Tulokysely syksy 2021 Yhteistyö henkilökunnan ja opiskelijoiden kesken sujuu hyvin

 

Xamkissa syksyllä 2021 aloittaneiden opiskelijoiden mielestä yhteistyö henkilöstön kanssa on sujunut melko hyvin tai erittäin hyvin. AMK-opiskelijoiden mielestä myös yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa sujuu ja heitä kuunnellaan ja kannustetaan.

YAMK-opiskelijat arvioivat olevansa tyytyväisiä opiskelijoita ja peräti 99 % aikoo jatkaa opintojaan tutkintoon saakka.

Tulokset selviävät vuoden 2021 lopussa tehdystä tulokyselystä. Sillä kerätään tietoa opintojen aloittamiseen liittyvästä perehdytyksestä, koulutuksen ilmapiiristä, opiskelijatutoroinnista ja opiskelijoiden tyytyväisyydestä. Kysely tehdään kaikille uusille AMK- ja YAMK-opiskelijoille.

Kuva: Henkilökunnan ja opiskelijoiden välinen yhteistyö sujuu hyvin.
Kuva: YAMK-opiskelijat arvioivat olevansa tyytyväisiä opiskelijoita ja peräti 99 % aikoo jatkaa opintojaan tutkintoon saakka.

 

Myös kehittämiskohteita löytyy

 

Kyselyssä kartoitetaan myös kehittämiskohteita. AMK-opiskelijoiden osalta kehittämiskohteita on opiskelijatutorointi. Tutoroinnin kehittämiseksi toivottiin toiminnan ja sen näkyvyyden lisäämistä sekä ryhmäytymiseen panostamista.

AMK-opiskelijat ovat tyytyväisiä opintoihin, mutta tyytyväisyys on hieman laskenut edelliseen vuoteen verrattuna ja siihen tulee kiinnittää huomiota. Yleisimpiä tyytymättömyyden syitä ovat opintojen ruuhkautuminen ja kiireinen opiskelutahti, epävarmuus omasta pärjäämisestä, väärältä tuntuva ala, opintojen sopimattomuus omaan elämäntilanteeseen tai opiskelutapaan ja vähäinen tutustuminen muihin opiskelijoihin.

Tyytymättömyyttä YAMK-opiskelijoissa aiheuttaa AMK-opiskelijoita selvästi enemmän opintojen, työn ja muun elämän yhteensovittamisen haasteet. Myös tehtäviin liittyvät asiat nousevat YAMK-opiskelijoilla selvemmin esiin: ”Tehtävien sekä palautusaikojen etsiminen on työlästä Learnissa.”

 

Kyselyssä selvitettiin suositteluhalukkuutta

 

Kyselyssä selvitettiin myös uusien opiskelijoiden suositteluhalukkuutta, jota mitataan NPS-luvulla. AMK-opiskelijoiden NPS-luku oli 23, mikä on edelliskertaa heikompi. YAMK-opiskelijoiden suositteluhalukkuus oli puolestaan noussut edellisestä kerrasta. NPS-luku oli 46, edellisenä vuonna 42.

NPS-asteikolla tulos 0–50 on hyvä, tulos 50–70 on erinomainen ja tulos 70–100 on maailmanluokkaa.

Avoimien palautteiden mukaan opiskelijat ovat valmiita suosittelemaan Xamkia opiskelupaikkana, koska opetus on laadukasta ja opettajat loistavia. Myös opiskeltavien alojen monipuolisuus, hyvä ilmapiiri ja joustavat opinnot saivat runsaasti mainintoja.

”Hyvää, ihmisläheistä opetusta. Hyvät tilat, innostavat opettajat.”

”Mielestäni opetus on laadukasta ja joustavaa.”

”Opetus on laadukasta, esim. siinä otetaan huomioon elettävä aika. On erilaisia tapoja suorittaa kursseja ja aikaisempi osaaminen otetaan huomioon opinnoissa. Hybridiosallistuminen on erittäin hyvä vaihtoehto + verkossa tapahtuva opiskelu.”

 

Lisätietoja:
laatupäällikkö Marjaana Kivelä

 

Tulokysely lyhyesti

 

Tulokyselyssä on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa kysytään tietoa opiskelun aloittamiseen liittyvästä

  • perehdytyksestä
  • koulutuksen ilmapiiristä
  • opiskelijatutoroinnista
  • opiskelijoiden tyytyväisyydestä.

Toisessa osassa kysytään tietoa viestintään, markkinointiin ja imagotekijöihin liittyvistä asioista.

Tulokyselyyn vastaavat kaikki tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat ja polkuopiskelijat. Kysely tehdään ensimmäisen lukukauden aikana sekä syksyllä että keväällä aloittaneille opiskelijoille.

Arviointiasteikko on: 1 = erittäin huono, 2 = melko huono, 3 = ei huono eikä hyvä, 4 = melko hyvä, 5 = erittäin hyvä.

Syksyn 2021 kyselyssä

  • AMK-opiskelijoista kyselyyn vastasi 1121, ja vastausprosentti oli 63
  • YAMK-tutkintoa suorittavien osalta vastaajia oli 269, ja vastausprosentti oli 57
  • Kokonaistulokset ovat kaikissa koulutuksissa hyviä, eikä koulutusten välillä ollut suuria eroja.