JOHDANTO

Työelämässä meneillään olevan murroksen seurauksena osa ammateista häviää ja uusia kehittyy. Myös säilyvissä ammateissa työnkuvat muuttuvat. Kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisukyky ja luovuus ovat keskeisiä tulevaisuuden työelämätaitoja, joiden kehittäminen tapahtuu pedagogisten valintojen kautta yhteistyössä työelämän kanssa.

Xamkin strategisina kärkinä ovat tulevaisuussuuntautunut koulutus​​, kansainvälisyys elinvoimaksi ja vaikuttava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategia 2018–2030). Pedagogisessa kehittämisohjelmassa kuvataan Xamkin oppimiskäsitys, pedagogiset periaatteet (tulevaisuussuuntautunut koulutus) sekä konkretisoidaan keskeiset opetuksen kehittämistoimenpiteet vuosille 2018–2022.

Pedagoginen kehittämisohjelma on laadittu yhteisöllisesti Xamkin henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Sen taustatekijät ovat oppimiskäsitys, oppimisympäristöt ja hallinnolliset ja taloudelliset puitteet. Konkreettiset kehittämistoimenpiteet on jäsennetty tulevaisuussuuntautuneen koulutuksen teemojen kautta ja ne on esitetty oheisessa kuvassa. Kuvion otsikoita klikkaamalla voit tutustua lähemmin Xamkin pedagogisiin kehittämistoimenpiteisiin.

Työelämätaitojen kehittäminen tapahtuu pedagogisten valintojen kautta ja kiinnittämällä huomiota oppimisprosessiin tuotoksen rinnalla. Xamk haluaa toiminnallaan mahdollistaa opiskelijoille tulevaisuuden uusien ammattien löytämisen ja niihin valmentautumisen. Työelämän tarpeet, osaamisvaatimukset sekä ammattien muutokset otetaan huomioon opetuksessa niin, että opiskelijalle kehittyy sitä osaamista, niitä taitoja ja asenne, joita työelämä tarvitsee. Opettajan työ puolestaan on muuttunut tiedon jakajasta opiskelijan oppimisen ohjaajaksi. Opettaja antaa omalla esimerkillään opiskelijoille mallin työelämässä toimimiseen. (Toikka 2017.)

Pedagogisen kehittämisohjelman laadinnassa on hyödynnetty opiskelijoiden ja henkilökunnan tuottamaa monipuolista materiaalia ja yhteisöllistä työskentelyä. Tausta-aineiston ovat muodostaneet Xamkin strategia ja strategian kolmea kärkeä koskeva kysely henkilöstölle ja opiskelijoille, erilaiset laajat kampusten kehittämishankkeissa tuotetut käyttäjämateriaalit (mm. Kampus2020; Xampus), koulutusaloittain opettajille tehdyt pedagogiset kyselyt, opiskelijoiden antamat laatupalautteet sekä tulevaisuuden oppimiseen liittyvät tutkimukset.

Pedagogisen kehittämisohjelman keskiössä on tulevaisuuslähtöinen oppiminen. Sillä tarkoitetaan oppijoiden ja työelämän muuntuvat osaamistarpeet kohtaavaa, elinikäistä, yksilöllistä ja joustavaa oppimista. Oppimisen tueksi kehitetään sosiaalisia, fyysisiä ja digitaalisia oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen tiedon rakentamisen monialaisissa verkostoissa. Tulevaisuuslähtöisen oppimisen peruspilarit ovat opiskelija- ja osaamiskeskeisyydessä.

Opiskelijakeskeisyydellä tarkoitetaan näkökulmaa, jossa opiskelija on oppimisprosessin keskiössä ja opetuksessa huomioidaan opiskelijoiden erilaiset pohjatiedot, kiinnostukset ja tarpeet sekä erilaiset oppimistyylit. Opiskelija on sitoutunut oman osaamisensa kehittäjä. Osaamiskeskeisyydellä taas tarkoitetaan työelämän osaamistarpeisiin vastaavia opetussuunnitelmia ja opetusta. Käytännössä tämä tarkoittaa 1) Laadukasta, työelämäläheistä ja joustavaa opetusta ja oppimista, 2) Opetuksen ja TKI –toiminnan integrointia, 3) Oppimista tukevaa yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta ja viestintää, 4) Systemaattista ja laadukasta opiskelijoiden ohjausta ammatillisen kasvun tukemiseksi, 5) Hyvin toimivia palveluja ja opiskelijoiden hyvinvointia. (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategia 2018–2030.)

Xamkin oppimiskäsitys

Xamk on korkeakoulu, jossa opiskelijan oppiminen ja työelämätaitojen kehittäminen ovat keskiössä. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutussuhteissa erilaisissa ympäristöissä ja yhteisöissä, mutta myös itsenäisesti asioihin syventyen. Opiskelija nähdään aktiivisena ja vastuullisena oman osaamisensa kehittäjänä. Opettajan rooli on toimia aktiivisen oppimisen mahdollistajana ja tukijana. Oppimisen polulla kanssakulkijoina ja oppijoina nähdään myös opettajat, henkilökunta sekä työelämän edustajat.
Xamk kannustaa opiskelijoitaan edelläkävijyyteen, innostaa uteliaisuuteen sekä uuden oppimiseen ja tutkimiseen. Uudet oppimisteknologiset ratkaisut mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattomaton opiskelu. Xamkissa käytetyt oppimismenetelmät ovat moninaisia ja ne huomioivat kunkin alan erityispiirteet sekä yleiset työelämävalmiudet (esim. itsensä johtaminen, vuorovaikutus- ja viestintätaidot).

 

Xamkin oppimisympäristöt

Xamkin oppimisympäristöt muodostuvat sosiaalisista oppimisympäristöistä, fyysistä tiloista, digitaalisista ympäristöistä sekä TKI- ja työelämäympäristöistä. Sosiaalinen oppimisympäristö käsittää oppimisilmapiirin, vuorovaikutuksen oppijayhteisöissä, vuorovaikutuksen oppijayhteisöjen ja muiden sidosryhmien välillä (opettajat, korkeakoulun muu henkilökunta, työelämän edustajat) ja oppijayhteisöihin sitoutumisen.

Kampusten fyysiset oppimisympäristöt mahdollistavat opiskelun ja yhdessä työskentelyn eri kampuksilta käsin.  Fyysisiä ja digitaalisia ympäristöjä kehitetään tukemaan pedagogiikan muutosta ja pedagogisia kokeiluja, mahdollistamalla entistä paremmin eri toimijoiden välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen.

Tulevaisuuslähtöisen oppimisen tukena toimivat ympäristöt, jotka ovat muuntuvia, viihtyisiä ja tukevat yhteisöllisyyttä.  Toimiva ja käytettävä digitaalisuus on luonteva osa jokapäiväistä toimintaa.  Teknisten laitteet ovat ajanmukaisia, käytettäviä ja langattomia, ja tukea niiden käyttöön on helposti saatavilla. BYOD-periaatetta tuetaan tilojen suunnittelussa mm. riittävien verkkojen ja latauspisteiden kautta. Fyysisissä tiloissa huomioidaan ergonomia ja viihtyisyys. Tilat houkuttelevat kokontumaan ja mahdollistavat eri alojen opiskelijoiden, henkilökunnan ja opiskelijoiden tutustumisen ja vuorovaikutuksen.

Digitaalisia oppimisympäristöjä kehitetään yhä enemmän vuorovaikutteisuutta ja yhteisöllistä tiedonrakentamista tukeviksi. Simulaatio- ja etäkäyttöympäristöillä varmistetaan osaltaan opiskelijoiden ajantasainen työelämäosaaminen. TKI- ja työelämäympäristöjen roolia oppimisympäristöinä lisätään. Erilaisissa hankkeissa ja projekteissa oppiminen tapahtuu moniammatillisissa tiimeissä aitoja käytännön haasteita ratkoen.

Hallinnolliset ja taloudelliset puitteet pedagogiikan tukena

Jotta pedagogiikan uudistus toteutuisi, myös hallinnollisia ja taloudellisia puitteita tulee tarkastella uudelleen. Tavoitteena on kehittää työn suunnittelua siten, että uudenlaiset tavat toteuttaa opetusta mahdollistuvat. Budjetti- ja työnsuunnittelurakenteiden kehittämisellä mahdollistetaan entistä paremmin koulutusrajat ylittävät pedagogiset toimintamallit myös taloudellisesti. Opettajien tarvitsemaan koulutukseen ja osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen työelämässä varataan resursseja pohjautuen henkilökohtaisiin kehittämissuunnitelmiin. Seuraavassa kuvassa on esitetty Tulevaisuuslähtöiseen oppimiseen liittyvät keskeiset teemat ja pedagogiset kehittämiskohteet.