Kampuksena koko maailma

Xamk on uudenlainen korkeakoulu, jota ohjaa ajatus rajattomasta elinikäisestä oppimisesta ja tutkimisesta. Uuden oppimisen into ei ole sidottu aikaan, paikkaan tai tapaan, vaan se on tapa katsoa maailmaa.

Käytännönläheistä opiskelua

Ammattikorkeakouluopinnot painottuvat ammatilliseen ja käytännölliseen osaamiseen. Monissa tehtävissä ammattikorkeakouluopintojen sisältämää käytännön kokemusta arvostetaan paljon. AMK-opintojen kautta on myös mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin esimerkiksi suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa ja opintoja on mahdollista jatkaa aina tohtorin tutkintoon asti.

AMK-tutkintoon liittyy käytännön ohjattu harjoittelu, jonka aikana pääset soveltamaan teoriassa oppimiasi tietoja käytäntöön. Perehdyt oman ammattialasi tehtäviin todellisessa työympäristössä.

Harjoittelun voit suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa kuten erilaisissa yhdistyksissä tai järjestöissä. Myös työskentely yrittäjänä soveltuu harjoitteluksi, mikäli harjoittelun muut ehdot täyttyvät.

Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta, lyhyemmin TKI-toiminta, on osa ammattikorkeakoulujen perustehtävää: ammattikorkeakoulu tuottaa uutta tutkimusta ja menetelmiä sekä kehittää tuotteita ja palveluita alueidensa tarpeita vastaavasti.

TKI-toimintaan osallistuminen tuo opiskeluusi uudenlaisia asioita. Voit saada kokemusta oikeista tutkimusprojekteista, haastat itsesi toimimaan kuten työelämässä ja opit tunnistamaan, mitä asioiden kehittäminen vaatii.

Työelämälähtöisissä projekteissa pääset rakentamaan verkostoja – voit saada kontaktin tulevaisuutesi työnantajaan.

Lue lisää Xamkin TKI-toiminnasta.

AMK-tutkinnot

AMK-opintoihin sisältyy perusopintoja, ammattiopintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyö. AMK-tutkinnon suoritettuasi saat kelpoisuuden niihin virkoihin, joihin vaaditaan korkeakoulututkinto. Voit suorittaa tutkinnon joko päivä- tai monimuotototeutuksena.

Päivätoteutusten lähiopetus järjestetään arkipäivisin. Opiskelijat ovat eri-ikäisiä, eikä yläikärajaa ole.

Monimuotototeutuksissa lähiopetusta voi koulutuksesta riippuen olla arkipäivisin, iltaisin tai viikonloppuisin, lisäksi on verkko-opintoja ja itsenäistä etäopiskelua. Monimuoto-opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Työpaikka ei ole edellytyksenä monimuoto-opinnoille. Tutustu AMK-tutkintoihin.

Ylemmät AMK-tutkinnot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat jo suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja heillä on vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ylemmän AMK-tutkinnon avulla voit syventää ammatillista osaamistasi työelämässä hankkimasi kokemuksen jälkeen. Opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssä. Saat valmiudet muun muassa työelämän kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin. Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.
Tutustu YAMK-tutkintoihin.

Englanninkieliset koulutukset

Englanninkielisiin AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa tammikuussa. Osa opiskelijoista tulee ulkomailta, joten eri kulttuurit tulevat tutuiksi ja omaa kansainvälistymistäsi voit tukea myös suorittamalla harjoittelun tai vaihtojakson ulkomailla.

Englanninkielisiin koulutuksiin hakevilla tulee olla hyvä englannin kielen taito. Englannin kielen taidon ei tarvitse olla täydellinen, vaan riittävä opintojen suorittamiseen englanniksi.
Tutustu englanninkielisiin koulutuksiin.

 

 

 

Oppimisväylät

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia ja valinnanvaraa opintojen suunnittelussa. Voit valita erilaisia oppimisväyliä oman elämäntilanteesi mukaan ja opiskella ajasta ja paikasta riippumattomissa opiskeluympäristöissä. Xamkissa on käytössä selainpohjainen Moodle -verkko-oppimisympäristö.

Tarjolla on kolme oppimisväylää:

  • työviikkopohjainen oppimisväylä
  • opintoja nopeuttava oppimisväylä sekä
  • työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä

Mikäli haluat nopeuttaa opintojasi, voit joko valita itsenäisiä suoritustapoja (esim. verkkototeutuksia) tai mahdollisesti valita opintoja jonkin toisen koulutuksesi ryhmän työjärjestyksestä. Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaiseen oppimisväylään suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Oppimistehtävät ovat kuitenkin itsenäisen toteutuksen mukaiset.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä

Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Verkko-opiskelu ja kesäopinnot

Verkko-opinnoilla voit monipuolistaa opiskeluasi sekä lisätä opintojesi joustavuutta ajan ja paikan suhteen. Verkko-oppimisympäristöt mahdollistavat opettajan ja opiskelijoiden välisen joustavan vuorovaikutuksen ja ne voivat toimia perinteisen luokkaopetuksen tukena useilla Xamkin opintojaksoilla.

Xamkissa on käytössä selainpohjainen Moodle -verkko-oppimisympäristö. Moodlen avulla eri opintojaksojen kokoaminen, hallinnointi ja läpikäyminen on tehty käyttäjille helpommaksi, vaikka opintojakso toteutettaisiin kokonaan lähiopetuksena tai osittain tai kokonaan verkossa. Usein myös ryhmän oma alusta on Moodlessa, ja sen kautta hoidetaan ryhmän yhteydenpito ja tiedotus.

 

Täydennystä kesäopintoihin

Xamkin opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa maksutta kesäopintoja myös muissa ammattikorkeakouluissa.

Huhtikuun 2016 alussa julkaistun valtakunnallisen kesäopintoportaalin kautta on mahdollisuus hakeutua maksutta 21 eri ammattikorkeakoulun kesäopintoihin. Portaalista löytyy perustiedot tarjolla olevista opintojaksoista. Ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu kunkin ammattikorkeakoulun omilla sivuilla.

Lue lisää osoitteesta kesälukukausi.fi

 

 

 

Kansainväliset opinnot

Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisiä elementtejä monella tavalla. Tutkinnon tai osan siitä voi suorittaa englannin kielellä. Englanninkielisissä ryhmissä ja kesälukukaudella on mukana ulkomaalaisia opiskelijoita. Voit suorittaa opiskelu- tai harjoittelujaksoa ulkomaisessa yhteistyöoppilaitoksessa tai -organisaatiossa joko Erasmus-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta.

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta.

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on lisätä valmiuksiasi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä. Opiskelijavaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista.

Lue lisää kansainvälistymisestä.

Xamkin kansainvälinen kesälukukausi

Xamk järjestää kansainvälisen kesälukukauden 6.5.-23.8.2019. Kesälukukauden tarjonnassa on 30 opintopistettä liiketalouden alalta. Kesälukukausi järjestetään Kouvolassa ja Mikkelissä.

Lue lisää Xamkin sivuilta. 

Täydennä osaamistasi

Avoin AMK

Avoin AMK-opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opintojaksoille ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Opinnot koostuvat Xamkin tutkintoon johtavien koulutusten opintojaksoista ja/tai opintokokonaisuuksista. Toisen asteen opiskelijoille opetus on toistaiseksi maksutonta.

 

Täydennyskoulutus- ja asiantuntijapalvelut

Työelämässä tarvitaan jatkuvaa osaamisen ylläpitämistä ja jalostamista. Osaamisen kehittämisellä taataan sekä organisaation kilpailukyky että ylläpidetään ja parannetaan henkilöstön osaamista, työkykyä ja hyvinvointia.

Erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus on tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva uusi koulutusmuoto. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä.

Jaa sivu