolliset symbioosit

Yrityksiä tuetaan vähähiilisen liiketoiminnan kasvupotentiaalin tunnistamisessa ja edistetään vähähiilisten ratkaisujen syntymistä ja käyttöönottoa

Tansania Fact Finding

Tutkitaan Itä-Afrikan maihin kohdistuvia kehitysliiketoiminnan ja koulutusviennin mahdollisuuksia sekä ideoidaan kehittämishankkeita

Lämpöpuun valmistusprosessin ja tuotteiden...

Tavoitteena on kehittää lämpöpuun lujuutta ja listätä tätä kautta sen käyttöä.

Käytöstä poistettujen lujitemuovituotteiden materiaalin...

Tavoitteena kehittää kierrätysmallia lujitemuovituotteille.

KASTU- Kasvisketjun tuoteturvallisuuden ja...

Hankkessa koulutettiin kasvisten alkutuottajia vähentämään kasvisten hävikkiä sekä ilmasto- ja ympäristökuormaa.

Etelä-Savon Uudistuva Teollisuus (UTE)

Tehokkuutta tuotantoihin uuden sukupolven menetelmillä.

ÄLYKÖ – Itä-Suomen maa-alueiden...

Hankkeessa kartoitetaan riskikohteita, kehitetään öljyisten jätteiden logistiikkaa ja pilotoidaan uusia puhdistusteknologioita.

Hybrid materials (Fimecc Hybrids)

Luotettavia liitosratkaisuja tulevaisuuden koneisiin.

Materiaalit- ja ympäristöturvallisuus –...

Hanke edistää ympäristöstä huolehtimista ja resurssien kestävää käyttöä.

Monimuotoiset metsät (MoMet)

Monimuotoinen metsä on metsätalouden mahdollisuus.

Puun modifiointimenetelmien kehittäminen

PUMOK-hanke mahdollistaa pitkäaikaiskestävien, luonnonöljyillä ja -vahoilla käsiteltyjen puutuotteiden valmistamisen kustannustehokkaasti.

Uuden sukupolven jätevedenkäsittelyn ratkaisut...

Hankkeessa kehitetään uutta, kokonaisvaltaista ratkaisua jätevedenkäsittelyyn.

Smart Ground-SMART data collection...

Hanke lisää tietoa kaatopaikoilla olevista sekundaarisista raaka-aineista ja edesauttaa niiden hyödynnystä.

Savonlinna Smart Demonstrations (SMD)...

Hankkeessa testataan älykästä teknologiaa prosessi-, ympäristö- ja energiatekniikan alan yrityksille.

Talotekniikan tutkimus-ja osaamisympäristöjen kehittäminen...

TALOTEK-hankkeissa toteutetaan Mikkelin ammattikorkeakoululle talotekniikan uudet oppimis- ja tutkimusympäristöt.

Turvemaiden kesäaikainen puunkorjuu ja...

Kesäaikainen turvemaiden puunkorjuu vauhtiin Etelä-Savossa.

Esiselvitys Etelä-Savon vesihuoltolaitosten vuotovesistä...

Hanke lisää vesihuoltolaitosten energia- ja ekotehokkuutta alueen kaupungeissa.

VIM-Veden ja ilman monitorointi...

Hankkeessa ennaltaehkäistiin ja vähennettiin päästöjä sekä lisättiin ympäristöturvallisuutta ja siihen liittyvää osaamista.

Yksityistiet - Hallinnon, kunnossapidon...

Yksityisteiden hallinnon, kunnossapidon ja perusparantamisen tehostaminen.

Yksityistiet - Hallinnon, kunnossapidon...

Yksityisteiden hallinnon, kunnossapidon ja perusparantamisen tehostaminen.

YMPÄRISTÖARKISTO - Ympäristötiedon sähköisen...

The aim of the project was to increase later traceability of the waste materials used in excavation works.

SCAROIL Simulator Training for...

Hanke hakee ratkaisua ympäristövahinkojen riskienhallinnan ja öljyntorjuntaosaamisen kouluttamiseen, erityiskohderyhmänä nuoret alalle valmistuvat

BioCom – mikrokiteinen selluloosa...

Tavoitteena on edistää kumiseoksen prosessoitavuutta ja vähentää renkaiden kulumista puusta saatavalla mikrokiteisellä selluloosalla.

Biomassaprosessien laboratorio II

Projektissa kehitetään koehalli-mittakaavan laitteistoa mikrokiteisen selluloosan valmistukseen.

Biomassan uudet tuotantoprosessit ja...

Biomassasta eli puusta ja kasveista voidaan tulevaisuudessa kehittää uudenlaisia aineita, ja korvata niillä esimerkiksi öljyn käyttöä.

Ecool, investoinnit

Hankkeen osatuella hankitaan mittalaitteita energiaselvityksiä varten

FOKUDEMO - Fotoniikkasensori- ja...

Hanke kehittää fotoniikkaan- ja kuvantamisteknologioihin perustuvia tekniikoita metsäbiojalostamoympäristöihin.

Hajautettu energiantuotanto maatiloilla

Hankkeen tuloksena valmistuu hajautetun energiantuotannon suunnitelma

Paikallisesti talteen otetun hiilidioksidin...

Tavoitteena on ottaa hiilidioksidi talteen luontoystävällisesti ja hyödyntää se teollisuuden omassa tuotannossa.

InFlow - Asumisen energiatehokkuuden...

Hanke kehittää rakennusten sisäilman hallintaa tavoitteenaan asumismukavuus ja energiansäästöt.

iFORMINE– Innovatiiviset kaivosvesien puhdistusratkaisut...

Tavoitteena kehittää uusia ratkaisuja kaivosten vesien hallintaan ja ekotehokkuuden lisäämiseen

Reaktoritekniikkaan perustuvat uudet prosessit,...

Reaktoritekniikalla tehokkuutta teollisuuden sekoitusprosesseihin.

Viilun modifiointi

Löytää pysyvä ja kestävä modifiointimenetelmä, jolla voidaan pienentää viilun palo-ominaisuuksia.

Midnight Sun Finland -Solar...

Suomalaisen koulutuksen ja yritysten osaaminen uusiutuvan energian mahdollisuuksista kulkuneuvoissa on osoitettu menestymällä kv-tason kilpailuissa.

Metsätalousinsinööri (AMK) – opetuksen...

Parantaa metsätalousinsinööriopetuksen työelämävastaavuutta.

Vähähiilisen rakentamisen innovaatio- ja...

Hankkeen avulla parannetaan yritysten valmiuksia tunnistaa ja hyödyntää vähähiilisen rakentamisen kasvupotentiaalia

Luomuinstituutin jalkauttaminen

Luomuyritysten kilpailukyvyn ja luomuelintarvikeyrittäjyyden lisääminen

Bio-Led

Puun ominaisuuksien mittauksen ja kasvullisen lisäyksen LED-valaistustekniikoiden kehittäminen ja pilotointi

Teoli - Teollisuuden lietteiden...

Tehoa teollisuuden lietteiden ja pesulipeän käsittelyyn, tavoitteena metsäteollisuuden energiasäästöt ja materiaalien tehokkaampi käyttö.

Share This