Xamkin opiskelijat arvioivat koulutustaan vuosittaisessa koulutuksen kehittämiskyselyssä. Kyselytulosten mukaan opiskelijoita kannustetaan Xamkissa ottamaan vastuu omista opinnoistaan ja opiskelijoilla on erittäin hyvät mahdollisuudet suorittaa verkko-opintoja. Myös työn ohella opiskelu mahdollistuu Xamkissa kyselyn mukaan hyvin. Opiskelijat antoivat avoimessa palautteessa kiitosta erityisesti toimivasta ohjauksesta. Koulutuksen kehittämiskyselyllä kerätyn tiedon avulla kehitetään koulutusta, opintojen ohjausta ja opiskelijan itseohjautuvuutta, oppimisympäristöä ja työskentelyilmapiiriä.

Tulokset AMK-tutkinnon osalta

 

Kyselyyn vastasi 739 AMK-tutkinnon opiskelijaa ja tuloksissa ei ole tapahtunut suurta muutosta verrattuna viime vuoteen.

Opiskelijat kokivat, että voivat aikaisempaa paremmin suorittaa opintoja työn ohella ”Voin suorittaa opintoja työn ohella” -väittämän tulos oli noussut edelliseen vuoteen verrattuna. Arvion ”Erittäin hyvin” antoi 32 prosenttia, joka oli noussut kuusi prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.

Opiskelijat kokivat, että henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPSin) tekemisessä on tuettu paremmin kuin aikaisemmin. Väittämään: ”Minua tuetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPSin) tekemisessä” arvion ”Erittäin hyvin” antoi 35 prosenttia, joka oli noussut yhdeksän prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. ​​​​​​​

Kuva: ”Minua tuetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPSin) tekemisessä” on noussut edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Kyselyn mukaan yrittäjämäinen asenne ja yrittäjyys tulee esiin koulutuksissa melko huonosti ja vastaajat kokevat, että koulutukseen liittyviä työelämäsuhteita tulisi tiivistää. Myöskään kansainvälisyyttä ei opiskelijoiden kokemuksen mukaan tueta kovin vahvasti.

”Koulutuksessani tuodaan esille yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä” -väittämässä oli eniten niitä, jotka arvioivat ”Erittäin huonosti”. Heitä oli 8 prosenttia vastaajista ja osuus on noussut viime vuoden viidestä prosentista. Eroa eri koulutusten välillä oli paljon.

”Kansainvälistymistäni tuetaan” -väittämä oli laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Väittämässä oli eniten ”En osaa sanoa” –vastauksia, joita oli 22 prosenttia. Myös eri koulutusten välillä oli tässä väittämässä paljon eroa.

”Koulutukseen liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit” oli laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Väittämässä oli paljon ja hieman viime vuotta enemmän ”En osaa sanoa” -vastauksia, joita oli 19 prosenttia. Myös eri koulutusten välillä oli paljon eroa.

Myös opiskelijoiden antamassa avoimessa palautteessa toivottiin opintojen työelämäyhteistyön tiivistämistä.

Kuva: ”Koulutukseen liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit” on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna.

Koko kyselyn parhaat kokonaiskeskiarvot olivat seuraavissa koulutuksissa

 • Wellbeing management, Mikkeli
 • Information technology, Mikkeli
 • Geronomi (AMK), Kouvola
 • Peliohjelmointi, Kotka
 • Jalkaterapeutti (AMK), Savonlinna
 • Tietojenkäsittely, Mikkeli
 • Yhteisöpedagogi, Kouvola

Tietojenkäsittely ja Information Technology –koulutukset olivat myös aikaisimpina vuosina parhaat arviot saaneiden koulutusten joukossa.

Miten kehittäisit opiskeluympäristöä ja työskentelyilmapiiriä? -avoimeen kysymykseen useimmin mainittuja asioita olivat tiedonkulun kehittäminen, tehtävänantoihin liittyvät asiat ja työelämäyhteistyön lisääminen. Lisäksi mainittiin korona, jonka mainitaan eniten vaikuttaneen heikentävästi opiskeluilmapiiriin ja ryhmäytymiseen ja tuoneen haasteita opiskeluun. Mainintoja sai myös vuorovaikutuksen ja ryhmäytymisen tukemisen lisääminen etäopiskeluun.

Miten kehittäisit opintojen ohjausta? -avoimessa kysymyksessä annettiin useimmin kiitokset hyvästä ja toimivasta ohjauksesta. Mainintoja sai HOPS-keskusteluiden pitäminen, säännöllisten ohjaustapaamisten lisääminen läpi opintojen, lisätiedon ja tuen saaminen opintojen valitsemiseen, erilaisiin vaihtoehtoihin valinnoissa ja mahdollisuuksiin muokata opiskeluaikataulua itselle sopivaksi.

Miten kehittäisit koulutustasi (sisältö, opetusmenetelmät, suoritustavat, aikataulutus)? -avoimeen kysymykseen useammin mainittiin verkko-opiskelu, aikataulut, työelämä, kuten työelämäyhteistyön lisääminen opintoihin. Lisäksi eniten mainittiin, miten opinnot voi suorittaa työn ohella ja opintojen nopeuttaminen.

 

Tulokset YAMK-tutkinnon osalta

 

Kyselyyn vastasi 195 YAMK-tutkinnon opiskelijaa. YAMK-opiskelijoiden vastaukset ovat AMK-opiskelijoihin verrattuna positiivisempia, mutta viime vuoteen verrattuna kyselyn tulokset ovat hieman laskeneet kaikilla osa-alueilla.

YAMK-opinnoissa korostuu opintojen joustavuus. Opintoja on mahdollisuus suorittaa verkko-opintoina ja työn ohella. Opiskelijat kokevat olevansa tasa-arvoisia ja heitä kannustetaan ottamaan vastuu opinnoistaan. Kaikissa näissä väittämissä oli paras mediaani, joka oli viisi.

YAMK-opiskelijat kokivat melko neutraaliksi sen, että kansainvälistymistä tuettaisiin tai että koulutuksessa tuotaisiin esille yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä.

Aiempien vuosien tapaan eniten “En osaa sanoa” -vastauksia annetaan väittämiin “Kansainvälistymistäni tuetaan” ja “Kieli- ja viestintäopinnot tukevat ammatillisen osaamisen kehittymistä”.

Eniten laskeneet arviot liittyivät tiedonkulkuun ja työskentelyilmapiiriin, nämä olivat kuitenkin hyvällä tasolla.

YAMK-opiskelijoiden opintojen ohjaukseen liittyvät väittämät ovat kauttaaltaan laskeneet, mutta ne olivat silti hyvällä tasolla.

“Olen saanut riittävästi tietoa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT)” -väittämässä oli eniten niitä, jotka arvioivat ”Erittäin huonosti”. Heitä oli 9 prosenttia vastaajista. Väittämässä oli paljon eroa eri koulutusten välillä.

Koko kyselyn parhaimmat kokonaiskeskiarvot olivat seuraavissa koulutuksissa​​​​​​​

 • Kyberturvallisuus, Kotka
 • Logistiikka Kouvola
 • Projekti- ja myyntijohtaminen Kotka, Mikkeli
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminta Mikkeli
 • Monialaisen toimintakyvyn edistäminen, Savonlinna
 • Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, Mikkeli

Projekti- ja myyntijohtaminen, matkailu- ja palveluliiketoiminta, monialaisen toimintakyvyn edistäminen ja nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen -koulutukset olivat myös viime vuonna parhaiden joukossa.

Opiskelijat vastaavat kyselyssä kolmeen avoimeen kysymykseen, seuraavassa muutamia eniten mainintoja saaneita aiheita

“Miten kehittäisit opiskeluympäristöä ja ilmapiiriä?” -avoimessa kysymyksessä olevissa vastauksissa kerrottiin koronan vaikuttaneen paljon. Toiset kokevat etäopintojen ja niihin liittyvän opiskeluympäristön toimineen hyvin, toiset kaipaavat vuorovaikutusta ja paluuta lähiopetukseen. Useimmin mainittujen aiheiden joukossa on opintoihin liittyvät tehtävät ja niiden selkeys, aikataulutus, sisältö, saaminen tietoon heti opintojakson alussa.

“Miten kehittäisit opintojen ohjausta?” -avoimessa kysymyksessä kerrottiin, että ohjausta on saatu riittävästi ja sen koetaan toimivan hyvin. Säännöllisempiä ohjaustapaamisia tai –tuokioita toivotaan lisää.

“Miten kehittäisit koulutustasi (sisältö, opetusmenetelmät, suoritustavat, aikataulutus)? ” -avoimeen kysymykseen tuli kurssien sisältöihin liittyviä kehittämisehdotuksia, useimmin perusteena syvällisemmän osaamisen saaminen ja oppiminen. Myös näissä vastauksissa näkyy, että osa kokee verkko-opiskelun toimineen hyvin, osa kokee, että verkko-opintojaksoissa on ollut liikaa tasovaihtelua tai liian vähän vuorovaikutteisuutta. Aikataulutus saa useita mainintoja, hyvää aikataulutusta kiitellään tai sitten aikataulutuksessa koetaan olevan haasteita ja kehitettävää.

 

Lisätietoja kyselystä

Marjaana Kivelä
Laatupäällikkö