Ammattikorkeakoulujen uraseurantaa tehdään viisi vuotta aiemmin AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneille. Uraseurantakyselyn tarkoituksena on selvittää valmistuneiden työuria, työmarkkinatilannetta ja tyytyväisyyttä suorittamaansa tutkintoon. Valtakunnallinen kysely toteutettiin nyt viidennen kerran, ja siihen vastasivat vuonna 2017 valmistuneet. Xamkista valmistuneita vastasi kyselyyn 513. Eniten vastaajia oli terveys- ja hyvinvointialalta, 222 henkilöä. YAMK-tutkinnon suorittaneita vastanneista oli 54.

Tutkinnot tunnetaan työelämässä hyvin

Valtakunnallisen uraseurantakyselyn mukaan Xamkista valmistuneet ovat tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon. Tyytyväisyys tutkintoon on valtakunnallisen keskiarvon (4,6) tasolla. Suurin osa (87%) vastanneista on erittäin tyytyväinen, tyytyväinen tai melko tyytyväinen tutkintoonsa.

Vastaajista 81% kokee, että heidän suorittamansa tutkinto tunnetaan työelämässä hyvin (keskiarvo 4,7). Valtaosa (90%) on myös tyytyväinen työuraansa (keskiarvo 4,7).

 

Xamkista valmistuneet työllistyvät sekä paikallisesti että valtakunnallisesti

Vastaajista 64% ollut yhtäjaksoisesti työelämässä ja 79% työskentelee tutkintoa vastaavalla alalla. 76%:lla on vakituinen kokopäivätyö ja 12%:lla määräaikainen työsuhde. Yrittäjänä tai ammatinharjoittajana toimi 4% vastanneista.

Sekä valmistumishetkellä että viisi vuotta sen jälkeen vastaajien työpaikka on yleisimmin Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa tai Uudellamaalla. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen lukumäärällisesti eniten työpaikkoja sijaitsee edelleen näissä samoissa maakunnissa. Siirtymää on tapahtunut eniten Pohjois-Savossa ja Pirkanmaalla sijaitseviin työpaikkoihin.

 

Tutkinto on kehittänyt työelämässä tarvittavia taitoja

Suurin osa vastaajista (75%) koki tutkinnon antaneen riittävät valmiudet työelämään.

Tärkeimpinä työelämässä tarvittavina osaamisina vastaajat pitävät oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta, itsenäistä työskentelyä ja ajanhallintaa, stressinsietokykyä ja sopeutumista uusiin tilanteisiin, ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä oppia ja omaksua uutta.

Xamkin opintojen koettiin kehittäneen parhaiten kykyä oppia ja omaksua uutta, alan keskeisiä termejä, menetelmiä ja periaatteita, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta, itsenäistä työskentelyä ja ajanhallintaa sekä tiedonhallintataitoja.

YAMK-tutkinnolla positiivisia vaikutuksia työuraan

YAMK-vastaajista 81 % kertoo saaneensa uuden työpaikan ja enemmän palkkaa YAMK-tutkinnon ansiosta. Vastaajat kokevat, että YAMK-tutkinto on vahvistanut ammatillista itseluottamusta ja parantanut asemaa työmarkkinoilla.

 

 

Tarkempaa tietoa Uraseurantakyselyn tuloksista löydät Vipusesta, jossa voit tarkastella vastauksia myös tutkinnoittain tai valtakunnallisen koulutusalaluokituksen mukaan.