Koulutuksen kehittämiskyselyn tulokset ovat kauttaaltaan parantuneet viime kevään tuloksiin verrattuna.

Eri koulutusten välisten keskiarvojen vaihteluvälit ja vastaajamäärien erot olivat suuria. Parhaita keskiarvoja kyselyn eri osissa olivat Mikkelin liiketalouden koulutuksessa, jossa vastaajien lukumäärä oli 39.

Kyselyn kolme parasta keskiarvoa olivat seuraavissa väitteissä:

  • Opiskelijoita kannustetaan ottaman vastuu omista opinnoistaan 3,71 (+0,04).
  • Osa opinnoista on mahdollista suorittaa verkko-opintoina 3,53 (+0,17)
  • Opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti 3,52 (-0,05).

Kyselyn eniten nousseet keskiarvot olivat:

  • Opiskelijaa tuetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPSin) tekemisessä 3,36 (+0,26).
  • Koulutuksessani tuodaan esille yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä 2,88 (+0,26)

Keskiarvoissa alle kolmen jääneet keskiarvot ovat kaikki parantuneet edellisestä keväästä, mutta ovat silti vielä kehitettäviä.

Kehitettävää olivat:

  • Koulutuksessani tuodaan esille yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä 2,88 (+0,26), joka oli eniten nousseita keskiarvoja.
  • Tiedonkulku on toimivaa 2,86, koko kyselyn huonoin keskiarvo ja eniten hajontaa (+0,19).
  • Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 2,99, (+0,17).
  • Koulutuksen ja opetuksen laatua seurataan ja kehitetään järjestelmällisesti, 2,99 (+0,11).

Koulutuksen kehittämiskyselyllä kerätyn tiedon avulla kehitetään koulutusta, opintojen ohjausta ja opiskelijan itseohjautuvuutta, oppimisympäristöä ja työskentelyilmapiiriä. Koulutuksen kehittämiskyselyyn vastaavat opiskelijat opintojen puolivälissä. Kyselyyn on lisätty kaksi uutta kysymystä liittyen oppimisväyliin: voin nopeuttaa opintojani ja voin suorittaa opintoja työn ohella.

Koulutuksen kehittämiskysely oli avoinna lokakuussa 2017 ja siihen vastasi yhteensä 309 AMK-tutkinnon suorittavaa opiskelijaa. Kysely toteutettiin edellisen kerran helmi- maaliskuussa 2017 ja kysely toteutetaan jatkossa aina lokakuussa. Suurin osa opintojen puolivälissä olevia opiskelijoita oli vastannut kyselyyn jo keväällä, joten vastaajamäärä oli tästä johtuen pienempi kuin normaalisti. Xamkin keskiarvojen vertailut eivät myöskään tämän takia ole täysin vertailukelpoiset edelliseen kyselyyn verrattuna.

Kyselytuloksia käsitellään Xamkin opetuksen johtoryhmässä ja laatutiimissä. Tarkempia koulutuskohtaisia kyselytuloksia, joissa on myös kyselyn avoimet palautteet, käsitellään eri yksiköiden kehittämisfoorumeilla.

Koulutuksen kehittämiskyselyssä on kolme osiota: 1. oppimisympäristö ja työskentelyilmapiiri, 2. opintojen ohjaus ja 3. koulutus. Jokaisesta kolmesta osasta on laskettu osakeskiarvo jonka tavoitetaso on 3.

Kysymykset on esitetty väittäminä ja arviointiasteikko oli seuraava: 1 = huono, 2 = kohtalainen, 3 = hyvä, 4 = erittäin hyvä, 5 = erinomainen ja ”en osaa sanoa” -vastausvaihtoehto, jota ei ole otettu mukaan keskiarvolaskennassa.