Ammattikorkeakoulujen uraseurantaa tehdään viisi vuotta aiemmin AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneille. Kyselyn tarkoituksena on selvittää valmistuneiden työuria, työmarkkinatilannetta ja tyytyväisyyttä suorittamaansa tutkintoon.

 

Kysely toteutettiin nyt kuudennen kerran, ja siihen vastasivat vuonna 2018 valmistuneet. Xamkista valmistuneita vastasi kyselyyn 647 (513), mikä oli 36,2 % vuonna 2018 valmistuneista. Kyselyn valtakunnallinen vastausprosentti oli 43,6.

 

Xamkin alumnit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa

Suurin osa, 85 % vastanneista, on erittäin tyytyväinen, tyytyväinen tai melko tyytyväinen tutkintoonsa.

Erityisen tyytyväisiä AMK-tutkintoon olivat metsätalousinsinööriksi, ensihoitajaksi ja terveydenhoitajaksi valmistuneet. YAMK-tutkinnoista valmistuneista eniten tyytyväisiä tutkintoonsa olivat restonomit ja yhteisöpedagogit.

Vastaajista 79 % kokee, että heidän suorittamansa tutkinto tunnetaan työelämässä hyvin. Suurin osa vastaajista 77 % koki tutkinnon antaneen riittävät valmiudet työelämään.

 

Valmistuneiden tyytyväisyys tutkintoon
Xamkin alumnit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa

 

Työllistyminen ja työpaikan sijainti

Vastaajista 68 % ollut yhtäjaksoisesti työelämässä ja 70 %työskentelee tutkintoa vastaavalla alalla. Vakituinen kokopäivätyö on 75 %:lla ja määräaikainen työsuhde 10 %:lla vastanneista. Yrittäjänä tai ammatinharjoittajana toimii 3 % vastanneista.

 

Sekä valmistumishetkellä että viisi vuotta sen jälkeen vastaajien työpaikka on yleisimmin Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa tai Uudellamaalla. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen lukumäärällisesti eniten työpaikkoja sijaitsee edelleen näissä samoissa maakunnissa.

 

Xamkista valmistuneet työllistyvät hyvin
Xamkin alumnit ovat työllistyneet hyvin

 

Työssä tarvittavat taidot

Tärkeimpinä työelämässä tarvittavina osaamisina ja taitoina vastaajat pitävät tärkeimmästä aloittaen:

 

  1. Oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta
  2. Itsenäistä työskentelyä ja ajanhallintaa
  3. Kykyä oppia ja omaksua uutta
  4. Ongelmanratkaisutaitoja
  5. Vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja
  6. Stressinsietokykyä ja sopeutumista uusiin tilanteisiin

 

Vähiten nykyisessä työssä tarvittavia osaamisia olivat:

 

  1. Yrittäjyystaidot
  2. Tutkimusmenetelmäosaaminen
  3. Liiketaloudellinen osaaminen (mm. budjetointi)

 

Huomioitavaa on, että yrittäjyystaitojen tärkeys nousee kyselyn avoimissa vastauksissa kuitenkin esiin.

 

Opinnot ovat kehittäneet työelämätaitoja
Opinnot ovat kehittäneet tärkeitä työelmätaitoja

 

 

YAMK tutkinnolla nostetta työuraan

YAMK-vastaajista 75 % kertoo saaneensa uuden työpaikan- ja enemmän palkkaa YAMK-tutkinnon ansiosta. Tätä väitettä tukee myös se, että vastanneiden YAMK-tutkinnon suorittaneiden mediaanipalkka oli 4100 euroa ja vastaavasti AMK-tutkinnon suorittaneiden 3300 euroa.

 

YAMK tutkinto on parantanut asemaani työmarkkinoilla

 

Tarkempaa tietoa Uraseurantakyselyn tuloksista löydät Vipusesta,  jossa voit tarkastella vastauksia myös tutkinnoittain tai valtakunnallisen koulutusalaluokituksen mukaan.