Tässä haussa voit hakea Xamkin tutkinto-opiskelijaksi avoimessa amk:ssa suoritettujen opintojen perusteella (polkuopiskelijat ja jatkoväyläopiskelijat).

Haku tutkinto-opiskelijaksi avoimen amk:n opintojen perusteella

Voit hakea avoimen amk:n opintojen perusteella Xamkin tutkinto-opiskelijaksi, mikäli saat suoritettua avoimen AMK:n kautta polkuopintoihisi vaaditut opintopisteet kuluvan lukukauden loppuun mennessä. Opintopistemäärät ovat:

 • 50 op amk-opintoja tai
 • 15 op YAMK-opintoja (60 opintopisteen tutkinnon polku) tai
 • 30 op YAMK-opintoja (90 opintopisteen tutkinnon polku) tai
 • henkilökohtaisesta opintopolustasi puolet vaadituista opintopisteistä (tutkinnon päivittäjät tai muut HOPS-opiskelijat)
 • jatkoväyläopiskelijat: kun vaaditut jatkoväyläopinnot on suoritettu

Hakulomakkeen voi täyttää, vaikka opintorekisterissä ei vielä hakuaikana näkyisikään riittävästi suorituksia. Opinnot tulee kuitenkin olla suoritettuna (tentit tentittynä ja tehtävät palautettuna) lukukauden loppuun mennessä. Opintorekisterin tiedot tarkistetaan 15.8. mennessä, syksyn haussa 15.1. mennessä.

Ylempään amk-koulutukseen haettaessa on lisäksi täytettävä yleinen hakukelpoisuusvaatimus (koulutukseen soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään 2 vuoden työkokemus alalta).

Sosiaali- ja terveysalalle sekä humanistiselle ja kasvatusalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Merenkulun koulutuksissa noudatetaan STCW -lainsäädäntöä hakijoiden kelpoisuuden arvioinnissa.

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi siihen koulutukseen, jonka opintoja olet suorittanut avoimen AMK:n opiskelijana. Jos tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi avoimen amk:n opintojen perusteella tai valtakunnallisen yhteishaun kautta, jatkat opiskelua sinulle tehdyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Kaikki siihen mennessä tehdyt opinnot luetaan hyväksi. Muualla kuin Xamkissa suoritettujen opintojen soveltuvuus tarkistetaan.

Hakulomake: löytyy Opintopolku-palvelusta www.opintopolku.fi hakuaikana. Xamkin avoimen amk:n opintojen perusteella haussa olevat hakukohteet löytyvät kirjoittamalla hakukenttään ”avoimen väylä xamk” tai tarkemmin esimerkiksi ”avoimen väylä xamk sairaanhoitaja”.

Valintaperusteet koulutusaloittain voit katsoa yhteenvedosta.

Kaksi hakuaikaa vuodessa

Haku avoimen AMK:n opintojen perusteella on auki kaksi kertaa vuodessa: 1. – 15.10. ja 1. – 15.5.

 • Hakemuksen käsittelyaika on noin 1 kuukausi.
 • Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytyn on otettava opiskelupaikka vastaan ja tehtävä läsnäoloilmoittautuminen annettuun määräaikaan mennessä Oma Opintopolku -palvelussa. Määräaika on syksyn 2020 haussa 4.12.2020 klo 15.00.
 • Jos olet hakenut sekä haussa avoimen AMK:n opintojen perusteella että yhteishaussa, voit ottaa vain toisesta hausta saamasi opiskelupaikan vastaan.
 • Opiskeluoikeus tutkinto-opiskelijana alkaa seuraavan lukukauden alusta (syksy tai kevät).

Hakulomake ja tarvittavat liitteet

Hakulomake täytetään Opintopolku.fi -palvelussa, sen voi täyttää vain hakuaikana 1.-15.10.2020 klo 15.00 mennessä. Hakukohteet löytyvät kirjoittamalla hakukenttään ”avoimen väylä xamk” tai tarkemmin esimerkiksi ”avoimen väylä xamk sairaanhoitaja”. Hakulomakkeelle on mahdollista tallentaa kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä.

Laita hakulomakkeelle  mieluisin hakutoive ensimmäiseksi. Jos tulet valituksi ensimmäiseen hakutoiveeseen sinua ei enää voida valita hakukohdejärjestyksessä olevaan toiseen hakutoiveeseen.

Hakulomakkeelle liitetään opintosuoritusote (skannattu tai valokuva) suorittamistasi avoimen amk:n opinnoista. Jos opinnot on suoritettu Xamkissa, voi tallentaa liitteeksi Pepistä itse tulostetun opintosuoritusotteen.

Jos haet YAMK-koulutukseen, liitä hakulomakkeelle myös:

 • kopio tutkintotodistuksesta, joka antaa sinulle hakukelpoisuuden kyseiseen YAMK-koulutukseen
 • kopiot  tutkinnon jälkeisistä työtodistuksista.

Miten opiskelijat valitaan

Valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään kunkin koulutuksen käytännön mukaisesti:

AMK-koulutuksissa valinta tehdään pääsääntöisesti hyvän opintomenestyksen ja/tai haastattelun perusteella

 • Sosiaali- ja terveysalalla valintaperusteena on opettajien haastattelu ja hyvä opintomenestys (avoimen amk:n suoritusten painotettu keskiarvo tulee olla vähintään H3). Haastattelut järjestetään marraskuussa seuraavasti
  • to – pe12.-13.11. sairaan-, terveyden- ja ensihoitajat Kouvolan, Kotkan ja Savonlinnan kampukset
  • pe13.11. ja ma 16.11. sairaanhoitajat Mikkelin kampus
  • ti 10.11. ja pe13.11. terveydenhoitajat Mikkeli kampus
  • ma – to 16.-19.11. sosionomit Kotkan ja Mikkelin kampukset
 • Kulttuurialalla avoimen amk:n suoritusten keskiarvon tulee olla vähintään 3,5. Jos keskiarvo on alle 3,5, valinta tehdään portfolion perusteella.
 • Poikkeustapauksia ovat hakijat, jotka päivittävät opistoasteen tutkintonsa vastaavaksi amk-tutkinnoksi tai amk-tutkintonsa toiseksi saman alan tutkinnoksi: sosiaali-, terveys-, ja liikunta-alalla valintaperusteena on riittävä suoritettujen opintojen määrä, merenkulunalalla mahdollisesti valintakoe.

Yamk-koulutuksissa valinta tehdään haastattelun perusteella (haastattelussa arvioidaan opiskeluvalmiudet, sitoutuminen, alaorientaatio) Poikkeus: tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen YAMK-koulutuksessa vaaditaan opinnäytetyön suunnitelman esittäminen.

Valintaperusteet koulutusaloittain voit katsoa yhteenvedosta sekä Opintopolusta kunkin koulutuksen tiedoista (välilehdeltä ”Hakeminen”).

Opiskelijavalinnat julkaistaan noin kuukauden kuluttua haun päättymisestä.

 

Opiskelijavalinta on ehdollinen

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes Xamk on tarkistanut hakuun liittyvät todistukset (muualla suoritetut opinnot ja YAMK-koulutusten koulu- ja työtodistukset) ja riittävän opintopistemäärän kertymisen lukukauden loppuun mennessä. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja. Jotta et menettäisi sinulle tarjottua opiskelupaikkaa, ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen annettuun määräaikaan mennessä Oma Opintopolku -palvelussa.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Posti- ja käyntiosoitteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Hakijapalvelut
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola tai
Patteristonkatu 3X, 50100 Mikkeli

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Jaa sivu