Network. Connection. Human hands aesthetic on light background, artwork. Concept of human relation, community, symbolism, surrealism. Contemporary art collage, modern design
  • Artikkeli
  • Henkilöjuttu
  • Kokemus
  • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

Nursing-opiskelijoiden työelämäpolun muotoilua

Hankkeeseen tehdään kevään 2024 aikana Palvelumuotoilun (ylempi amk) opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on luoda sujuva opiskelupolku suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan Kotkan kampuksella opiskeleville englanninkielisessä sairaanhoitajakoulutuksessa (Nursing) ryhmässä opiskeleville ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille. 

Palvelumuotoiluun liittyy läheisesti yhteiskehittäminen, jonka keskiössä on asiakas, tässä hankkeessa Nursing-koulutuksen opiskelija. Ensimmäinen Nursing-ryhmä vastaanotettiin Kotkan kampuksella syksyllä 2022 ja toinen vuotta myöhemmin. Opinnäytetyössä on tarkoitus saada selville opiskelijoiden ajatuksia opintojen sujuvuudesta, työelämään pääsystä ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisesta. Näiden ajatusten pohjalta on tarkoitus luoda polku, jossa opiskelijoiden kokemat erilaiset haasteet on huomioitu ja niille on luotu kehittämisideoita. Mukaan kytketään myös polkuun liittyvät sidosryhmät ja heidän roolinsa työnjaossa.  

Ensimmäinen työpaja järjestettiin 6. helmikuuta 2024 Kotkan kampuksen opetustilassa. Mukana olivat syksyllä 2023 aloittanut Nursing-ryhmä (45 opiskelijaa), ryhmästä vastaava lehtori Jussi Mähönen, TKI-asiantuntija Minna Porvari ja opiskelijapalveluneuvoja, opinnäytetyöntekijä Anne Heikka.  

Työpajan ohjelma jakautui kahteen osioon. Aamupäivän aikana opiskelijoiden tehtävänä oli hahmottaa aikajanalla elämänsä nykyhetkestä taaksepäin siihen hetkeen, jolloin he olivat päättäneet hakea Xamkiin opiskelemaan. Janalle tuli sijoittaa haasteelliset hetket sekä hetket, jotka tuntuivat onnistumisilta ja toivat iloa. Ryhmäläiset oli jaettu noin 5 henkilön pöytäkuntiin. Aihe synnytti vilkasta keskustelua. Ensin ajatuksia jaettiin opiskelijoiden keskuudessa, jonka jälkeen jokaisesta pöytäkunnasta jaettiin yhteisiä mietteitä.

Opiskelijoiden tehtävänä oli hahmotella aikajana alken siitä hetkestä, kun he päättivät hakea nursing-opintoihin Xamkiin ja päättyen työpajapäivään.

Monet olivat olleet iloisia saadessaan opiskelupaikan Xamkin sairaanhoitajaopintoihin. Syyt lähtemiseen liittyivät pääosin laadukkaan tutkinto-opetuksen ja siitä seuraavan työn saavuttamiseen. Moni kertoi jättäneensä entisen elämänsä, työnsä ja sukulaisiaan kotimaahansa. Esille tulivat kulttuurishokki, etenkin suomen kielen vaikeus, koti-ikävä sekä haasteet saada työharjoittelupaikka ja tutustua suomalaisiin ihmisiin. Moni totesi myös olevansa tyytyväinen Suomessa vallitsevaan rauhaan, luonnon puhtauteen ja ihmisten ystävällisyyteen. 

Opiskelijat kirjasivat ratkaisuehdotuksia kolmeen haasteeseen: Finnish language skills, intergration ja work practice place.

Iltapäivän osuudessa edellä mainittuihin haasteisiin pyrittiin löytämään ratkaisuja. Opiskelijat kirjasivat ajatuksiaan post it-lappusille, jotka oli teemoitettu kolmeen eri kategoriaan; suomen kielen taito, integroituminen ja harjoittelupaikka. Tämäkin työpajantyöskentelyn vaihe synnytti paljon ideoita. Laput kategorioitiin kaikkien nähtäville luokan taululle ja niiden perusteella TKI-asiantuntija Minna Porvari esitteli yhteenvetoja ja ehdotuksia tilanteiden parantamiseksi.

TKI-asiantuntija Minna Porvari teemoitteli lappuja ennen yhteenvetoa.

Moni opiskelija toivoi saavansa tukea suomen kielen opintoihin ryhmääntymällä suomalaisten (sairaanhoitaja-) opiskelijoiden kanssa esimerkiksi erilaisissa työpajoissa, harjoittelussa, vapaa-ajan säännöllisissä tapaamisissa ja erilaisissa aktiviteeteissa. Esille tuotiin toive saada suomenkielinen tutor/”buddy”, joka olisi tukena opinnoissa ja vapaa-ajalla. Lisäksi toivottiin molemminpuolista kulttuurien vaihtoa, jotta opittaisiin tuntemaan toisia.  

Työpaikoille toivottiin englantia puhuvia työnohjaajia ja tasapuolista kohtelua sekä hyväksyntää eri taustoista tulevien opiskelijoiden kohdalla. Varsinaiseen harjoittelupaikan etsimiseen toivottiin koulun tukea sekä yhteiskunnan valmiutta vastaanottaa töihin myös suomen alkeita puhuvia henkilöitä. Yleisesti todettiin, että omalla aktiivisuudella kuten kirjojen lukemisella ja suomenkielisten selkokielisten uutisten katsomisella oli myös merkitys kielen oppimisessa. Opiskelijat toivoivat myös saavansa parempaa tietoa muun muassa virastojen toiminnasta ja opiskelijaterveydenhuollon tavasta toimia sairastumistapauksissa.

Ensimmäisen työpajan anti oli runsas ja antoi paljon eväitä yhteiselle keskustelulle. Seuraava työpaja järjestetään viikolla 10 syksyllä 2022 Nursing-opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden kesken.

Artikkeli on alunperin julkaisu 8.2.2024.

Tutustu myös näihin artikkeleihin