Uusia digitoijia ja digitoinnin asiantuntijoita työelämän nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.

AJANKOHTAISTA

Osaavia digitoijia ja digitoinnin asiantuntijoita koulutetaan työelämän nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Päätös Kansallisarkiston massadigitoinnin sijoittumisesta Mikkeliin saatiin keväällä 2020. Xamk ja MikseiMikkeli tekevät yhteistyötä hankkeen aikana muun muassa julkisen sektorin (Mikkelin kaupunki, Ely-keskus, TE-toimisto) sekä alan toimijoiden (Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto ja muut toimialan yritykset ja organisaatiot) kanssa.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on tuottaa osaavia digitoijia ja digitoinnin asiantuntijoita alueen työelämän nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Hankkeen aikana digitoijien pilottikoulutus mallinnetaan ja kuvataan mahdollisia jatkokoulutuksia varten. Opiskelijavalinnoissa tehdään yhteistyötä alueen organisaatioiden kanssa ja opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia alan töihin edesautetaan. Työelämän tarpeita vastaavia toimintamalleja kehitetään sekä edistetään vuorovaikutteisen kumppanuuden vahvistumista työelämän kanssa.

TOIMENPITEET

Hankkeen toimenpiteinä on

 • työvoimatarpeen kartoitus (MikseiMikkeli)
 • koulutusaineistojen koostaminen, koulutusten suunnittelu ja opiskelijoiden valinta (Xamk)
 • opiskelijoiden toimeentulon huomioiminen koulutuksen aikana (MikseiMikkeli)
 • harjoitteluympäristön järjestäminen (Xamk)
 • kahden erillisen ja saman sisältöisen koulutuskokonaisuuden (15 op) järjestäminen yhteensä vähintään 24 digitoinnin opiskelijalle (Xamk)
 • asiantuntijoiden koulutuskokonaisuuden (15 op) toteuttaminen osittain Xamkin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen, Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi, kanssa noin 10 opiskelijalle (Xamk)
 • koulutusten markkinointi ja viestintä (MikseiMikkeli, Xamk)
 • digitoijien koulutuskokonaisuuden mallinnus ja kuvaus sekä koulutusaineistojen avaaminen (Xamk)
 • opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien edesauttaminen (MikseiMikkeli)
 • työelämäyhteistyö alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti (MikseiMikkeli, Xamk)

Lisätietoja

Xamk
Henna Ristolainen
projektipäällikkö
040 668 2656
henna.ristolainen(a)xamk.fi

Sari Järn
TKI-asiantuntija (koulutusvastaava)
050 348 5331
sari.jarn(a)xamk.fi

Marjo Äikäs
TKI-asiantuntija
1.7.-31.8.2021

MikseiMikkeli
Kati Saltiola

TULOKSET

Pitkällä aikavälillä hanke auttaa kehittämään koko toimialaa, alueen yrityksiä ja organisaatioita sekä mahdollistaa digitoinnin ammattilaisten pitkäjänteisen koulutuksen kehittämisen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen avulla saamme kartoitettua työvoima- ja koulutustarpeita. Lisäksi saamme pilotoitua koulutusta todellisessa toimintaympäristössä sekä muodostettua kokonaan uuden koulutuksen digitoinnin osaajille ja asiantuntijoille. Lopputuloksena on yksityiskohtainen koulutussuunnitelma, toteutetut koulutussisällöt erilaisiin osaamistarpeisiin sekä toimintatavat, jotka parhaiten vastaavat työelämän tarpeisiin, huomioiden opiskelijan toimeentulon opiskelujen ajan. Hanke vahvistaa alueen arkisto- ja kirjastotoimialan kehittämisalustan, Memory Campuksen, osaamista ja yhteistyötä sekä luo jatkuvuutta toiminnalle.

TOTEUTUNEET TULOKSET

Digitoinnin ammattilaiseksi (digitoija) -koulutus on käynnissä. Koulutuksessa opiskelee 15 opiskelijaa. Toteutusaika: 16.8.- 7.11.2021.

Digitoinnin ammattilaiseksi (digitoinnin asiantuntija) -koulutus on käynnissä. Koulutuksessa opiskelee 10 opiskelijaa. Toteutusaika: 15.1.- 14.11.2021.

Digitoinnin ammattilaiseksi (digitoija) -koulutus on päättynyt. 15 opiskelijaa valmistui 30.4.2021. Toteutusaika oli 1.2.-30.4.2021.

Artikkelit:
Read (1/2021): Ammattilainen digitoi laadukkaasti
Tietoasiantuntija (2-3/2021): Digitoinnin osaamista ja tiedonhallintaa kehitetään Mikkelissä

Koulutuskuvaukset

Digitoinnin ammattilaiseksi (digitoija)

Digitoinnin osaajille on kysyntää. Xamk vastaa työelämän ja Memory Campuksen muistiorganisaatioiden digitoijatarpeisiin järjestämällä opiskelijoille maksuttoman Digitoinnin ammattilaiseksi (digitoija) –koulutuksen Mikkelissä. Koulutuksen avulla pystyt saavuttamaan perusosaamisen digitoijan työhön. Koulutukseen tulevien taustaksi soveltuu esim. perus atk-taidot toimisto-ohjelmien ja resurssienhallinnan käytöstä, suomenkielen hyvä kirjallinen ja suullinen osaaminen sekä tyydyttävä englanninkielen taito. Aiempana tutkintona voi olla esim. datanomi tai merkonomi. Ensisijaisia hakijoita koulutukseen ovat työttömät työnhakijat, työttömyysuhan alaiset henkilöt sekä jo aiemmin digitointityötä tehneet, mutta muillakin taustoilla koulutukseen voi hakeutua. Aiempaa osaamista digitoinnista ei tarvitse välttämättä olla.

Digitoinnilla tarkoitetaan analogisen aineiston muuntamista digitaaliseen muotoon. Digitoijien työhön voi kuulua koko digitointiprosessi esim. digitoitavan aineiston valinta, valmistelu, skannaus, kuvailu, validointi ja digitointiprosessin kehittäminen. Arkistotyö voi olla fyysistä ja pölyistä.

Hakuaika: 24. klo 9 -30.5.2021.

Haku: Hakemukseen tulee liittää CV/ansioluettelo, josta käy ilmi mahdollinen työkokemus tai harrastuneisuus digitoinnin, asiakirjahallinnan ja/tai arkistoinnin tehtävistä sekä koulutuksen kannalta keskeiset suoritetut opinnot. CV/ansioluettelossa tulee olla tarkempi kuvaus työtehtävistäsi ja tietotekninen osaaminen tulee käydä ilmi. Hakemukseen tulee liittää tutkintotodistus, jolla haet koulutukseen.

Laajuus: 15 opintopistettä

Ajankohta: 16.8.- 7.11.2021

Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3 D, 50101 Mikkeli ja verkko-opinnot.

Edeltävyysehto: Pohjakoulutusvaatimuksena on vähintään alempi keskiasteen ammatillinen tutkinto esim. datanomi tai merkonomi. Tärkeintä on kiinnostus digitointia kohtaan! Huom. Koulutukseen ei voi osallistua, mikäli suorittaa samanaikaisesti tutkintoa.

Hinta: maksuton

Paikkamäärä: 15

Toteutus:
Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Verkko-opinnot toteutetaan tiistaista torstaihin klo 14-18. Käytännön työskentelyn opinnot toteutetaan sekä kontaktiopetuksena digitoinnin
harjoitteluympäristössä Mikkelin kampuksella että verkko-opintoina ja mahdollisesti työssäoppimisena. 

Tavoitteet:
Digitoijan opintojen tavoitteena on suorittaa 15 op ja siten tuottaa perusosaaminen digitoijan työhön. Koulutus tuottaa monipuolista digitointiosaamista. Koulutus soveltuu niin perusosaamisen hankkimiseen kuin osaamisen päivittämiseen.

Osaamistavoitteet:
Tunnet muistiorganisaation digitointiprosessin kokonaisuuden, siinä huomioitavat asiat ja keskeiset käsitteet. Tunnistat digitointiin liittyvät laitteet, teknologiat ja muut työvälineet. Tunnistat digitointiin kuuluvat standardit, suositukset ja laadunvarmistuksen menetelmät. Osaat kehittää työtäsi huomioiden lainsäädännön, turvallisuuden, pitkäaikaissäilytyksen ja aineiston jatkokäytön tarpeet. Osaat suunnitella, toteuttaa, dokumentoida, raportoida ja arvioida pienimuotoisen digitointiprojektin. Osaat toimia digitointitehtävissä.

Koulutuksen sisältö:
Digitoinnin perusteet 5 op (verkko-opinnot), mahdollisuus harjoitteluympäristön hyödyntämiseen
Digitoinnin syventävä osaaminen 5 op (verkko-opinnot), mahdollisuus harjoitteluympäristön hyödyntämiseen
Digitointiprojektin toteutus 5 op (monimuoto)

Opiskelijan työmäärä (5 op):
Opiskelijan työmäärä on 135h, josta kontaktiopetusta verkossa ja siihen valmistautumista on noin 48h ja itsenäistä opiskelua 87h.

Työssäoppimisjakson työmäärä:
Tavoitteena on, että työssäoppimisjakso digitointiorganisaatiossa olisi yhteensä vähintään 72 h.

Yksilöllinen opintopolku:
Yksilöllisellä ohjauksella pyritään vastaamaan opiskelijoiden tarpeisiin. Opiskelijoiden lähtötaso otetaan huomioon ja opastetaan tarvittaessa uusien työvälineiden käyttöön. Osaamista voidaan tunnustaa esim. vaihtoehtoisella toteutustavalla tai vapauttaa osittain tai kokonaan opetuksesta.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Jos olet työtön työnhakija, sinun on mahdollista opiskella lyhytkestoisia eli enintään kuuden kuukauden opintoja työttömyysetuudella. Varmista kuitenkin taloudellinen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta.

Muut:
Hankkeen opiskelijoille eivät kuulu Xamkin tutkinto-opiskelijoille kuuluvat opintososiaaliset edut.

Tietosuojaseloste

Hakemalla/Ilmoittautumalla koulutukseen annat meille luvan henkilötietojesi käsittelyyn Digitoinnin ammattilaiseksi -hankkeen tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Tietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on mahdollistaa haku/valinta, ylläpitää opiskelija- ja opintotietoja, mahdollistaa koulutuksen järjestäminen sekä edesauttaa opiskelijoiden mahdollista työllistymistä.

Digitoinnin ammattilaiseksi -hankkeen tietosuojaseloste

Xamkin tietosuojailmoitukset

Lisätietoa ESR-henkilörekisterin henkilötietojen käsittelystä.

Lisäys 28.1.2021: Työssäoppimispaikat voivat vaatia henkilöturvallisuusselvityksen tekoa. Turvallisuusselvitystä ei voi laatia ilman selvityksen kohteen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Oikeusministeriö: Henkilöturvallisuusselvityksen kohteen asema ja oikeusturva.

Tietoa opiskeluista

OPINTOPISTE

Opintojen laajuutta kuvataan opintopisteillä. Opintopiste kertoo opiskelijan työmäärän, yksi opintopiste on 27 tuntia opiskelijan työtä. Yksittäisen opintojakson laajuus on viisi opintopistettä, jolloin työmääräksi muodostuu 135 tuntia, eli noin 17 työpäivää. Tuntimäärä on teoreettinen ja vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon opiskelija panostaa opintojakson tekemiseen.

 

VERKKO-OPISKELU

Verkko-opiskelu tarkoittaa opettajan ohjaamaa opiskelua verkko-oppimisympäristössä. Opintoihin ei sisälly lähiopetusta kampuksella. Verkko-opiskeluun voi sisältyä opintojaksosta riippuen:

 • reaaliaikaisia luentoja verkossa, esim. Adobe Connectin tai Teamsin välityksellä -> tarvitset kuulokkeet ja mikin
 • verkko-oppimisympäristöön tallennettuja luentoja, joita voit katsoa itsellesi sopivana aikana
 • kirjallisia oppimistehtäviä, joissa on edeltä sovitut palautuspäivät
 • keskusteluita
 • ryhmätöitä
 • verkkotentti

Opiskelijana sinulla on vastuu siitä, että tutustut oppimisympäristöön ja materiaaleihin, osallistut keskusteluihin ja teet sovitut tehtävät ajallaan. Ryhmässä olet omalta osaltasi vastuussa koko ryhmän työskentelystä ja sinulta edellytetään sitoutumista ryhmän toimintaan. Verkko-opiskelu ei ole helppo tapa kerätä opintopisteitä vaan vaatii yhtä paljon työtä kuin perinteinenkin opiskelu. Opiskellessasi verkossa suunnittele ajankäyttösi ja varaa opiskeluun aikaa.

OPISKELUKIRJOITTAMINEN

Koulutukseen sisältyy monenlaisia kirjallisia tehtäviä, joissa vaaditaan oikeinkirjoituksen, asiatyylin ja tekstilajin muotoseikkojen hallintaa. Opinnoissa vastaan tulevia tekstilajeja voivat olla esim. tenttivastaus, luentopäiväkirja, referaatti, essee, tutkimussuunnitelma, raportti.

Studentissa on sivusto Kirjoittamisen tueksi, joka sisältää oppimistehtävien mallipohjia (mm. lyhyen ja pitkän tehtävän mallit, Xamkin PowerPoint-pohja) sekä opiskelukirjoittamisen oppaan ja lähdemerkintäohjeen. Lisäksi sieltä löydät hyöyllisiä linkkejä kirjoittamiseen liittyvään itseopiskeluun.

Opiskelukirjoittamisessa on tärkeää, että tuotat tekstin itse, toisten tekstien kopiointi on Xamkin eettisten ohjeiden vastaista. Käytössämme on Urkund-järjestelmä, jonka avulla voidaan tarkistaa, onko oppimistehtävissä osia, jotka ovat kopioituja. Xamkin eettisissä ohjeissa on määritelty Xamkin arvot, sekä opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet.

OPINTO-OIKEUS JA TENTIT

Opiskelija saa opinto-oikeuden opintojaksoon sen keston mukaisesti. Opintojakso on siis suoritettava sen päättymispäivään mennessä. Opintojaksoon voi kuulua joko kampuksella suoritettava tentti tai verkkotentti.

Digitoinnin asiantuntijoiden uusintamenettelyt
Avoimen AMK:in opintojen osalta h​ylätty opintojakso ja opintojakson osa voidaan uusia korkeintaan kaksi kertaa Xamkin yleisinä tenttipäivinä. Tarkemmat uusintatentti-ilmoittautumisen ohjeet löytyvät Studentista. Mikäli opiskelija ei uusintayrityksistä huolimatta saa opintojaksoa hyväksytysti suoritettua, hän ei voi hankkeen järjestämän maksuttoman koulutuksen puitteissa jatkaa kyseisen opintojakson opiskelua.

Jos opintojakson suorittamisessa tai tehtävien teossa on epäselvyyksiä, kehen olen yhteydessä?
Learn-oppimisympäristöstä löytyvät opintojaksosta vastaavan opettajan yhteystiedot. Learn-oppimisympäristössä on mahdollista lähettää suoraan viestiä opettajalle tai käydä keskustelua keskustelualueella, jolloin opettaja voi vastata kysymykseesi suoraan Learnissa. Mikäli kysymys esitetään keskustelualueella, vastaus kysymykseen näkyy myös kanssaopiskelijoille. Yksityisviestit eivät näy muille opiskelijoille. Tarpeen vaatiessa mieltä askarruttavissa asioissa voi laittaa sähköpostia suoraan vastuuopettajalle.

OSALLISTUMISTODISTUKSET

Koulutukseen osallistuvat saavat opinnoista osallistumistodistuksen. Avoimen AMK:in opintojaksoille osallistuvat saavat lisäksi Avoimen AMK:in opintojaksoista opintosuoritusrekisteriotteen.

Opintosuoritusote Avoimen AMK:in opintojaksoista
Avoimen AMK:in opintojaksoilla opiskelevat voivat tulostaa itse Pepistä virallisen opintosuoritusotteen kyseisistä opintojaksoista, mikäli suoritus on sinulle merkitty ennen kuin käyttäjätunnuksesi lakkaa toimimasta. Opettajilla on kuukausi opintojakson päättymisen jälkeen aikaa antaa arvioinnit Peppiin. Mikäli saat suorituksen myöhemmin, voit aina pyytää opintosuoritusotetta avoimen AMK:n asiakaspalvelusta osoitteesta avoinamk@xamk.fi.

LAITEVAATIMUKSET

Opiskeluissa tulee olla käytössä oma pöytäkone tai läppäri. Lisäksi tietokoneen kamera, kuulokkeet ja mikrofoni ovat tärkeitä etäopinnoissa. Joillain opintojaksoilla voi olla sellaisia tehtävätyyppejä, joita ei voi tehdä tabletilla tai älypuhelimella. Hankkeen opiskelijoilta ei edellytetä tutkinto-opiskelijoilta vaadittavaa laitteistoa, mutta sivulta www.xamk.fi/byod-bring-device/ saat käsityksen opiskeluun soveltuvista laitteista.

Tunnukset, verkko, tulostaminen ja järjestelmät

Tietotekniikan ja verkon käytön periaatteista löydät erillisen ohjeistuksen Studentista student.xamk.fi/perehdytysopas.

Xamkin käyttäjätunnus
Kutsukirjeessä opintoihin saat mm. ohjeen Xamkin käyttäjätunnuksen hankkimiseen. Tunnusten hakemiseen tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne-sovelluksen. Tunnusta tarvitset kirjautuessasi Xamkin palveluihin:

 • Student Intranet
 • Opiskelijasähköposti
 • Microsoft Office 365 -palvelut (sis. Teams, OneDrive, sähköposti, tekstinkäsittelyohjelmat jne.)
 • Learn-oppimisympäristö
 • Xamkin tietokoneille kampuksilla Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa 

Langaton verkko
Kampuksen rakennuksissa pääset langattomasti nettiin: Valitse XAMK-niminen verkko ja kirjaudu omalla käyttäjätunnuksellasi.

Tulostaminen, kopiointi ja skannaus
Xamkin kampuksilla on monitoimilaitteita, joilla voi tulostaa, kopiointi ja skannata. Tarkemmat ohjeet perehdytysoppaassa.

Student Intranet
Opiskelijoiden intranet, josta löydät linkit kaikkiin olennaisiin palveluihin kuten Learn-oppimisalustalle, opiskelijasähköpostiin sekä ohjeistuksiin kuten eettiset ohjeet, linkitykset ja raportointiohjeet tehtäviä varten. Student on myös tiedotuskanava. Hankkeen opiskelijana kannattaa kuitenkin huomioida, että Student on tehty tutkinto-opiskelijoita ajatellen, joten kaikilta osin siellä olevat asiat eivät ole sovellettavissa tähän koulutukseen. Kirjautuminen tapahtuu käyttäjätunnuksella käyttäjätunnus@edu.xamk.fi kuten amoma001@edu.xamk.fi sekä salasanalla. 

Sähköposti
Jokaiselle Xamkissa opiskelevalle muodostuu automaattisesti koulun sähköposti. Sähköpostiin pääset esimerkiksi Studentin etusivun Työkalut kohdan alta. Sähköpostiin kirjaudutaan tunnuksella, joka on muotoa käyttäjätunnus@edu.xamk.fi, eli esim. amoma001@edu.xamk.fi. Outlook-sähköpostin kautta pääset käyttämään esimerkiksi Wordin ja Excelin perusversioita.

Opintojaksolla käytävä viestintä tapahtuu joko Learnissa tai sähköpostitse. Kaikki opintojaksoa koskevat viestit oppimisalustalta (keskustelut, opettajan lähettämät viestit) ohjautuvat opiskelijasähköpostiisi, ellet itse käy tekemässä muutoksia oppimisalustan käyttäjätietojen hallinnassa tai käännä opiskelijasähköposteja omaan käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen.

 • Voit hallita oppimisalustan opiskelijasähköpostiisi lähettämiä viestejä Learnissa valitsemalla kirjauduttuasi sisään oikeasta yläkulmasta Asetukset ja sitten Ilmoituksien asetukset. 
 • Käännä opiskelijasähköposti omaan sähköpostiisi seuraavasti: Sähköpostiin kirjauduttuasi valitse rataskuvakkeesta Asetukset > Sähköposti > vas. reunasta Tilit > Edelleenlähetys > Aloita edelleenlähetys > syötä sähköposti, johon haluat viestin ohjautuvat > Tallenna.

Microsoft ​​​Office 365 -palvelu
https://portal.office.com
Kirjautumisessa tunnus muodossa: verkkotunnus@ed​u.xamk.fi
Palvelusta löytyy sähköposti, OneDrive ja Teams ym. O365 -palvelut sovelluksittain. Sieltä voit myös asentaa omalle koneellesi Office ohjelmat.

 • OneDrive on verkkotallennustila (pilvipalvelu), jota voit käyttää missä tahansa. Tallentaessasi tiedostot OneDriveen, ne ovat aina mukanasi, kun käytössäsi on verkkoyhteys. OneDrive mahdollistaa Office-ohjelmien web-versioiden käyttämisen (tallentamisen pilvipalveluun tai tietokoneelle) sekä tiedostojen jakamisen.
 • ​​​​Teams tarjoaa monipuoliset viestintäratkaisut, joka mahdollistaa tehokkaan ja nopean kommunikoinnin, tiedoston jakamisen ja yhteisöllisen työskentelyn mahdollisuudet.​

Learn ja OpenLearn
Opintojakson suorittaminen tapahtuu Learnissa tai OpenLearnissa, jotka ovat digitaalisia oppimisympäristöjä. Learnissa on suositeltavaa käyttää Mozillan Firefox -selainta. Learniin kirjaudutaan valitsemalla Xamk login ja käyttäjätunnuksen lyhyellä muodolla kuten amoma001 sekä salasanalla. Etsi haulla valitsemasi opintojakso ja kirjaudu opintojaksolle opettajalta opintojaksoavaimella. Kirjauduttuasi opintojaksolle, saat opintoja koskevat viestit opiskelijasähköpostiisi. Learnistä löytyvät opintojaksolla tarvittavat materiaalit, ohjeet tehtävien tekoon, palautuskansiot tehtäville, tehtävistä annetut palautteet ja arvioinnit.  

​​​​Teams
Teams tarjoaa monipuoliset viestintäratkaisut, joka mahdollistaa tehokkaan ja nopean kommunikoinnin, tiedostojen jakamisen ja yhteisöllisen työskentelyn.​  

Peppi-opiskelijarekisteri ja opiskelijanumero
Peppi on Xamkin opiskelijarekisteri. Kaikki Xamkissa opiskelevat kirjataan opiskelijarekisteriin opiskelijoiksi ja he saavat opiskelijarekisteriin opiskelijanumeron. Opiskelijanumeroa saatat tarvita esimerkiksi oppimistehtäviä palauttaessasi.

 • Kun kirjaudut Peppiin, tulee ensimmäisenä näkyviin laatikko, joka on otsikoitu ’Opiskeluoikeuden tiedot’. Laatikossa on ensimmäisenä nimesi, nimen perässä oleva 7-numeroinen luku on opiskelijanumerosi.
 • Hankkeen opiskelijoilla ei ole varsinaista ryhmätunnusta. Mikäli sinulta kysytään ryhmätunnusta esimerkiksi tehtävien raportointipohjalla, voit merkitä ryhmätunnukseksi ”Digitoinnin ammattilaiseksi” tai Avoimen AMK:in opintojaksoilla Avoin AMK

Muut Xamkin palvelut

Xamkin Kirjastopalvelut

 • Kirjastot Mikkelissä, Kotkassa, Kouvolassa ja Savonlinnassa. Mikkelissä Mikkelin kampuskirjasto ja lehtilukusali X-rakennuksessa.
 • Aineistot, yhteystiedot, aukiolo- ja omatoimiajat, palvelut: https://kaakkuri.finna.fi
 • E-aineistot ovat pääsääntöisesti käytettävissä Xamkin käyttäjätunnuksella Kaakkurissa
 • Painetut aineistot saat käyttöösi tekemällä esim. Tuudossa kirjastokortin, ohje
 • Ohjevideot (YouTube)
 • Tiedonhankinnan opas ja e-aineisto-opas

Mikkelin kampuksen ravintolapalvelut

Opiskelu hankkeessa ei johda tutkintoon, joten et voi saada Kelan ateriatukea.

Opiskelijahyvinvoinnin aineistot

Xamkin opintososiaaliset edut eivät kuulu hankkeen opiskelijoille, mutta opintoihin voit orientoitua avoimilla aineistoilla hyvinvointiin ja opiskelutaitoihin liittyen.

Faktat

Digitoinnin ammattilaiseksi

01.09.2020 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Painoalat: Digitaalinen talous

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 216 803 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 159 480 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ESR-rahoitus