Kehitetään ja otetaan käyttöön kansainvälinen opiskelijoiden työllistymistä ja suomalaisille työmarkkinoille integroitumista edistävä toimintamalli.

XAMK_KILKAShanke_S2_oppimateriaali

Kehitetään ja otetaan käyttöön kansainvälinen opiskelijoiden työllistymistä ja suomalaisille työmarkkinoille integroitumista edistävä toimintamalli

Tavoitteet

 • Pyritään entistä tuloksellisemmin sijoittamaan ulkomaalaisia opiskelijoita työmarkkinoille.
 • Ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymistä edistetään kehittämällä työharjoittelun ja opinnäytetyön tekemisen tukea, ohjausta ja muotoja yhteistyössä yritysten kanssa.
 • Ulkomaalaisten opiskelijat tulisi nähdä potentiaalina elinkeinoelämän uudistamisessa ja tähdättäessä kansainvälisille markkinoille.
 • Kehitetään opiskelijoiden työelämävalmiuksia suomalaisten työmarkkinoiden näkökulmasta, mikä lisää mahdollisuuksia yritysten kilpailukyvyn ja kasvun kehittämiseen.

tulokset

 • Toimintamalli ulkomaalaisten ja ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden työharjoittelun ja työllistymisen edistämiseksi suomalaisille työmarkkinoille
 • Tietopankki työharjoittelun ja työelämälähtöisen opinnäytetyön hyvistä käytännöistä
 • Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten koulutusohjelmien ohjaustoimintaan toimintatapa, joka integroi kansainvälisten opiskelijoiden opintoprosessia ja opiskelija-palveluita suomalaisten työmarkkinoiden kanssa
 • Kansainvälisten opiskelijoiden työharjoittelun ohjaukseen, opinnäytetyö-prosessiin ja työllistymisen edistämiseen tulokselliset toimintatavat
 • Kansainvälisille opiskelijoille ja yrityksille soveltuvia uusia työharjoittelukäytänteitä
 • Käytännön läheinen viestintämateriaali esimerkeistä, mitä kansainväliset opiskelijat voivat tehdä yrityksen kansainvälisissä toiminnoissa
 • Yhteistyö- ja viestintäverkostot

päätösseminaarin livestream

Hankkeen julkaisu: kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymisen edistäminen – toimintamalli ja ketteriä kokeiluja

XAMK_KILKAShanke_S2_oppimateriaali

UAS Journal: Kuinka saada kansainväliset opiskelijat työllistymään? -artikkeli

 

Lisätietoja

Pia Kaari
hankkeen kokonaiskoordinaatio,
projektipäällikkö, lehtori
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
p. 044 702 8275
pia.kaari@xamk.fi

Anna Ollanketo
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 040 183 9330
anna.ollanketo@xamk.fi

Jyrki Holappa
Oulun ammattikorkeakoulu
p. 050 590 9670
jyrki.holappa@oamk.fi

Pauliina Talvitie
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
p. 040 830 2382
pauliina.talvitie@seamk.fi

Janne Hopeela
Tampereen ammattikorkeakoulu
p. 040 836 9630
janne.hopeela@tamk.fi

Milla Roininen
Turun ammattikorkeakoulu
p. 040 3550 528
milla.roininen@turkuamk.fi

 


 

Lataa tästä toimintamalli itsellesi PDF-muodossa.

Lataa Hyödynnä kansainvälisiä osaajia esite yrityksille (sivut 1-2 ovat leikkuu/stanssimalli (viivat), sivut 3-4 painoaineisto)

Lataa Welcome to study and work in Finland esite kansainvälisille opiskelijoille

Ajankohtaista

IB-opiskelijat toimivat konsulttina omaan kotimaahansa suuntautuvassa vientiprosessissa

Kokeilu tehtiin Seamkissa keväällä 2018. Seamkissa toisen vuoden IB-opiskelijat saivat mahdollisuuden toimia konsultteina yrityksen ulkomaille suuntautuvassa vientiprosessissa. Opiskelijat osallistuivat kurssille Export and Import Operations, joka kuului heille osana pakollisia opintoja. Kurssin sai suorittaa verkko-opintoina, johon kuuluivat aloitusluennot, sekä viikoittaiset tehtäväpalautukset ja online-koe. Toisena mahdollisuutena tarjottiin kurssin suorittamista projektina yritykselle. Yritys tarvitsi apua selvityksissä viennin tueksi...

Yritysyhteistyötä opinnäytetyöprosessissa

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kokeiltiin syyslukukaudella 2017 tiiviimpää yhteistyötä yrityksen ja ammattikorkeakoulun välillä. Tavoitteena oli, että opinnäytetyön ohjaaja olisi yhteyksissä yritykseen sekä työn aloitusvaiheessa, että työn valmistuttua. Kolmeen toimeksiantajaan oltiin yhteydessä aloitusvaiheessa ja kahteen työn valmistumisvaiheessa. Myös opinnäytetyötä tekevien opiskelijoiden kanssa keskusteltiin mahdollisista ideoista kehittää opinnäytetyöprosessia. Opiskelijan näkökulmasta opinnäytetyön ohjaajan läsnäolosta oli apua mm. siinä, että aihe rajautui...

Opinnäytetyön tulokset paremmin näkyville yrityksiin päin

Opinnäytetöiden tulosten näkyvyyttä ja merkitystä haluttiin tuoda esille toimeksiantajiin päin. Nykyisin Seamkissa opinnäytetyö jää yritykseen raporttina tutkimustuloksista. Haluttiin, että tulokset olisivat paremmin tiedossa ja käytössä yrityksessä prosessin jälkeen. Haasteena IB-opiskelijoiden seminaariesityksissä on se, että noin puolet opinnäytetyön tekijöistä on ulkomailla joko vaihto-opintoja tai työharjoitteluaan suorittamassa silloin, kun opinnäytetyö on valmistumassa. Opinnäytetyöt ovat myös hyvin eri...

KILKAS-hanke loppusuoralla

Kaksi vuotta on kulunut siitä, kun kuuden ammattikorkeakoulun verkosto aloitti yhteystyössä pureutumaan kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymisen haasteisiin Suomessa. Hanke on päättymässä toukokuun 2018 lopussa ja verkoston ammattikorkeakoulujen määrä on pudonnut viiteen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun fuusion johdosta. Kahdessa vuodessa ollaan saatu paljon aikaan. Sen lisäksi, että saimme muodostettua tehokkaan ja aikaansaavan verkoston, olemme rakentaneet kaksi toimintamallia kansainvälisten ammattikorkeakoulu...

Connect with Finland

Oamkin Kilkas-työryhmän ja Oulun kaupungin Villa Victorin työntekijöiden yhteistyönä toteutettu Connect with Finland-kurssi saateltiin päätökseen helmikuun viimeisenä päivänä, kun kokoonnuimme kahvittelemaan ja jakamaan tuntemuksia kurssin päättyessä. Syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana järjestetyn Connect with Finlandin tavoitteena oli valmistaa ulkomaalaisia opiskelijoitamme työnhakuun Suomessa. Kurssi koostui kolmesta osasta: – the Finnish way of life – Recognizing your own...

Faktat

KILKAS - Kilpailukykyä ja kasvua ulkomaalaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi

01.04.2016 – 31.05.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Osatoteuttajat: Ammattikorkeakoulut: Turku, Tampere, Oulu ja Seinäjoki

Muut kumppanit: alueiden yritykset

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 739 711 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 271 507 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)