Tutkinto-opiskelijaksi avoimen amk:n opintojen perusteella

Voit hakea avoimen amk:n opintojen perusteella Xamkin tutkinto-opiskelijaksi, mikäli suoritat avoimessa AMK:ssa polkuopintoihisi vaaditut opintopisteet kuluvan lukukauden loppuun mennessä. Polkuopinnot eivät kuitenkaan automaattisesti takaa tutkinto-opiskelupaikkaa, vaan opiskelijat valitaan hakumenettelyn kautta kaksi kertaa vuodessa. Haussa painottuvat suoritettujen opintopisteiden määrä ja niiden keskiarvo. Joissakin koulutuksissa käytetään valintaperusteena myös haastattelua.

Opintopistemäärät ovat:

 • 50 op amk-opintoja tai
 • 15 op yamk-opintoja (60 op:n tutkinnon polku) tai
 • 30 op yamk-opintoja (90 op:n tutkinnon polku) tai
 • henkilökohtaisesta opintopolustasi puolet vaadituista opintopisteistä (tutkinnon päivittäjät tai muut HOPS-opiskelijat)
 • jatkoväyläopiskelijat: kun vaaditut jatkoväyläopinnot on suoritettu ja ne näkyvät osana ammatillista tutkintoa.

Polkuopiskelija voi täyttää hakulomakkeen, vaikka opintorekisterissä ei vielä hakuaikana näkyisikään riittävästi suorituksia. Opinnot tulee kuitenkin olla suoritettuna (tentit tentittynä ja tehtävät palautettuna) lukukauden loppuun mennessä. Opintorekisterin tiedot tarkistetaan 15.8. mennessä, syksyn haussa 15.1. mennessä.

Jatkoväyläopiskelija voi täyttää lomakkeen, kun suoritat avoimessa amk:ssa vaaditut jatkoväyläopinnot ja ne tulevat näkymään osana ammatillista tutkintoa. Jatkoväyläopinnot tulee olla suoritettu ennen ammatillisen tutkinnon valmistumista ja tutkinto pitää olla valmis ennen ammattikorkeakoulun opiskelupaikan vastaanottamista.

Ylempään amk-koulutukseen haettaessa on lisäksi täytettävä yleinen hakukelpoisuusvaatimus (koulutukseen soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään 2 vuoden työkokemus alalta).

Sosiaali- ja terveysalalle sekä humanistiselle ja kasvatusalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Merenkulun koulutuksissa noudatetaan STCW -lainsäädäntöä hakijoiden kelpoisuuden arvioinnissa.

Englanninkielisiin koulutuksiin voi lisäksi hakea tammikuun erillishaussa, mikäli on suorittanut vähintään 25 op  saman koulutuksen opintoja (1. lukukauden opinnot) avoimessa amk:ssa. Tässä haussa opintopisteiden tulee olla kirjattu rekisteriin hakuajan päättymiseen mennessä (31.1.).

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi siihen koulutukseen, jonka opintoja olet suorittanut avoimen amk:n opiskelijana. Muualla kuin Xamkissa suoritettujen opintojen soveltuvuus tarkistetaan.

Hakulomake löytyy Opintopolku-palvelusta www.opintopolku.fi hakuaikana. Xamkin avoimen amk:n opintojen perusteella haussa olevat hakukohteet löytyvät kirjoittamalla hakukenttään ”avoimen väylä xamk” tai tarkemmin esimerkiksi ”avoimen väylä xamk sairaanhoitaja”.

Valintaperusteet koulutusaloittain voit katsoa yhteenvedosta (pdf).

Jos tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi avoimen amk:n opintojen perusteella tai valtakunnallisen yhteishaun kautta, jatkat opiskelua sinulle tehdyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Kaikki siihen mennessä tehdyt opinnot luetaan hyväksi.

Tiedäthän, että voit hakea tutkinto-opiskelijaksi myös yhteishaussa, katso aikataulut täältä

Kolme hakuaikaa vuodessa

Haku avoimen amk:n opintojen perusteella on auki kaikkiin koulutuksiin kaksi kertaa vuodessa: 1. – 15.10. ja 1. – 15.5.

 • Hakemuksen käsittelyaika on noin 1 kuukausi.
 • Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytyn on otettava opiskelupaikka vastaan ja ilmoittauduttava opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä Oma Opintopolku -palvelussa. Määräaika on kevään 2021 haussa 16.7.2021 klo 15.00.
 • Jos olet hakenut sekä haussa avoimen amk:n opintojen perusteella että yhteishaussa, voit ottaa vain toisesta hausta saamasi opiskelupaikan vastaan.
 • Opiskeluoikeus tutkinto-opiskelijana alkaa seuraavan lukukauden alusta (syksy 1.8. tai kevät 1.1.).

Lisäksi avoimen amk:n opintojen perusteella voi hakea englanninkielisiin koulutuksiin 25. – 31.1.

 • Valinnan tulokset julkaistaan 15.2. mennessä.
 • Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytyn on otettava opiskelupaikka vastaan ja ilmoittauduttava opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä Oma Opintopolku -palvelussa. Jos opiskelijaksi hyväksytty on lukuvuosimaksuvelvollinen, myös lukuvuosimaksu on maksettava samaan määräaikaan mennessä (huom. Xamkin Early Bird -apurahassa erilliset määräajat).
 • Jos olet hakenut sekä haussa avoimen amk:n opintojen perusteella että yhteishaussa, voit ottaa vain toisesta hausta saamasi opiskelupaikan vastaan.
 • Opiskeluoikeus tutkinto-opiskelijana alkaa seuraavan lukukauden alusta (1.8.).
 • Englanninkielisten koulutusten haun aikataulu mahdollistaa oleskeluluvan saamisen tutkinto-opintojen lähiopetusta varten, kun polkuopinnot on suoritettu ulkomailta käsin. Myös Suomessa asuvat polkuopiskelijat voivat kuitenkin hakea tässä haussa.

Hakulomake ja tarvittavat liitteet

Hakulomake täytetään Opintopolku.fi -palvelussa, sen voi täyttää vain hakuaikana. Hakulomake sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Hakukohteet löytyvät kirjoittamalla hakukenttään ”avoimen väylä xamk” tai tarkemmin esimerkiksi ”avoimen väylä xamk sairaanhoitaja”. Hakulomakkeelle on mahdollista tallentaa kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä.

Laita hakulomakkeelle  mieluisin hakutoive ensimmäiseksi. Jos tulet valituksi ensimmäiseen hakutoiveeseen sinua ei enää voida valita hakukohdejärjestyksessä olevaan toiseen hakutoiveeseen.

Liitä hakulomakkeelle opintosuoritusote (skannattu tai valokuva) suorittamistasi avoimen amk:n opinnoista. Jos opinnot on suoritettu Xamkissa, voi tallentaa liitteeksi Pepistä itse tulostetun opintosuoritusotteen.

Jatkoväylähakijan tulee liittää hakemukselle toisen asteen tutkintotodistus ja tutkintotodistuksen liite, jossa näkyvät avoimen amk:n opinnot osana toisen asteen tutkintoa.

Jos haet yamk-koulutukseen, liitä hakulomakkeelle myös:

 • kopio tutkintotodistuksesta, joka antaa sinulle hakukelpoisuuden kyseiseen yamk-koulutukseen
 • kopiot työtodistuksista, joissa on 2 vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta..

Miten opiskelijat valitaan

Valinta tutkinto-opiskelijaksi tehdään kunkin koulutuksen käytännön mukaisesti.

AMK-koulutuksissa valinta tehdään pääsääntöisesti hyvän opintomenestyksen ja/tai haastattelun perusteella.

 • Sosiaali- ja terveysalalla valintaperusteena on opettajien haastattelu ja hyvä opintomenestys (avoimen amk:n suoritusten painotettu keskiarvo tulee olla vähintään H3).
  • Jos johonkin koulutukseen on runsaasti hakijoita, haastatteluun kutsutaan vain osa hakijoista hakuajan päättymiseen mennessä kertyneiden opintosuoritusten määrän perusteella.
  • Haastattelut järjestetään toukokuussa viikolla 21 (24.-28.5.2021).
   • sosionomit Kotka, ma – ke 24 – 26.5.2021
 • Kulttuurialalla avoimen amk:n suoritusten keskiarvon tulee olla vähintään 3,5. Jos keskiarvo on alle 3,5, valinta tehdään portfolion perusteella.
 • Poikkeustapauksia ovat hakijat, jotka päivittävät opistoasteen tutkintonsa vastaavaksi amk-tutkinnoksi tai amk-tutkintonsa toiseksi saman alan tutkinnoksi: sosiaali-, terveys-, ja liikunta-alalla valintaperusteena on riittävä suoritettujen opintojen määrä, merenkulunalalla mahdollisesti valintakoe.

YAMK-koulutuksissa valinta tehdään haastattelun perusteella (haastattelussa arvioidaan opiskeluvalmiudet, sitoutuminen, alaorientaatio). Poikkeus: Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen YAMK-koulutuksessa vaaditaan opinnäytetyön suunnitelman esittäminen viimeistään hakuajan alkaessa (joko lokakuussa tai toukokuussa).

Valintaperusteet koulutusaloittain voit katsoa yhteenvedosta sekä Opintopolusta kunkin koulutuksen tiedoista (välilehdeltä ”Hakeminen”).

Opiskelijavalinta on ehdollinen

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes Xamk on tarkistanut hakuun liittyvät todistukset (muualla suoritetut opinnot ja yamk-koulutusten koulu- ja työtodistukset) ja riittävän opintopistemäärän kertymisen lukukauden loppuun mennessä. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja. Jotta et menettäisi sinulle tarjottua opiskelupaikkaa, ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu opiskelijaksi annettuun määräaikaan mennessä Oma Opintopolku -palvelussa.

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi samalla, kun otat opiskelupaikan vastaan. Jos valintasi on ehdollinen, voit ilmoittautua vasta, kun valinnan ehto on täytetty.

Poissaolevaksi voi tutkinto-opintojen ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua ainoastaan tietyin perustein. Tietoa poissaolevaksi ilmoittautumisesta löydät täältä.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Posti- ja käyntiosoitteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Hakijapalvelut
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola tai
Patteristonkatu 3X, 50100 Mikkeli

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15