Tutkinto-opiskelijaksi avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella

Avoimen AMK:n opintojen perusteella voit hakea  tutkinto-opiskelijaksi, kun suoritat avoimessa amk:ssa koulutukseen vaaditut opinnot kuluvan lukukauden loppuun mennessä.  Suoritetut opinnot eivät kuitenkaan automaattisesti takaa tutkinto-opiskelupaikkaa, vaan opiskelijat valitaan hakumenettelyn kautta kaksi kertaa vuodessa. Haussa painotetaan suoritettujen opintopisteiden keskiarvoa. Valintaperusteena keskiarvon lisäksi voidaan käyttää myös suoritettujen opintopisteiden määrää ja sisältöä  (koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot) tai haastattelua. Opiskelupaikka on ehdollinen, kunnes  vaadittu opintopistemäärä näkyy suoritusrekisterissä ja on tarkistettu.

 Avoimessa amk:ssa suoritettavat opintopistemäärät ovat:

 • 50 op amk-opintoja ( polkuopinnot)
 • 15 op yamk-opintoja (60 op:n tutkinnon polku)
 • 30 op yamk-opintoja (90 op:n tutkinnon polku)
 • henkilökohtaisesta opintopolustasi puolet vaadituista opintopisteistä (tutkinnon päivittäjät tai muut HOPS-opiskelijat)
 • väyläopinnot ammattiin opiskeleville: kun vaaditut väyläopinnot (20 op) on suoritettu ja ne näkyvät osana ammatillista/ammatti tutkintoa.

Polkuopiskelija tai itsenäisesti koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja suorittava voit täyttää hakemuksen, vaikka opintorekisterissä ei vielä hakuaikana näkyisikään riittävästi suorituksia. Opinnot tulee kuitenkin olla suoritettuna (tentit tentittynä, tehtävät palautettuna) lukukauden loppuun (31.7. tai 31.12.) mennessä. Opintorekisterin tiedot tarkistetaan viimeistään kevään haussa 15.8. ja syksyn haussa 15.1. mennessä.

Tutkinnon päivittäjä / HOPS-opiskelija kun suoritat puolet henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisista opinnoista lukukauden loppuun (31.7. tai 31.12.) mennessä, voit täyttää hakemuksen.

Väyläopintoja suorittava ammattiin opiskeleva hakija voit täyttää hakemuksen, kun suoritat avoimessa amk:ssa vaaditut väyläopinnot ja ne tulevat näkymään osana ammatillista tutkintoa. Väyläopinnot tulee olla suoritettu ennen ammatillisen tutkinnon valmistumista ja tutkinto pitää olla valmis kevään haussa 31.7. ja syksyn haussa 31.12. mennessä.

Väyläopintoja suorittava lukiolainen voit täyttää hakemuksen, kun suoritat haettavan koulutuksen ennalta määrätyt amk-opinnot osana lukion opintoja. Lukion päättötodistuksen tulee olla valmis kevään haussa 31.7. ja syksyn haussa 31.12. mennessä.

Ylempään amk-koulutukseen haettaessa on lisäksi täytettävä yleinen hakukelpoisuusvaatimus (koulutukseen soveltuva korkeakoulututkinto ja sen jälkeinen vähintään 2 vuoden työkokemus alalta).

Sosiaali- ja terveysalalle sekä humanistiselle ja kasvatusalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Merenkulun koulutuksissa noudatetaan STCW -lainsäädäntöä hakijoiden kelpoisuuden arvioinnissa.

Kaksi hakuaikaa vuodessa: keväällä ja syksyllä

Avoimen väylän hakuaika on Opintopolussa kaksi kertaa vuodessa: 1. – 15.5. ja 1. – 15.10.

 • Hakemuksen käsittelyaika on noin kuukauden verran.
 • Kevään 2024 valinnan tulokset julkaistaan 20.6. mennessä.
 • Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytyn on otettava opiskelupaikka vastaan ja ilmoittauduttava opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä Oma Opintopolku -palvelussa. Määräaika on kevään haussa 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.
 • Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi samalla, kun otat opiskelupaikan vastaan. Jos valintasi on ehdollinen, voit ilmoittautua vasta, kun valinnan ehto on täytetty.
 • Poissaolevaksi voi tutkinto-opintojen ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua ainoastaan tietyin perustein.
 • Jos olet hakenut sekä avoimen väylän haussa että yhteishaussa, voit ottaa vain toisesta hausta saamasi opiskelupaikan vastaan.
 • Opiskeluoikeus tutkinto-opiskelijana alkaa seuraavan lukukauden alusta (syksy 1.8. tai kevät 1.1.).

 

 

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi siihen koulutukseen, jonka opintoja olet suorittanut avoimen AMK:n opiskelijana. Suoritettujen opintojen tulee olla pääsääntöisesti kyseisen koulutuksen ensimmäisen vuoden pakollisia tutkintoon kuuluvia opintoja. Jos tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi avoimen amk:n opintojen perusteella, jatkat opiskelua sinulle tehdyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Kaikki siihen mennessä suoritetut opinnot luetaan hyväksi. Muualla kuin Xamkissa suoritettujen opintojen soveltuvuus tarkistetaan.

Seuraa valintojen etenemistä Oma Opintopolku -palvelussa ja seuraa sähköpostiasi koko hakuprosessin ajan (huomaa myös roskapostikansio).

Hakulomake

Hakulomake täytetään Opintopolussa, sen voi täyttää vain hakuaikana. Hakulomake sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Hakulomakkeelle on mahdollista tallentaa kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä. Laita hakulomakkeelle mieluisin hakutoive ensimmäiseksi. Jos tulet valituksi ensimmäiseen hakutoiveeseen sinua ei enää voida valita hakukohdejärjestyksessä olevaan toiseen hakutoiveeseen.

Voit etsiä koulutuksen etusivun hakukentän tai alla olevien suorien linkkien kautta.

Aiempien hakukierrosten suosituimmat hakukohteet avoimen väylän haussa löydät näiden linkkien kautta:

 

Tarvittavat liitteet

Liitä hakulomakkeelle opintosuoritusote (skannattu tai valokuva) suorittamistasi avoimen amk:n opinnoista. Jos opinnot on suoritettu Xamkissa, voit tallentaa liitteeksi Pepistä ladatun opintosuoritusotteen.

Väylähakijan tulee liittää hakemukselle toisen asteen tutkintotodistus ja tutkintotodistuksen liite, jossa näkyvät avoimen amk:n opinnot osana toisen asteen tutkintoa ja avoimen amk:n opintosuoritusote.

Jos haet yamk-koulutukseen, liitä hakulomakkeelle myös:

 • kopio tutkintotodistuksesta, joka antaa sinulle hakukelpoisuuden kyseiseen yamk-koulutukseen
 • kopiot työtodistuksista, joissa on 2 vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes Xamk on tarkistanut hakuun liittyvät todistukset ja riittävän opintopistemäärän kertymisen lukukauden loppuun mennessä. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja.

Miten opiskelijat valitaan

Valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään kunkin koulutuksen käytännön mukaisesti.

AMK-koulutuksissa valinta tehdään pääsääntöisesti hyvän opintomenestyksen ja/tai haastattelun perusteella. Valintaperusteet koulutusaloittain voit katsoa yhteenvedosta sekä Opintopolusta kunkin koulutuksen tiedoista.

 • Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alalla valintaperusteena on opettajien haastattelu ja hyvä opintomenestys.
  • Jos johonkin koulutukseen on runsaasti hakijoita, haastatteluun kutsutaan vain osa hakijoista hakuajan päättymiseen mennessä kertyneiden opintosuoritusten määrän, suoritettujen opintojaksojen sisällön (ensimmäisen lukuvuoden opinnot) ja opintomenestyksen perusteella.
  •  Haastatteluaika sovitaan hakijan kanssa sähköpostitse ( katsothan myös roskapostin, ettei viesti ole mennyt sinne) tai puhelimitse.
  • Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alalla haastattelut pidetään seuraavasti:
   – ensihoitaja Kotka, to klo 23.5. klo 10 – 15
   – fysioterapeutti Savonlinna, pe 31.5. ja ma 3.6.
   – geronomi Kouvola, 
   – jalkaterapeutti Savonlinna, ti 28.5. (aamupäivä)
   – liikunnanohjaaja Savonlinna, ma 20.5.
   – sairaanhoitaja Kotka, ma – ti 20.-21.5.
   – sairaanhoitaja, Mikkeli, pe 24.5.
   – sairaanhoitaja Savonlinna, ma – ti 20.-21.5.
   – sosionomi Kotka, ma 20.5. ja to 23.5.
   – sosionomi Mikkeli, pe 24.5. ja ma – ke 27.-29.5.
   – sosionomi Savonlinna, ti – ke 28.-29.5.
   – terveydenhoitaja Kouvola,  ke 22.5.
   – terveydenhoitaja, Mikkeli, ti 21.5.
 • Kulttuurialalla avoimen amk:n suoritusten keskiarvon tulee olla vähintään 3,5. Jos keskiarvo on alle 3,5, valinta tehdään portfolion perusteella.
 • Poikkeustapauksia ovat hakijat, jotka päivittävät opistoasteen tutkintonsa vastaavaksi amk-tutkinnoksi tai amk-tutkintonsa toiseksi saman alan tutkinnoksi: sosiaali-, terveys-, ja liikunta-alalla valintaperusteena on riittävä suoritettujen opintojen määrä.
 • Merenkulunalalla, merikapteeni koulutukseen lisäksi soveltuvuuskoe (järjestetään vain toukokuun alussa).

YAMK-koulutuksissa valinta tehdään haastattelun perusteella (haastattelussa arvioidaan opiskeluvalmiudet, sitoutuminen, alaorientaatio).

Poikkeus:

 • Liiketalouden tradenomi (ylempi AMK) koulutukset:  avoimen amk:n suoritusten tulee olla koulutuksen ydinopintoja, opintojen keskiarvo vähintään 3,0 ja  tarvittaessa haastattelu.
 • Muotoilun (ylempi AMK) koulutukset:  avoimen amk:n suoritusten tulee olla koulutuksen ydinopintoja, opintojen keskiarvo vähintään 3,5 ja  tarvittaessa haastattelu.

 

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle. Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai sähköpostitse tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (suomenkieliset tutkintokoulutukset),
040 585 6610 (englanninkieliset tutkintokoulutukset)

hakijapalvelut@xamk.fi

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Posti- ja käyntiosoitteet