Xamkin CIRCON-hanke pureutuu rakentamisen kiertotalouden ajankohtaisiin haasteisiin. Hankkeesta hyötyvät sekä alan opetus että uudistuva rakennusala.

TAUSTA

Rakennetulla ympäristöllä on laaja sosiaalinen ja taloudellinen merkitys sen tuottaessa merkittävän osan Suomen bruttokansantuotteesta sekä työllistävän vaikutuksen kautta. Samaan aikaan rakennettu ympäristö on kuitenkin yksi merkittävimmistä hiilidioksidipäästöjen tuottajista ja rakennusala merkittävä neitseellisten raaka-aineiden kuluttaja ja jätteiden tuottaja. Suomen hiilineutraaliustavoite 2035, samoin kuin ilmastonmuutokseen sopeutuminen, asettavat haasteita rakennetulle ympäristölle, erityisesti johtuen sen pitkästä käyttöiästä ja monista siihen kohdistuvista vaatimuksista (kuten kestävä kehitys, energiatehokkuus, turvallisuus, terveys).

Myös tulevat lainsäädäntömuutokset, kuten maankäyttö- ja rakennusuudistus, kiinnittävät yhä enemmän huomiota rakennuksen elinkaarivaikutuksiin, mikä puolestaan ​​heijastuu suoraan kiinnostuksena materiaalien ympäristövaikutuksiin. Hankkeen taustalla on Xamkin laaja osaaminen eri yksiköissä, joka yhdistetään hankkeessa luomaan entistä vaikuttavampi kokonaisuus, mikä edistää rakentamisen ekosysteemiä Kaakkois-Suomessa ja valtakunnallisesti.

TAVOITTEET

Xamkin CIRCON-hanke (Competences and materials for low-carbon and circular economy-based construction) vastaa rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kansallisiin ja globaaleihin haasteisiin ja edistää kiertotaloutta tuottamalla tietoa ja osaamista, uusia tuotteita ja konsepteja.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rakennetun ympäristön TKI-toimintaa vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistämiseksi. Erityisesti hankkeen toimenpiteiden tarkoituksena on kehittää uusia kiertotalouden konsepteja ja demonstraatiota niin purkujätteelle, vähähiiliselle betonille kuin biopohjaisille rakennustuotteille kuten liimat ja eristeet sekä kehittää tutkimuslaitekantaa entistä kattavammaksi, jotta se vastaa myös paremmin pk-yrityksien tuotekehityksen tarpeita.

 

TOIMENPITEET

Hankkeen toimenpiteet jakautuivat viiteen työpakettiin:

Työpaketti 1: Rakennus- ja purkujätteen hyödyntäminen

Työpaketin tavoitteena on löytää uusia sovelluksia rakennus- ja purkujätteelle, suorittaa erilaisia testauksia ja analyysejä jätemateriaaleille sekä kehittää purkuprosessiin liittyvää osaamista ja menetelmiä.

Työpaketti 2: Kierrätysmateriaaleihin perustuvan vähähiilisen betonin kehittäminen

Työpaketin tavoitteena on kehittää kierrätysmateriaalien (kuten murskatun betonin, lasin tai muiden jätemateriaalin) käyttöä betonin raaka-aineena sekä tutkia niiden vaikutuksia betonin ominaisuuksiin.

Työpaketti 3: Puu- ja kuitutuotteiden testaus ja tuotekonseptit vähähiiliseen rakennusklusteriin

Työpaketin tavoitteena on kehittää biopohjaisia puuliimoja sekä ratkaista niiden testaukseen liittyviä ongelmia. Toisena tavoitteena on kehittää kestäviä selluloosaeristemateriaaleja sekä niiden ympärillä toimivaa innovaatioekosysteemiä.

Työpaketti 4: Strateginen muotoilu vähähiilisen, kiertotalouteen perustuvan rakentamisen ja projektiviestinnän edistämisessä

Työpaketin tavoitteena on edistää hankkeen tavoitteita erilaisten muotoilun keinojen avulla (strateginen muotoilu, tuotemuotoilu, palvelumuotoilu), tuottaa koulutussarja yrityksille sekä tukea hanketta viestinnän kautta.

Työpaketti 5: TKI-infrastruktuurin päivittäminen kiertotalouteen perustuvien rakennusmateriaalien TKI:n tukemiseksi

Työpaketin tavoitteena on hankkia seuraavat laitteet kiertotalouden rakennusmateriaalien tutkimisen mahdollistamiseksi: kenttäemissio-pyyhkäisyelektronimikroskooppi (FESEM+EDS), polarisaatiomikroskooppi ja  karbonaatio kammio.

Lisätietoja

TKI-yksikön johtaja, BioSampo & Kymilabs
Hanna-Kaisa Koponen
hanna-kaisa.koponen@xamk.fi
+358 40 736 8651

Projektipäällikkö
Melina Maunula
melina.maunula@xamk.fi
+358 44 702 8521

TAPAHTUMAT

KIERTOTALOUDEN INNOVAATIOLEIRI: Xamk Goes Circular

Tammi-helmikuussa 2024 järjestetään Xamkin henkilökunnalle ja opiskelijoille kaksiosainen innovaatioleiri Ankkapurhassa. Tavoitteena on tuottaa kiertotalouteen liittyviä konsepteja TKI:n asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin​ sekä lisätä Xamkin sisäistä yhteistyötä.

Innovaatioleirillä työskennellään muotoilun menetelmin Design Sprint –menetelmää soveltaen.

Alkulämmittelyt 10.1.2024 klo 9-11 (Teams & Miro)​

Leiri osa I Ankkapurhassa 16.-17.1.2024 , Ideoiden testausta​

Leiri osa II Ankkapurhassa 13.-14.2.2024​, Konseptien testausta​

Jatkokehitys työryhmissä innovaatioleirin jälkeen​

Lisätietoja: Melina Maunula, Anu Vainio

 

RAKENTAMISEN KIERTOTALOUDEN TULEVAISUUSTYÖPAJA 

Tervetuloa tulevaisuustyöpajaan! Tulevaisuustyöpajan teemana on rakentamisen kiertotalous ja vähähiilisyys. Työpajassa työskennellään
Sitran tulevaisuustaajuus -menetelmää hyödyntäen.

Perjantaina 19.8.2022 klo 9.30-12.30
Future Experience Lab FUEL, Xamk Kouvolan kampus & Teams

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumislomake

Kutsu: Kiertotalouden tulevaisuustaajuus.

Faktat

CIRCON − Competences and materials for low-carbon and circular economy-based construction

01.11.2021 – 31.10.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 760 600 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: OKM