Monimuoto-opiskelu

  • opiskelupaikka Kotka
  • opintojen kesto 1,5 vuotta
  • aloituspaikat: 14
  • tutkintonimike: insinööri (AMK)
  • hakuaika: 1.-30.4.2019 klo 15.00
  • opintojen aloitus: syksy 2019

Kunnossapidon tavoitteena on huolehtia koneiden, laitteiden ja rakennusten kunnosta.

Kunnossapidossa pyritään siihen, että kohde pysyy kunnossa tai se kunnostetaan normaaliin toimintakuntoon. Kunnossapitoon kuuluu varsinaisen tekemisen, eli teknisen suorittamisen lisäksi kaikki näihin toimenpiteisiin liittyvät hallinnolliset ja johtamisen toimenpiteet.

Kunnossapidon muuntokoulutus on suunnattu erityisesti teollisuuden kunnossapitoalan osaamisten ja vaatimusten muuttuneeseen tarpeeseen. Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on insinööri-, insinööri (AMK)-, tekniikan kandidaatin tai DI-tutkinto sekä henkilöt, joilla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä tekniikan alan opintoja ammattikorkeakoulussa.

Koulutuksen sisällössä painotetaan hyvää tuotanto-omaisuuden hallittavuutta ja käyttövarmuuden optimointia koko laitekannan elinkaaren aikana. Koulutuksessa huomioidaan teollisuudessa haasteeksi muodostunut digitalisaatio ja uusien teknologioiden hyödyntäminen perinteisen kunnossapidon työkaluina.

Kunnossapidon muuntokoulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä kunnossapitoalan eri työtehtävissä: esimerkiksi kunnossapitoalan asiantuntija- ja työnjohtotehtävissä teollisuudessa, asiantuntijayrityksissä ja PK-sektorin palveluliiketoiminnassa.

Koulutuksesta valmistuneiden tyypillisiä työtehtäviä ovat: työnjohtaja, työsuunnittelija, kunnossapitopäällikkö, tuotantopäällikkö tai suunnitteluinsinööri.

Koulutuksessa voidaan suorittaa energiatekniikan insinööri (AMK) -tutkinto.

Opintojen toteutus ja hakeminen

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK), on laajuudeltaan 240 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinto. Tämän muuntokoulutuksen toteutuslaajuus on 60 opintopistettä +15 opintopisteen opinnäytetyö. Koulutukseen voidaan lisäksi valita opiskelijoiksi henkilöitä, joilla AMK-tutkintoon edellytetään 60 opintopistettä laajemmat opinnot.

Koulutus kestää 1,5 vuotta henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta (HOPS), aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen. Perinteisen insinööritutkinnon suorittaneet voivat muuntokoulutuksella päivittää tutkintonsa korkeakoulututkinnoksi.

Muuntokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena verkossa, eli opiskelu onnistuu myös työn ohessa. Opinnoissa voidaan hyödyntää työn opinnollistamista. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

Koulutus on maksutonta.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Hakijalla tulee olla suoritettuna vastaavilta opintolinjoilta suoritettu opisto- tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto tai vastaavista koulutusohjelmista suoritettu tekniikan korkeakoulututkinto insinööri (AMK) tai DI – tutkinto. Tutkinto tulee olla suoritettu 31.7.2019 mennessä.

Hakijan tulee liittää tutkintotodistus liitteineen hakemukselleen 30.4.2019 klo.15:00 mennessä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika: 1.4. – 30.4.2019 klo 15.00. Haku tehdään Opetushallituksen ylläpitämässä opintopolku.fi -palvelussa. Tutkintotodistuskopiot liitteineen tulee liittää hakemukselle viimeistään 30.4.2019 klo 15.

Opiskelijavalinta tehdään toukokuun aikana ja tuloksista tiedotetaan hakijoita. Lisätietoja: lehtori Tuomo Pimiä, tuomo.pimia@xamk.fi, p. 044 702 8257

Kysy lisää koulutuksesta

Lehtori Tuomo Pimiä
puh. 044 702 8257
tuomo.pimia@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Koulutus rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella ja se toteutetaan yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk), Lapin ammattikorkeakoulun, Centria-ammattikorkeakoulun sekä Oulun yliopiston kanssa.

Jaa sivu