visio
  • Artikkeli
  • Henkilöjuttu
  • Kokemus
  • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

Ennakointiosaamisella kohti toivottuja tulevaisuuksia

Ennakointi on sana, jonka löytää kehittämisohjelmista ja strategioista. Mitä ennakointi käytännössä tarkoittaa ja miten sitä voi hyödyntää toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä?Ennakointi tarkoittaa tulevaisuuden hahmottamista yhdistämällä jo olemassa olevaa tietoa erilaisiin tulevaisuudennäkymiin ja kehityskulkuihin. Suunnittelun tueksi on kehitetty työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla voi koostaa vaihtoehtoisia tulevaisuusnäkymiä eli skenaarioita.

Luovien alojen tutkimusyksikön johtaja Ari Utriainen painottaa, että ennakointiosaamisen ja kehittämisen synergia on alueen elinkeinopoliittinen vahvuus. Hankkeet ovat työvälineitä yhteiselle kehittämistyölle ja ennakointityön jatkuvuudelle.

– Johdettu, systemaattinen ennakointi yhdessä asukkaiden, yrittäjien ja kehittäjien kanssa on tärkeä osa maakuntien elinvoiman kehittämistä, painottaa Utriainen.

Ennakointiosaaminen ja -tieto auttaa Kymenlaakson yrittäjiä liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat tärkeitä työkaluja alueen kehittämisen työkalupakissa.

Kuvassa Luovien alojen tutkimusyksikön tutkimuspäällikkö Ari Utriainen.

TKI-yksikön johtaja Ari Utriainen tähdentää, että Xamkin ennakointiosaamista kannattaa hyödyntää toiminnan strategisessa suunnitelussa.

Datan analysointi ja tulkinta ennakointityön pohjana

Sekä lyhyen, keskipitkän että pitkän aikavälin ennakoinnissa rakennetaan tiedon pohjalle. Tietokannat, kyselyt, selvitykset ja strategiat valjastetaan ennakoinnin käyttöön osaksi tulevaisuusskenaarioiden rakentamista. Systemaattinen tiedon analysointi ja tulkinta vie kohti toimintaa ja tuloksia.

Datalähtöisin keinoin sekä tiedolle että luovalle osaamiselle luodaan konkreettista lisäarvoa. Luovien alojen tutkimusyksikössä kehitetäänkin tällä hetkellä datapohjaisia työkaluja ja menetelmiä, jotka auttavat yritysten ja alueen toimijoiden ennakointityötä ja strategista tiedolla johtamista.

Jo nyt käytössä on dataa, jonka avulla voi vertailla vaikkapa tavaramerkkejä ja patentteja alueittain ja toimialoittain sekä niiden kehitystrendejä 10 vuoden ajanjaksolla. Tästä voi päätellä muun muassa eri alueiden rekisteröidyn aineettoman pääoman tilaa ja siihen panostamisen tarvetta.

Tiedon lisäksi ennakointi perustuu vahvasti myös näkemystietoon ja kykyyn kuvitella erilaisia tulevaisuuksia. Luovaa ajattelua ja kuvittelukykyä tarvitaankin tiedon rinnalle, jotta ennakointi tavoittaa laajemman kokonaisuuden.

Ennakointi on tolkun tekemistä datamassasta. – Tulevaisuusmuotoilija Minna Koskelo Kymenlaakson Tulevaisuusverstaassa 27.4.2022

Yhteistyö on ytimessä ennakoinnissakin

Kymenlaakson ennakointityössä kartoitetaan alueen vahvuuksia, resursseja, osaamistarpeita ja kehittämiskohteita yhdessä alueen asukkaiden, yrittäjien ja kehittäjien kanssa. Tulevaisuuden tarpeita ennakoidaan yhteiskehittämisen kautta.

Strateginen muotoilija Irina Kujanpää muistuttaa, että ennakointi ei tarkoita vain yhtä tulevaisuutta, vaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, joista osaa kohti halutaan kulkea ja osaan joutumista pyritään välttämään.

Yhdessä luotujen tulevaisuusnäkymien pohjalta luodaan toimenpiteitä ja päätöksiä, joilla Kymenlaaksoa viedään kohti toivottuja tulevaisuuksia. Tähän päästään, kun ennakointityössä on mukana oppilaitokset, yritykset ja julkiset toimijat sekä asukkaat.

Ennakoinnin avulla Kymenlaaksoon suunnitellaan sekä koulutusta että tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka auttavat saamaan uutta liiketoimintaa ja työvoimaa alueelle. Alueen yrittäjille opetetaan ennakointitaitoja liiketoiminnan kehittämisen tueksi.

Kymenlaaksoon vaikuttavia muutosvoimia ovat muun muassa kestävän kehityksen luomat liiketoimintamahdollisuudet, uudet syömisen trendit, maiseman muuttuminen ja toimiva digitaalisuus.

Kujanpää & Viljakainen 2021. Muuttuva Kymenlaakso. Kymenlaakson tulevaisuusverstas 2021 -loppuraportti.

Kuvassa strateginen muotoilija Irina Kujanpää.

Strateginen muotoilija Irina Kujanpää on yksi Xamkin Luovien alojen tutkimusyksikön ennakointiosaajista. Hän muistuttaa, ettei ennakoinnin aloittamisen tarvitse olla vaikea. Tulevaisuuden suuntia pohditaan päätöksentossa muutenkin, ennakoimalla pystyy tekemään paremmin perusteltuja päätöksiä.

Työkaluja tulevaisuuden tekemiseen

Luovien alojen tutkimusyksiköllä on jo pitkä kokemus erilaisten ennakointimenetelmien hyödyntämisessä. Yksikössä ennakointiosaaminen yhdistyy palvelumuotoiluun ja luovien alojen tapaan kokeilla erilaisia kehittämismenetelmiä yhteistyössä kymenlaaksolaisten kanssa.

Kymenlaaksossa ennakointityökalut on otettu mukaan niin koulutustarpeiden kartoittamiseen kuin teknologioiden liiketoimintapotentiaalin selvittämiseen.

Delfoi on asiantuntijapaneeli, johon valikoituu keskeiset asiantuntijat ja asianosaisuudet kehitysteeman mukaan. Delfoilla kerätty tieto on näkemystietoa, ja se soveltuu erityisesti sellaisten ilmiöiden tutkimiseen, joista ei ole tilastoja tai muuta historiatietoa.

Ohjauksellinen Taikasauva hyödyntää puolestaan tulevaisuustutkimuksen periaatteita ratkaisukeskeisen valmennuksen apuna.

Sitran Tulevaisuustaajuus on työpajamenetelmä toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseen. Menetelmää voi soveltaa ja sovittaa erilaisten ryhmien tarpeisiin. Xamkissa menetelmää hyödynnetään myös sisäisessä tulevaisuustyössä.

Tarinakahvilat muistuttavat, että yhteiset tarinat, tapahtumat ja yhteisöllinen muisti ovat hyvä perusta alueen kehittämiselle. Ne ovat osa alueen yhteisöllistä muistia, joka auttaa ymmärtämään nykyisyyttä ja hahmottamaan tulevaa.

Tulevaisuustalkoot yhdistävät ennakointitietoa ja megatrendejä tulevaisuuden tarpeiden ennakointikeskusteluihin ja työpajoihin.

Tulevaisuusvertas Xamkin tyyliin

Kymenlaakson Tulevaisuusverstas on koonnut alueen toimijat yhteen yhteisen tulevaisuuspohdinnan äärelle jo viisi kertaa. Erilaisten näkökulmien kautta luodaan perusteltuja näkemyksiä ja vuorovaikutteinen tilannekuva toiminnan pohjaksi.

Tulevaisuusverstas on osa Kymenlaaksossa tehtävää ennakointia, joka vasta pitkän ja keskipitkän aikavälin ennakointiin. Työskentelyssä paino on yhteisen näkemyksen löytämisellä ja sen vaatimilla toimenpiteillä – osaamisen näkökulmaa painottaen.

Kymenlaaksolle on luotu tulevaisuusskenaariot, joissa alueen elinvoimaa ja tulevaisuutta tarkastellaan yrittäjyyden, koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan näkökulmista. Näiden skenaarioiden kautta Kymenlaakson tilannekuvaa tarkastellaan yhdessä vuosittain.

Tulevaisuutta ei voi ennustaa eikä kaikkiin muutosvoimiin vaikuttaa. Yhteisen näkemyksen avulla voi kuitenkin pyrkiä kohti toivottua, tavoiteltavaa tulevaisuutta huomioiden samalla realistisesti onnistumisen mahdollisuudet.

Tulevaisuusverstaassa koottuihin skenaarioihin ja muuhun materiaaliin voit tutustua osoitteessa ennakointi.kymenlaakso.fi 

Kujanpää & Viljakainen 2021. Muuttuva Kymenlaakso. Kymenlaakson tulevaisuusverstas 2021 -loppuraportti.

Tulevaisuuden kymenlaakso infograaffi

Vaikuttavuusartikkelit

Miten Xamk edistää Kaakkois-Suomen elinvoimaa? Tutustu vaikuttavuusartikkeleihimme!

Tutustu myös näihin artikkeleihin