Hanke edisti puuhuoltoyritysten tuottavuutta ja henkilöstön työhyvinvointia hyödyntäen yrittäjävetoisia yhteiskehittämisen kokeiluja

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena oli yksilöityjen toimenpiteiden suunnittelu työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi ja jalkauttamiseksi puuhuoltoyrityksen arkeen. Hankkeessa kehitettiin toimintamalleja ja menetelmiä puunkorjuu-, metsäkuljetus- ja puunkuljetusyritysten prosessien tehostamiseen ja tuottavuuden mittaamiseen, seurantaan ja johtamiseen hyödyntämällä lean-ajattelun periaatteita. Toimenpiteillä tavoiteltiin myös parempaa kustannusten hallintaa ja kannattavuutta. Hankkeen tavoitteena oli myös vahvistaa uusien osaajien saatavuutta alalle ja vastata väestön ikärakenteen muuttumiseen parantamalla yrittäjien ja työntekijöiden valmiuksia sopeutua työn muuttuviin haasteisiin, edistämällä työmotivaatiota ja työkykyä.

TOIMENPITEET

Hankkeen toteutuksessa kokeiltiin uusia yrittäjävetoisia toimintatapoja ja yhteiskehittämisen menetelmiä pilotoimalla puunkorjuun ja puunkuormauksen tuottavuusseurantaa sekä koko puuhuoltoketjun lean-johtamisen seurantaa. Hankkeen toimenpiteissä kiinnitettiin erityistä huomiota uusien digitaalisten järjestelmien hyödyntämiseen, työn laatuun sekä työn ympäristövaikutusten minimointiin.

  1. Osaamistarpeiden kartoittaminen ja puunkorjuun ja –kuljetusten tuottavuusseurannan pilotoinnit ja yhteiskehittäminen.
  2. Lean-johtamisen optimointipilotit ja yhteiskehittäminen yritysten kanssa. Lean-johtamisen kehittämistilaisuudet.
  3. Yrityslähtöiset työhyvinvointimittaukset ja -valmennukset sekä työhyvinvointitapahtumat.

 

TULOKSET

Hankkeen tuloksena syntyi puunkorjuu-, metsäkuljetus- ja –puutavarankuljetusyritysten johtamista, työn organisointia, tuottavuutta, työmotivaatiota, työkykyä ja niiden seurantaa kehittäviä ratkaisuja ja uusia toimintatapoja, joissa hyödynnettiin digitaalisia järjestelmiä.

Parantunut työhyvinvointi ja johtaminen vaikuttivat positiivisesti yritysten tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen. Ne paransivat työssä jaksamista ehkäisten myös ennenaikaista eläköitymistä. Lisäksi osaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistuminen vaikuttivat positiivisesti alan vetovoimaisuuteen ja osaavien työntekijöiden saatavuuteen/pysymiseen alalla.

Osaamistason nousun myötä yritysten sopeutumiskyky voimakkaasti muuttuvaan toimintaympäristöön parani, kannattavuus parani ja riskit esim. yritysten lopettamisesta ja konkursseista pienenivät.

Puuhuoltoalan yritysten ympäristöosaaminen ja -vastuullisuus paranivat.

METSÄALAN OSAAJAT 2020- HANKKEEN WEBINAARI

Puuhuoltoalan keväthuolto! -webinaari torstaina 12.5.2022 klo 9-12.
Webinaaria ei tallennettu. Ohessa Puhujien esitysmateriaalit:

Video hankkeen työmaavierailuista:

 

Katso opastusvideomme metsäkoneenkuljettajan istuimen säätöön:

 

JULKAISUT

  • Read nro 2/2020

Metsästä hyvinvointia myös alan ammattilaiselle

  • Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä

Vuosijulkaisu 2019 Tuottavuutta ja työhyvinvointia yhteiskehittämisen keinoin puuhuoltoalalle

Vuosijulkaisu 2020 Puuhuoltoyritysten työmenetelmien tehostaminen lean-filosofian avulla

Vuosijulkaisu 2021 Kestävyys- ja luontoarvojen huomioiminen puunkorjuussa

  • Hankkeen loppujulkaisu

Puuhuoltoalan liiketoiminnot kannattaviksi. Liiketoimintaprosessien, työhyvinvoinnin ja datan käytön kehittämisen keinoin tuottavampiin tuloksiin

  • Koneyrittäjä lehti 6/2022

Metsäalan osaajat 2020-hanke: Tuottavuutta ja työhyvinvointia puuhuoltoalalle

  • Read nro 3/2022

Puuhuoltoalan liiketoiminnot kannattaviksi

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Anna Dunderfelt
050 341 9805
anna.dunderfelt@xamk.fi

Tietosuojaseloste

Faktat

Metsäalan osaajat 2020

01.06.2019 – 31.05.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 502 046 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 262 058 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, ESR-rahoitus