Osaamiskartoituksen tavoitteena on selvittää yksilö- ja yhteisötasolla yrityksen ja työyhteisön vahvuudet, kehittämisen kohteet ja osaamisen tulevaisuuden tarpeet. Osaamiskartoitus tekee yrityksen ja työyhteisön osaamisen tilan näkyväksi ja toimii keskeisenä kehittämisen välineenä yksilö- ja organisaatiotasolla.

Osaamiskartoituksen avulla peilataan nykyisyyttä ja organisaation tulevaisuuden tarpeita, minkä perusteella voidaan saada osaamisvajeet ja osaaminen kohtaamaan.

Toteutus

Osaamiskartoitus toteutetaan joko web-pohjaisena kyselynä tai lomakepohjaisena kyselynä. Osaamiskartoitukseen osallistuva arvioi kyselyn avulla omaa osaamistaan, sen tasoa ja koulutustarpeitaan itsearviointina.

Ennen osaamiskartoituksen toteutusta yrityksen ja työyhteisön henkilöstön kanssa käydään läpi kartoituksen tarkoitus, miten se tehdään ja miten sen tuloksia tullaan hyödyntämään esimerkiksi kehityskeskusteluissa, rekrytoinnissa ja koulutus- kehittämissuunnitelmien laadinnoissa.

Tulokset

Osaamiskartoituksen tulokset esitetään kirjallisena raporttina ja sen lisäksi yrityksen ja työyhteisön henkilöstölle järjestetään tilaisuus tulosten läpikäymiseksi.  Tulokset kootaan organisaation määrittelemien yksiköiden tasolle.

Tulokset esitellään graafisten kuvaajien avulla sekä tilastomuotoisesti. Lisäksi yritys ja työyhteisö saa osaamiskartoituksen tulosten perusteella kirjallisen koulutus- ja kehittämissuunnitelman.

Hinnoittelu

Tarjous tehdään asiakkaan tarpeiden ja osaamiskartoituksen laajuuden perusteella.