Monimuoto-opiskelu

  • opiskelupaikka Kotka
  • opintojen kesto 1,5 vuotta
  • aloituspaikat: 14
  • tutkintonimike: insinööri (AMK)
  • hakuaika: 1.-30.4.2020 klo 15.00
  • opintojen aloitus: syksy 2020

Kunnossapidon tavoitteena on huolehtia koneiden, laitteiden ja rakennusten kunnosta.

Kunnossapidossa pyritään siihen, että kohde pysyy kunnossa tai se kunnostetaan normaaliin toimintakuntoon. Kunnossapitoon kuuluu varsinaisen tekemisen, eli teknisen suorittamisen lisäksi kaikki näihin toimenpiteisiin liittyvät hallinnolliset ja johtamisen toimenpiteet.

Kunnossapidon muuntokoulutus on suunnattu erityisesti teollisuuden kunnossapitoalan osaamisten ja vaatimusten muuttuneeseen tarpeeseen.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti jo insinööri (AMK) -tutkinnon (merenkulku, kone- ja tuotantotekniikka, automaatio- ja sähkötekniikka, energiatekniikka) suorittaneille, mutta opiskelijoiksi voidaan myös valita henkilöitä, joilla AMK-tutkinnon suorittamiseen edellytetään 60 opintopistettä laajemmat opinnot. 

Koulutuksen sisällössä painotetaan hyvää tuotanto-omaisuuden hallittavuutta ja käyttövarmuuden optimointia koko laitekannan elinkaaren aikana. Koulutuksessa huomioidaan teollisuudessa haasteeksi muodostunut digitalisaatio ja uusien teknologioiden hyödyntäminen perinteisen kunnossapidon työkaluina.

Kunnossapidon muuntokoulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä kunnossapitoalan eri työtehtävissä: esimerkiksi kunnossapitoalan asiantuntija- ja työnjohtotehtävissä teollisuudessa, asiantuntijayrityksissä ja PK-sektorin palveluliiketoiminnassa.

Koulutuksesta valmistuneiden tyypillisiä työtehtäviä ovat: työnjohtaja, työsuunnittelija, kunnossapitopäällikkö, tuotantopäällikkö tai suunnitteluinsinööri.

Koulutuksessa voidaan suorittaa energiatekniikan insinööri (AMK) -tutkinto.

Opintojen toteutus ja hakeminen

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK), on laajuudeltaan 240 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinto. Kunnossapidon muuntokoulutuksen suorituslaajuus on 60 opintopistettä (op). Tämän lisäksi energiatekniikan insinööritutkinnon suorittaminen edellyttää kunnossapidon opintojen lisäksi, 20 – 30 op energiatekniikan opintoja, sekä opinnäytetyön 15 op. Kaikille valituille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa määritellään energiatekniikan insinöörin tutkintoon tarvittava opintojen kokonaislaajuus. Tutkinto tulee olla suoritettu 31.12.2021 mennessä.

Koulutus kestää  tyypillisesti 1,5 vuotta aikaisemmista opinnoista, osaamisesta ja työhistoriasta riippuen. Koulutuksen alussa tehtävä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma määrittelee tarkemmin opiskeluaikaa ja lopullista suorituslaajuutta. Perinteisen insinööritutkinnon suorittaneet voivat muuntokoulutuksen kautta päivittää tutkintonsa korkeakoulututkinnoksi.

Opiskelu on monimuotoista. Tällä tarkoitetaan sitä, että opinnot sopivat erilaisissa elämäntilanteissa oleville opiskelijoille ja ne on mahdollista suorittaa esimerkiksi työn ohessa. Monimuoto-opinnot sisältävät runsaasti verkossa suoritettavia etäopintoja. Opiskelija liittyy etäopintoihin Moodlessa ja luennot toteutetaan pääsääntöisesti Adobe Connect -työkalulla. Verkko-opetuksen toteuttamisessa voi olla korkeakoulukohtaisia eroja, mutta teknisesti opinnot ovat saavutettavissa ja suoritettavissa helposti. Verkkoluennoista syntyy myös tallenteet.

Joihinkin opintoihin voi kuitenkin liittyä lähiopetusta kampuksilla. Opiskelija saa tarvittavat tiedot ja erillisen ohjeistuksen lähiopetukseen osallistumisesta, mikäli sitä edellytetään. Lähiopetuksessa opiskelun painopiste on käytännön tehtävissä, kuten ryhmätöissä, projekteissa tai laboratorioharjoituksissa. Opiskelijaryhmän tilanteesta riippuen lähiopetus järjestetään joko erikseen määritellyillä lähiopetusjaksoilla tai mahdollisuuksien mukaan myös muina aikoina. Opinnot voivat sisältää myös messuja, yritysvierailuja tai tapahtumiin osallistumista.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika on 1.4. – 30.4.2020 klo 15.00. Haku tehdään Opetushallituksen ylläpitämässä opintopolku.fi -palvelussa.

Todistuskopiot ja alkuperäiset todistukset. Hakijan tulee liittää tutkintotodistus liitteineen hakemukselleen 30.4.2020 klo 15:00 mennessä. Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkastanut alkuperäiset tutkintotodistukset. Ammattikorkeakoulu voi perua valinnan, jos hakija ei toimita todistuksia määräajassa tai hän on antanut opinnoistaan tai arvosanoistaan virheellisiä tietoja.

Opiskelijavalinta tehdään toukokuun aikana ja tuloksista tiedotetaan hakijoita.

Koulutus on maksutonta.

Hakukelpoisuusvaatimuksista ja valintaperusteista voit lukea lisää opintopolusta.

Kysy lisää koulutuksesta

Lehtori Tuomo Pimiä
puh. 044 702 8257
tuomo.pimia@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Koulutus rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella ja se toteutetaan yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk), Lapin ammattikorkeakoulun, Centria-ammattikorkeakoulun sekä Oulun yliopiston kanssa.