Suomen elintarvikealan tuotannosta vain noin 15 prosenttia menee vientiin. Yhtenä syynä alan kotimarkkinaorientaatioon pidetään yritysten puutteellista vientiosaamista. Elintarvikealan yritykset tarvitsevat kiperästi lisää kansainvälisen kaupan ammattilaisia.

Osaamisen tarve on kasvava, ja panostuksia tarvitaan sekä elintarvikealalla jo toimivien että uusien elintarvikeviennin osaajien koulutuksen lisäämiseen. Tähän elinkeinoelämän tuomaan kehittämistarpeeseen vastataan nyt uudella pysyvällä koulutuksella.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa aukeaa syksyllä 2022 uusi elintarvikealan koulutuskokonaisuus (20 op) neljän ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Yhteistyössä ovat mukana Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Koulutuskokonaisuus on kehitetty kahden hankkeen aikana suunniteltujen ja toteutettujen elintarvikeviennin pilottikoulutusten pohjalta.

ELOA-hankkeessa suunniteltu ja toteutettu Elintarvikeviennin osaamiskoulutus (30 op) kehitettiin sitä edeltäneen ELVI-hankkeen koulutusrungon pohjalle. Osaamiskoulutuksen tavoitteena oli kouluttaa uusia vientiosaajia elintarvikealalle, tutustuttaa alan vientiprosessiin ja verkostoihin sekä tarjota kattavat perustiedot elintarvikealan yrityksessä toimimiseen. ELOA-koulutuksista valmistui yhteensä 29 opiskelijaa.

Opiskelijapalautteen ja vaikuttavuuskyselyn perusteella koulutukset koettiin onnistuneiksi ja hyödyllisiksi. Tulokset toivat lisävahvistusta sille, että Suomessa tarvitaan jatkuvasti tarjottavaa, elintarvikeviennin erityispiirteisiin keskittyvää vientiosaajien koulutusta.

Uuden koulutuskokonaisuuden tavoitteena on tarjota kattavat perustiedot elintarvikeviennistä. Tarkoitus on pitää toteutus käytännönläheisenä, ja luoda yhteydet elintarvikealan yrityksiin.

ELOA-hankkeen tuloksista ja kokemuksista on julkaistu juuri Elintarvikeviennin aakkoset – Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun -hankkeen sato -julkaisu. Suora linkki julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-381-5

Lisätietoja:

Elina Pöllänen, +358 40 144 7150, elina.pollanen@xamk.fi

www.xamk.fi/eloa

 

Koulutuspilotit toteutettiin ELVI Elintarvikeviennin osaaja (2017–2019) ja ELOA Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun (2019–2021) -hankkeissa. Hankkeita koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja ne saivat Maa- ja metsätalousministeriön osarahoitusta.

ELVI-hankkeessa osatoteuttajina olivat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. ELOA-hankkeessa mukana olivat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu.