Haastattelututkimus: Ympäristöystävälliset pakkausratkaisut kiinnostavat yrityksiä Kymenlaaksossa (Kari Laine, Kinno)

Muovin käyttöä pyritään vähentämään tulevaisuudessa. Konkreettinen toimenpide EU tasolla asian edistämiseksi on kertakäyttömuoveja kieltävän SUP-direktiivin astuminen voimaan 3. päivä heinäkuuta 2021. Direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää muoviroskaa ympäristössä ja edistää kiertotaloutta. Direktiivillä halutaan edistää innovatiivisia ja kestäviä liiketoimintamalleja, tuotteita ja materiaaleja.

Ajankohtaisen tiedon hankinta ja yritysten toimintaympäristön tunnistaminen vaatii tuekseen systemaattista ja suunnitelmallista tiedon keräämistä ja analysointia. Tämä oli lähtökohtana Biotalouden uudet tuulet (BUT)- hankkeessa tutkimustyönä kehitetylle tiedonhankintamallille tuotteen tai palvelun kehittämistarkoitukseen. Tiedonhankintamallia hyödynnettiin keväällä 2021 tehdyn haastattelututkimuksen toteuttamisessa, jossa paneuduttiin ekologisten pakkausten tulevaisuuden näkymiin Kymenlaaksossa.

Haastattelujen taustalla oli LUT-yliopistolla olemassa olevat kuitupohjaiset pakkausratkaisut ja teknologia niiden valmistamiseen. Näiden yleisempi käyttöönotto vaatii yhteistyötä erityyppisten yritysten kanssa. Tarvitaan yrityksiä uuden teknologian valmistamiseen, lisäksi tarvitaan hyödyntäjiä valmistetulle teknologialle ja ennen kaikkea kysyntää lopputuotteille.

Puhelimitse tehdyn haastattelututkimuksen kohderyhmäksi valittiin Kymenlaakson alueella toimivia pakkausten hyödyntäjiä, pakkausten valmistajia ja laitevalmistajia. Yhteensä haastateltiin 22:n eri yrityksen edustajaa, joista suurimman otoksen muodostivat pakkausten hyödyntäjinä toimivat yritykset. Haastatellut yritykset olivat pääasiassa pieniä pk-yrityksiä. Ympäristöystävällisyyden arvostus nousi selkänä teemana esiin pakkausten hyödyntäjien haastatteluissa. Pakkauksia hyödyntävillä yrityksillä oli selkeästi kiinnostusta vuoka- että pussimallisten pakkausratkaisujen kokeilemiseen. Pakkausten valmistajat nostivat vastauksissaan esille nopeat vaihtoajat laitteiston käytön kannalta tärkeänä asian esille. Lisäksi arvostettiin laitteiston yksinkertaisuutta käytön ja kunnossapidettävyyden näkökulmista. Haastatelluille laitevalmistajille pakkausala ei ollut entuudestaan tuttua, vaan toiminta painottui erityyppisiin koneistustoimintoihin. Tämän takia kiinnostus oli epävarmaa ja kyseiset yritykset tarvitsisivat mahdollisen liiketoimintapotentiaalin selvittämiseksi laajemman perehtymisen tuotteisiin ja pakkausalaan.

Pakkauksia hyödyntävät yritykset sekä pakkausvalmistajat kokivat aihealueen kiinnostavaksi oman toiminnan näkökulmasta ja olivat pääasiassa kiinnostuneita pilotointimahdollisuudesta. Pakkausten hyödyntäjät olivat kiinnostuneita sekä vuoka- että pussipakkausten pilotoinnista esimerkiksi keittojen, juustojen, lihatuotteiden marjojen, kahvin tai leivosten pakkaamisessa. Myös haastatellut pakkausvalmistajat ovat kiinnostuneita selvittämään LUT:n kehittämän laitteiston soveltuvuuden heidän toimintansa näkökulmasta.

Loppuvuodesta 2021 BUT- hankkeessa jatketaan pakkausten pilotointikonseptin suunnittelulla. Haastattelututkimuksesta saatiin arvokasta tietoa yritysten tilanteesta ja näkökulmista, mitä hyödynnetään konseptin suunnittelussa. Aiheen kehittämiseksi tärkeää on myös vuoropuhelu potentiaalisten pilotoinnista kiinnostuneiden yritysten kanssa. Ympäristöystävällisille ratkaisuille on selkeästi tarvetta ja uudet ratkaisut voivat avata mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja: Kari Laine, Kinno: kari.laine@kinno.fi ja Mika Kainusalmi, LUT-yliopisto: mika.kainusalmi@lut.fi

 

* * * * * * *

Pakkauswebinaari 24.2.2021

Pakkausala kehittyy vauhdilla ja uusille ekologisille pakkausratkaisulle on tarvetta. Uudet pakkausratkaisut avaavat liiketoimintamahdollisuuksia koko pakkausalan arvoketjuun, pakkausten käyttäjille, pakkausvalmistajille ja työkaluvalmistajille. Pakkausalan arvoketjusta haetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia 24. helmikuuta järjestetyssä webinaarissa, johon olivat tervetulleita sekä pakkausalalla jo toimivat, että toimialasta kiinnostuneet toimijat.

Kiitos osanottajille, ja pidetään yhteyttä!

Linkki webinaarista kertovaan artikkeliin, Kinnon kotisivuille: https://kinno.fi/pakkausala-kehittyy/