Euroopan komissio on valinnut Robocoast EDIH -konsortion European Digital Innovation Hub:ksi eli EDIH-organisaatioksi. Suomeen valittiin yhteensä neljä EDIH-organisaatioita. Robocoast EDIH -konsortioon kuuluu 15 suomalaista korkeakoulua ja kaksi elinkeinoyhtiötä yhdeksästä eri maakunnasta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on mukana Robocoast EDIH konsortiossa. Xamkin ehdottomana vahvuutena konsortiossa on kyberturvallisuus ja kyberturvallisuuden koulutus-, tutkimus- ja kehitysympäristönä toimiva CyberLab-datakeskus, jonka resursseja Robocoast EDIH konsortio välittää niin suomalaisille kuin eurooppalaisille teollisuusyrityksille.

EDIH-organisaatioiden tehtävänä on toimia yrityksille matalan kynnyksen kontaktipisteenä, jonka kautta yritykset löytävät helposti tarvitsemansa osaamista, koulutusta, asiantuntijaresursseja, kumppaneita, kehitysympäristöjä erityyppisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen ja toiminnan modernisointiin. Yrityksille tarjotaan apua myös rahoituksen hankintaan. Lisäksi Robocoast EDIH -konsortio on verkottunut vahvasti niin muiden EDIH-organisaatioiden kuin myös palvelutoiminnan kannalta keskeisten kansallisten toimijoiden kanssa; CSC, EEN, DI-MECC, EIT Digital, Tieke ja Crazy Town. Teknologianäkökulmasta Robocoast EDIH -konsortion vahvuuksia ovat kyberturvallisuus-, tekoäly- sekä automaatio- ja robotiikkaosaaminen. Robocoast EDIH -konsortion koordinoinnista vastaa Prizztech Oy. Kaiken kaikkiaan komissio valitsi 283 hakemuksesta 136 EDIH-organisaatiota, jotka toimivat jatkossa koko EU:n kattavana osaamisverkostona.

Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakuntiin tällä hankkeella on pitkällä aikavälillä mahdollisuus tuottaa mm. teknologiaosaamista alueen yrityksille. Tämän lisäksi EU:n kattavassa osaamisverkostossa toimiminen mahdollistaa myös EU:n laajuiset muut, uudet hankehaut maakuntiin. EDIH-hanke tukee esimerkiksi Kotkan kaupungin tavoitetta nousta yhdeksi kyberturvallisuuden kärkikaupungiksi, jossa on kotimaista kyberteollisuutta ja siihen liittyvää uutta liiketoimintaa ja uusia yrityksiä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kyberturvallisuuden koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta luo edellytykset kyberturvallisuuden osaamiselle ja kehittämiselle.

Robocoast EDIH -konsortio toteuttaa EDIH-palveluaan toimimalla lähellä yrityksiä ja tunnistamalla yritysten modernisointiin liittyviä haasteita sekä hakemalla näihin haasteisiin parhaiten soveltuvia menetelmiä ja ratkaisuja. Lisäksi Robocoast EDIH -konsortio välittää korkeakoulujen digitaalista osaamista ja TKI-ympäristöjä sekä myös teknologiakumppaneita yritysten tarpeisiin. Robocoast EDIH -konsortio vastaa kansallisella tasolla teollisuusyritysten digitalisaation edistämisestä. Syksyn 2022 aikana Robocoast EDIH -konsortio tulee järjestämään useilla eri paikkakunnilla kick off -tilaisuuksia, joissa yrityksille kerrotaan EDIH-palveluista, konsortion korkeakoulujen osaamisesta ja kehitysympäristöjen tarjoamista mahdollisuuksista.

EDIH-palvelutoiminta rahoitetaan 50 prosenttisesti EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta (DEP), 30 prosenttia rahoituksesta tulee Business Finlandilta ja 20 prosentin osuus rahoituksesta on operatiivisten toimijoiden omarahoitusta. Rahoituspäätös on kolmivuotinen, minkä jälkeen toiminnan vaikuttavuus evaluoidaan. Robocoast EDIH -konsortion budjetti seuraavalle kolmelle vuodelle on noin 3 094 000 euroa. TEM:n TKI-tiekartassa kuvattujen strategisten kehittämiskohteiden toimenpiteet, kuten yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa solmitut ekosysteemisopimukset, tukevat hyvin EDIH-organisaatioiden toiminnalle asetettuja tavoitteita. EDIH-organisaatiot ovat myös keskeinen työkalu TEM:n Tekoäly 4.0 -ohjelman käytännöntason toteutuksessa.

Lisätiedot:
Jarmo Siltanen, 040 578 9360, jarmo.siltanen@xamk.fi, www.robocoast.eu
Mikko Puputti, 044 710 5343, mikko.puputti@prizz.fi, www.robocoast.eu
Pirita Ihamäki, 040 164 6339, pirita.ihamaki@prizz.fi, www.robocoast.eu

www.robocoast.eu