Xamkista valmistuneet opiskelijat ovat tyytyväisiä opiskelijoita. Näin arvioivat Xamkin opiskelijat vuoden 2021 AVOP-opiskelijapalautekyselyssä, johon vastaavat kaikkien ammattikorkeakoulujen opiskelijat valmistuessaan.

YAMK-opiskelijoiden tyytyväisyys nousi myös edelliseen vuoteen verrattuna. YAMK-opiskelijatyytyväisyyttä kuvaa väittämä: ”Olen opintoihini tyytyväinen”. Keskiarvo oli 6,1 ja se on myös yli valtakunnallisen keskiarvon (5,9).  AMK-opiskelijatyytyväisyyttä kuvaa väittämä: ”Opintoni kokonaisuudessaan”. Keskiarvo oli 5,6, joka on myös yli valtakunnallisen keskiarvon (5,5).

AMK-opiskelijat arvioivat, että harjoittelu on vahvistanut osaamista. Väittämä ”Harjoittelu vahvisti osaamistani” -keskiarvo oli 6,1, joka oli AMK-kyselyn paras keskiarvo.

YAMK-opiskelijat antoivat erittäin hyvää palautetta seuraavista asioista:

 • yhteistyö opettajien kanssa on luontevaa
 • opettajat huomioivat opiskelijat tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti
 • opintosuorituksista saamat arvioinnit vastasivat osaamista
 • opinnoissa hyödynnettiin hyvin verkko-oppimisen tarjoamia mahdollisuuksia
 • opetuksen toteutustavat mahdollistivat opiskelun, työn ja henkilökohtaisen elämäntilanteen yhteensovittamisen
 • korkeakoulun opintojen tarjonta mahdollisti ympärivuotisen opiskelun.

Näiden kaikkien väittämien keskiarvo oli yli 6,2.

AMK-opiskelijat antoivat hyvää palautetta seuraavista asioista:

 •  yhteistyö opettajien kanssa on luontevaa
 • opintosuorituksista saadut arvioinnit vastaavat osaamista
 • korkeakoulun opintojen tarjonta mahdollisti ympärivuotisen opiskelun
 • opinnoissa hyödynnettiin hyvin verkko-oppimisen tarjoamia mahdollisuuksia
 • kirjasto- ja tietopalvelut tukevat oppimista
 • korkeakoulun käyttämät tietotekniikka- ja ohjelmistopalvelut olivat hyvät (riittävät ja nykyaikaiset).

Näissä kaikissa väittämissä keskiarvo oli 5,6 tai yli.

 

Myös kehitettävää löytyy

AMK-tutkinnon kyselyn mukaan alumneja tulee hyödyntää enemmän opinnoissa ja opintojen tulee olla enemmän työelämäläheisiä. Matalin keskiarvo oli väittämässä: ”Valmistuneita ja jo työelämään siirtyneitä entisiä opiskelijoita (alumneja) hyödynnettiin onnistuneesti osana opintojani”, jonka keskiarvo oli 3,9. Matalimpien keskiarvojen joukossa oli väittämän: ”Minulle tarjottiin riittävästi mahdollisuuksia osallistua opintoihin, joissa työskenneltiin yhdessä työelämän kanssa”, jonka keskiarvo oli 4,5 (4,5).

Urasuunnittelua tulisi saada enemmän. Väittämän: ”Olen saanut opintojeni aikana riittävästi tukea urasuunnitteluun ” -keskiarvo oli 4,4 (4,4). Tämä väittämä oli myös YAMK-kyselyssä matalin keskiarvo.
Työelämäyhteistyötä kehitetään Xamkissa. Xamkin opetuksen johtoryhmän mukaan Seinäjoen ammattikorkeakoulu on menestynyt AVOP-kyselyn työelämäyhteistyössä hyvin, ja sinne on suunnitteilla benchmarking-vierailu. Työelämäyhteistyön parantamiseksi yrityksiä pitää saada ottamaan opiskelijoita mukaan toimintaansa kasvamaan ja oppimaan työnteon taitoja.

 

AVOP-kysely lyhyesti:

AVOP on valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely. Kyselyyn vastaavat ammattikorkeakouluista valmistuvat tutkinto-opiskelijat noin kolme viikkoa ennen valmistumisajankohtaa tutkintotodistuksen haun yhteydessä.

Tulokset ovat ammattikorkeakoulujen käytössä oman toiminnan kehittämiseen. Valtakunnallisesti niitä käytetään koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa.
AMK-tutkinnon AVOP-kyselyn kysymykset koostuvat seitsemästä osiosta, jotka ovat: taustatiedot, opetus ja oppiminen, kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot, työelämäyhteydet ja työelämäneuvonta, harjoittelu, opinnäytetyö ja opiskelutyytyväisyys.

YAMK-tutkinnon AVOP-kysely on lyhyempi, erisisältöinen ja se sisältää aiheet: taustatiedot, opintojen sisältö, opintojen suunnittelu ja ohjaus, opetus, opiskelu, oppimisympäristöt, opiskelun tukipalvelut, palaute ja arviointi, kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot, työelämäyhteydet, työelämäneuvonta, opinnäytetyö ja opiskelutyytyväisyys.

Arviointiasteikko on: 1= Täysin eri mieltä, 4 = Siltä väliltä, 7 = Täysin samaa mieltä

Vuoden 2021 kyselyssä:

 • AMK-opiskelijoiden osalta kyselyn vastausprosentti oli 98 ja siihen vastasi 1542 opiskelijaa.
 • YAMK-opiskelijoista kyselyn vastausprosentti oli 99 ja siihen vastasi 330 opiskelijaa.

 

Tulokset ovat saatavissa Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta. Vipunen.fi: Opiskelijapalaute visualisoituna (rahoitusmallikysymykset) ja Rahoitusmalli.

 

Lisätiedot

Kivelä Marjaana
Laatupäällikkö