Tulokset ovat hyvin samalla tasolla kuin viime lukuvuotena. Xamk-tasolla merkittävin muutos viime lukuvuoteen verrattuna on HOPSeissa: 95% nyt vastanneista kertoo, että HOPSin tekemiseen on ollut mahdollisuus, kun viime lukuvuonna näin vastasi 92%. HOPS-keskustelun kertoi käyneensä vastaajista 83%, viime lukuvuonna 80%.

Parhaimmat keskiarvot antoivat Mikkelin sosionomiopiskelijat, joiden kokonaiskeskiarvo oli 4,1. Hyviä keskiarvoja antoivat myös Kouvolan sisustusarkkitehtuuri- ja kalustesuunnitteluopiskelijat (KA 3,8), Mikkelin sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijat (KA 3,8) ja Mikkelin yhteisöpedagogiopiskelijat (KA 3,8).

Kyselyn parhaimmat keskiarvot olivat (suluissa lukuvuoden 2017-2018 tulokyselyn keskiarvo):

  • Yhteistyö opiskelijoiden kesken on sujunut hyvin 3,9 (4)
  • Yhteistyö henkilöstön kanssa on sujunut hyvin 3,7 (3,7)
  • Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva 3,6 (3,6).

Eniten nousseita keskiarvoja olivat: 

  • Opiskelijoiden intranetin (Student) käyttökelpoisuus, joka oli 3,5 (3,4).

Kehitettävää oli:

  • Opiskelijatutorointi on auttanut opiskelun alussa 3,1 (3,0), joka sai aiempien vuosien tapaan väittämistä huonoimman keskiarvon, kuitenkin noussut edelliseen lukuvuoteen verrattuna.

Eniten laskenut keskiarvo oli:

Opiskelijatyytyväisyys. Olen tällä hetkellä tyytyväinen opiskelija –keskiarvo oli 3,4 kun se edellisenä lukuvuonna oli 3,5.

Mikäli vastaajat kokivat olevansa tyytymättömiä opiskelijoita, yleisimmin tyytymättömyyden syiksi kuvattiin ajankäytön haasteet, tehtävien tai ryhmätöiden liian suuri määrä ja samanaikaisuus tai epäselvyys, stressi tai kokemus siitä, että opettajilta ei saa riittävästi tukea, ohjausta ja/tai palautetta.

Opiskelijat toivoisivat opintojen alkuvaiheen perehdytystä kehitettävän toisaalta tiivistämällä alkuopastusten aikataulusta, toisaalta jaottelemalla opastusta pidemmälle aikavälille siten, ettei yhtenä päivänä tiedotettaisi liian monesta eri asiasta. Toivottiin, että tietoa saisi enemmän jo ennen opintojen aloittamista ja että perehtymisen tueksi olisi käytössä myös jonkinlainen materiaali, joko sähköinen tai paperinen, johon voisi palata tilaisuuksien jälkeen. Perehdytyksen sisällöistä eniten toivottiin lisää tietoa ja selkeyttä osaamisen tunnustamisen ja opintojen nopeuttamisen toteuttamiseen käytännössä.

Avoimessa palautteessa opiskelijat kuvasivat opintojen ilmapiiriä valtaosin hyvin positiivisilla kuvauksilla.

Kyselytuloksia käsitellään opetuksen johtoryhmässä. Tarkempia koulutuskohtaisia kyselytuloksia, joissa on myös kyselyn avoimet palautteet, käsitellään eri koulutusyksiköiden kehittämisfoorumeilla.

Tulokyselyn tavoitetaso oli 3,5, jota nostettiin edellisestä lukuvuodesta.

Syksyllä 2018 aloittaneiden opiskelijoiden tulokyselyyn vastasi yhteensä 952 AMK-tutkinnon opiskelijaa ja vastausprosentti oli 69, verrattuna vastaajien määrää aloituspaikkamääriin. Vastanneista AMK-tutkinnon päiväopiskelijoita oli 75 prosenttia ja 25 prosenttia oli monimuoto-opiskelijoita, joka sisältää myös avoimen AMK:n polkuopiskelijat.

Kysymykset, joista on laskettu keskiarvo, on esitetty väittäminä ja arviointiasteikko oli seuraava: 1 = huono, 2 = kohtalainen, 3 = hyvä, 4 = erittäin hyvä, 5 = erinomainen.