Uusia näkökulmia työelämään

Nouse maisteritasolle ja etene urallasi. Xamkin Master School on yhteisö, jossa syvennät osaamistasi ja laajennat verkostoasi.

Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. Koulutuksessa saat eväitä myös yrittäjäksi ryhtymiseen.

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet. Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

Koulutuksen vaatima työkokemus tuo opintoihin käytännönläheisyyttä, johon opinnot Master Schoolissa antavat syvyyttä ja laajuutta. Olipa tavoitteesi syventää osaamistasi omalla alallasi tai laajentaa näkemystäsi uusille aloille, saat Master Schoolissa taitoja, joilla ymmärrät ja kykenet johtamaan työelämän muutoksia.

 

Missä nettiyhteys, siellä opinnot

Jari Konttori yhdistää kestävän kehityksen teknologioiden etäopiskelun retkeilyautolla ympäri Eurooppaa matkustamiseen.

Lue Jarin tarina

Ammatillinen osaaminen täydentyy Xamkissa

Käytännönläheisyys johdatti Seija Jokelan täydentämään logistiikan hankintaosaamistaan Xamkissa.

Lue Seijan tarina

Joustavuudesta turvaa hektiseen elämäntilanteeseen

Sara Laine pääsi polkua pitkin akuutin hoitotyön opintoihin, jotka ovat kasvattaneet häntä ihmisenä ja ajattelijana.

Lue Saran tarina

Kevään yhteishaku 2024

Ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa. Xamkissa ylempiin AMK-tutkintoihin on koulutettu jo yli 20 vuotta, yhteensä koulutuksia on tällä hetkellä yli 30.

Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa. YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto.

Hanki maisteritason tutkinto omien tavoitteidesi mukaan. Rakenna oma urapolkusi mielenkiintosi mukaan.

Hakuaikataulu

  • suomen- ja englanninkieliset amk- ja ylempi amk -koulutukset
  • haku Opintopolussa 27.3.2024 klo 15.00 mennessä
  • valintojen tulokset ilmoitetaan viim. 4.7.2024
  • opinnot alkavat syksyllä 2024

Yamk-koulutukset kevään yhteishaussa

Lisätietoa hakemisesta

Hakuun liittyvää tietoa löydät Opintopolku.fi -palvelusta. Opintopolussa on tärkeää tietoa valintaperusteista, hakukelpoisuusvaatimuksista ja valintakokeista. Siellä täytät myös hakemuksesi hakuaikana.

Hakuun liittyvissä asioissa sinua auttavat myös Xamkin hakijapalvelut. Tavoitat meidät sähköpostilla osoitteesta hakijapalvelut@xamk.fi tai puhelimitse 044 702 8891 tai 040 585 6610.

Miten yhdistät aikuisopiskelun ja arjen?

Moni puntaroi paluuta koulun penkille. Opiskelun avulla avautuu uusia mahdollisuuksia: urakehitys, parempi palkka, uusi työpaikka tai muodollinen pätevyys. Mutta miten opiskelussa pärjää työn, perheen ja muun arjen keskellä?

Jotta aikuisopiskelu sujuisi mahdollisimman mutkattomasti, tutustu hyviin vinkkeihin!

Miksi valita Xamk

Xamk on yhteisö, jossa kehittymis- ja verkostoitumismahdollisuudet ovat rajattomat. 

Välittämisen kulttuuri näkyy Xamkissa opiskeluhyvinvoinnin kehittämisen lisäksi kansainvälisyyden ja rajattoman ajattelun edistämisenä, sekä merkityksellisen työelämän rakentamisena.

Joustavaa ja hyvinvoivaa opiskelua

Xamkissa pidetään huolta ja välitetään aidosti opiskelijoiden hyvinvoinnista. Meille olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet. Apua ja ohjausta on tarjolla aina, kun sille on tarvetta.

Kansainvälisyys voimavarana

Xamkissa kansainvälistymiseen on monia mahdollisuuksia. KV-asiantuntijoidemme kanssa voit pohtia erilaisia vaihtoehtoja matalalla kynnyksellä. Kansainvälistyminen kannattaa aina!

Kokemuksia, jotka kantavat pitkälle

Xamkissa rakennat erinomaiset suhteet työelämään. Pitkäaikainen yhteistyömme Emma Gaalan kanssa on tarkoittanut unohtumattomia kokemuksia jo sadoille opiskelijoillemme.

Aiemman osaamisen tunnistaminen

Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla

  • korvaamalla
  • sisällyttämällä
  • näytöllä.

Jos aiempi osaaminen on korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja vastaavan tasoisia opintoja, niillä voit korvata opintojaksoja tai ne voidaan sisällyttää osaksi tutkintoa. Tällöin puhutaan muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemisesta.

 

Jos osaaminen on muulla tavoin kuin aiemmissa korkeakouluopinnoissa hankittua osaamista, kuten vapaa-ajan toiminnoissa tai työssä hankittua osaamista, sitä voidaan hyväksilukea näytön kautta. Tällöin puhutaan ei-muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.

Tukea YAMK-opintoihin

YAMK-tutkinto kirittää osaajia uusiin tehtäviin ja alanvaihtoon.

Opiskelu sujuu joustavasti työn ohessa, opintotuella, aikuiskoulutustuella ja omaehtoisen opiskelun tuella. Ehkä juuri nyt olisi sopiva hetki aloit­taa oman osaamisen päivitys.

TE-TOIMISTO VAUHDITTAA TYÖLLISTYMISTÄ

TE-toimisto voi myöntää YAMK-opin­toihin omaehtoisen opiskelun tukea, jos tutkinnon arvioidaan parantavan työl­listymismahdollisuuksia. Kun opis­kelupaikka on totta, Xamk täyttää TEM621-lomakkeen tuen hakua var­ten. Opintopisteitä pitää kertyä vähin­tään viisi kuukaudessa.

”YAMK-opintojen laajuus on 60 tai 90 opintopistettä eli tukea saa enintään 1,5 vuo­deksi. Ellei tukiaika riitä, voi saada opintotu­kea”, suunnittelija Sanna Autio Xamkista ker­too.

AIKUISOPISKELIJA SAA OPINTOTUKEA

Jos opiskelijalla on jäljellä opin­totukeen oikeuttavia kuukausia, hän voi saada noin 280 euroa opintorahaa kuukaudessa.

Lisäksi hän voi hakea opin­tolainaa noin 650 euroa kuukau­dessa.

AIKUISKOULUTUSTUKEA  KOKENEILLE OSAAJILLE

Jos takana on kahdeksan vuoden työhistoria ja ainakin yksi vuosi siitä nykyisessä työpaikassa, voi hakea Työllisyysrahastosta aikuiskoulutus­tukea. Aikuiskoulutustuki on ansiosidonnai­nen etuus.

Opintovapaalla oleva voi saada kokonaisia tukikuukausia enintään 15. Opintoja tulee suorittaa vähintään 2 tai 4 opintopistettä kuukaudessa riippuen muista tuloista. Tulojen mukaan kuluu joko kokonainen tai puolikas tukikuukausi, Tulot tarkistetaan suoraan tulorekisteristä.

”Jos tukea hakee soviteltuna, voi käydä välillä töissä ja opiskella välillä vaikka lähiope­tusjaksoilla.”

Huom! Aikuiskoulutustuki on kirjattu 16.6.2023 julkaistuun hallitusohjelmaan. Seuraa uutisointia osoitteessa www.tyollisyysrahasto.fi

OPISKELU SUJUU TYÖN OHESSA

Xamkissa ymmärretään, opiskelu voi tehdä välillä tiukkaa työn ohessa, vaikka opinnot nivoutuvat omaan työhön.

”Aikuiskoulutustuella voi vauhdittaa opin­tojaan myöhemmässäkin vaiheessa.”

Mikäli perheen tulorajat eivät ylity, YAMK-opiskelija on oikeutettu yleiseen asumistukeen. Sitä voi saada, vaikkei saisikaan opintotukea. Asumistukea maksetaan myös kesällä. Asunto­lainaa maksavat taas voivat neuvotella pankin kanssa lyhennysvapaita kuukausia.

ETÄOPISKELU JOUSTAA

Lähiopetuspäiviä eri koulutuksiin sisältyy yleensä 2–3 kuukaudessa, ja niitä voi olla vii­konloppuisinkin.

”Monet arvostavat korkealle lähiopiskelua paikan päällä ja porukasta muodostuu oma yhteisö. Koska opinnot ovat teoriapainottei­sia, opiskelu onnistuu hyvin myös etänä.”

Tarvittaessa opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi yhden lukuvuoden ajaksi, jol­loin ohjeellinen valmistumisajankohta siirtyy.

OPISKELIJA-ALENNUKSIA TARJOLLA

YAMK-opiskelija saa Kelan ateriatukikortin. Opiskelijakunta Kaakon jäsenenä saa myös muita alennuksia. Matka-alennuksia antavat VR ja Matkahuolto kauko­matkoihin sekä HSL ja Mikkelin kaupunki lähi­liikenteeseen.

Teksti ja henkilökuvat: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Lisätietoa verkossa

Verkostot mukaan työelämään

Koulutus on monialaista ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Jos suunnittelet urasi kansainvälistymistä, antaa Master School myös mahdollisuuden kansainväliseen vaihtoon partnerikouluissa.

Tarjolla kehittävä ote työhön

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa.

TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä noin 250.

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu YAMK-koulutuksiin täältä

Opinto-opas

Koulutusten tarkat sisällöt ja opetussuunnitelmat löydät opinto-oppaasta.

Tutustu tästä opinto-oppaaseen

Oma tietokone opintoihin

Uusilta opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettava tietokone).

Katso ohjeet tietokoneista

Opiskele avoimessa AMK:ssa

Avoimessa AMK:ssa voit täydentää ammatillista osaamistasi tai oppia uutta oppimisen ilosta. Avoin AMK voi olla myös polku tutkintokoulutukseen.

Osa koulutuksista on maksuttomia ja suurin osa verkossa.

Lue lisää avoimesta AMK:sta