Syksyllä opintonsa aloittaneet opiskelijat ovat tyytyväisiä opiskeluun Xamkissa. Tulokset selviävät marras- ja joulukuun aikana tehdystä tulokyselystä. Palautteen mukaan Xamkin vahvuutena on yhteistyö opiskelijaryhmän ja henkilöstön kanssa. Xamk tarjoaa kiinnostavia opiskelumahdollisuuksia ja opiskelijatutorointi on auttanut hyvin opintojen alussa. 

Opinnot koettiin alkaneen hyvin

AMK-opiskelijoista 79% väittämään “Koen opintojeni alkaneen hyvin” vastasi erittäin hyvin ja melko hyvin ja YAMK-opiskelijoista 88%. 

Palautteen mukaan opiskelijoiden aloitus oli sujunut hyvin ja opinnot olivat lähteneet etenemään. Kiitosta tuli selkeästä aloituksesta ja ohjeista ja hyvistä opettajista ja rennon mukavasta ilmapiiristä. Alkuun oli ollut paljon kysymyksiä, mutta ne selkenivät ajallaan. Opiskelijat toivoivat parempaa viestintää opintojen aloituksesta ja suunnitelluista aloitusviikoista. Osa nosti esiin palautettavien tehtävien määrän ja aikatauluttamisen haasteet. YAMK-opinnoissa opinnäytetyön aloitus koetaan osin liian nopeaksi, ja kaivataan lisää tukea ja selkeyttä opintojen rakenteisiin ja työelämäyhteistyöhön.

Opintojen ohjaus ja opintojen eteneminen ovat hyvällä tasolla ja yhteistyö opiskelijaryhmän ja henkilökunnan kanssa sujuu hyvin

Etenkin YAMK-opiskelijat pärjäävät opiskelutaidoillaan korkeakouluopinnoissaan. YAMK-opiskelijoista väittämään erittäin hyvin tai melko hyvin vastasi 91% vastaajista. AMK-opiskelijoista vastaavasti 73%.  Opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä Xamkin opintojen ohjaukseen, mutta osa kaipaa enemmän tukea erityisesti osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Yhteistyö opiskelijaryhmän ja henkilöstön kanssa arvioitiin erittäin hyväksi. AMK-opiskelijoiden mielestä yhteistyö henkilöstön kanssa on sujunut hyvin. Erittäin hyvin tai melko hyvin vastasi 88% vastaajista ja YAMK-opiskelijoista 91%. AMK-opiskelijoiden yhteistyö oman opiskelijaryhmän kanssa sujuu erittäin hyvin. Erittäin hyvin tai melko hyvin vastasi 84% vastaajista ja YAMK-opiskelijoista 91%.

Kuva: Henkilökunnan ja AMK-opiskelijoiden välinen yhteistyö sujuu hyvin

 

Kuva: Henkilökunnan ja YAMK-opiskelijoiden välinen yhteistyö sujuu hyvin

YAMK opiskelijoiden suositteluhalukkuus on korkea

 

Erityisesti YAMK opiskelijat pitävät opiskelupaikkaa tasokkaana ja suosittelevat koulutusta muilleYli puolessa Xamkin YAMK koulutuksessa suositteluhalukkuus (NPS) oli 53–71. Näin suurta NPS lukua voidaan pitää korkeana.  YAMK-opiskelijat suosittelevat koulutustaan sen korkean laadun ja monipuolisuuden vuoksi. Palautteen mukaan opiskelijat arvostavat erityisesti laadukasta, joustavaa ja käytännönläheistä opetusta, vahvaa työelämäyhteyttä sekä verkko-opintojen toimivuutta. Opiskelijoilla on positiivisia kokemuksia opintojen soveltamisesta käytäntöön, opettajat ovat innostavia ja on mahdollista räätälöidä oma opintopolkunsa. Verkko-opiskelu työn ohessa on mahdollista ja koulutus on monipuolista.

Kuva: Miten totdennäköisesti suosittelisit koulutustasi ystävillesi tai tuttavillesi.

 

Opiskelijatutorointi sai positiivista palautetta ja se on auttanut hyvin opintojen alussa 

AMK-opiskelijoista tutorointia oli hyödyntänyt kolmasosa opiskelijoista. ”Opiskelijatutorointi on auttanut minua” väittämään erittäin hyvin tai melko hyvin vastasi 85% vastaajaa. Yleisesti ottaen opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä tutorointiin ja toivovat sen jatkuvan. Tutoreiden avuliaisuutta ja ymmärtäväisyyttä kiiteltiin. Monet ovat kokeneet saaneensa tarvitsemaansa apua ja vinkkejä opintojensa alussa. Parannusehdotusta tuli tiedonkulun selkeyttämiseen ja jatkuvaan tutorien aktiivisuuteen. 

Xamk tarjoaa kiinnostavia opiskelumahdollisuuksia ja opetusta pidetään tasokkaana 

Brändiin liittyvissä kysymyksissä Xamk sai kiitosta tarjoamistaan kiinnostavista opiskelumahdollisuuksista, mutta opiskelupaikkakuntaa ei pidetty kovin houkuttelevana. 

AMK-opiskelijoista brändiin liittyvissä kysymyksissä väittämään “Tarjoaa kiinnostavia opiskelumahdollisuuksia” 85% vastaajista vastasi erittäin hyvin tai melko hyvin ja YAMK-opiskelijoista 82%. 

YAMK-opiskelijat antoivat hyvän arvion opetuksen tasokkuudesta. ”Opetus on tasokasta”, 80% vastasi, että tämä kuvaa erittäin hyvin tai melko hyvin. 

Koko kyselyn matalimman arvion sai opiskelupaikkakunnan houkuttelevuus. Mediaani oli 3. Tässä väittämässä oli myös kaikista suurimmat erot eri koulutusten välillä. 

Opiskelijat kuvasivat Xamkia yhdellä adjektiivilla seuraavasti: monipuolinen, innostava, hyvä, tasokas, mukava, toimiva, moderni.

Kuva: Sanapilvi

Lyhyesti tulokyselystä

 

Tulokysely oli avoinna syksyllä aloittaneille opiskelijoille marras-lokakuussa. Kyselyyn vastasi yhteensä 1530 opiskelijaa, joka on 51 prosenttia läsnä olevista opiskelijoista. 

Keväällä 2023 uudistettu tulokysely toteutettiin nyt toisen kerran. 

Kyselyn avulla kerätään tietoa 

  • opintojen aloittamisesta
  • opintojen ohjauksesta ja etenemisestä
  • opiskelijatutoroinnista 
  • opintojen viestintäfoorumeista
  • suositteluhalukkuudesta sekä 
  • Xamkin brändistä 

Tulokyselyyn vastaavat kaikki tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat ja polkuopiskelijat. Kyselyyn vastataan ensimmäisen lukukauden aikana ja se toteutetaan anonyymisti.  

Kyselyn arviointiasteikko oli 5 = erittäin hyvä, 4 = melko hyvä, 3 = ei hyvä eikä huono, 2 = melko huono, 1 = erittäin huono, ja en osaa sanoa vastausvaihtoehto.