Hanke edistää puuhuoltoyritysten tuottavuutta ja henkilöstön työhyvinvointia hyödyntäen yrittäjävetoisia yhteiskehittämisen kokeiluja

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on yksilöityjen toimenpiteiden suunnittelu työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi ja jalkauttamiseksi puuhuoltoyrityksen arkeen. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja ja menetelmiä puunkorjuu-, metsäkuljetus- ja puunkuljetusyritysten prosessien tehostamiseen ja tuottavuuden mittaamiseen, seurantaan ja johtamiseen hyödyntämällä lean-ajattelun periaatteita. Toimenpiteillä tavoitellaan myös parempaa kustannusten hallintaa ja kannattavuutta. Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa uusien osaajien saatavuutta alalle ja vastata väestön ikärakenteen muuttumiseen parantamalla yrittäjien ja työntekijöiden valmiuksia sopeutua työn muuttuviin haasteisiin, edistämällä työmotivaatiota ja työkykyä.

TOIMENPITEET

Hankkeen toteutuksessa kokeillaan uusia yrittäjävetoisia toimintatapoja ja yhteiskehittämisen menetelmiä pilotoimalla puunkorjuun ja puunkuormauksen tuottavuusseurantaa sekä koko puuhuoltoketjun lean-johtamisen seurantaa. Hankkeen toimenpiteissä kiinnitetään erityistä huomiota uusien digitaalisten järjestelmien hyödyntämiseen, työn laatuun sekä työn ympäristövaikutusten minimointiin.

  1. Osaamistarpeiden kartoittaminen ja puunkorjuun ja –kuljetusten tuottavuusseurannan pilotoinnit ja yhteiskehittäminen.
  2. Lean-johtamisen optimointipilotit ja yhteiskehittäminen yritysten kanssa. Lean-johtamisen kehittämistilaisuudet.
  3. Yrityslähtöiset työhyvinvointimittaukset ja -valmennukset sekä työhyvinvointitapahtumat.

TULOKSET

Hankkeen tuloksena syntyy puunkorjuu-, metsäkuljetus- ja –puutavarankuljetusyritysten johtamista, työn organisointia, tuottavuutta, työmotivaatiota, työkykyä ja niiden seurantaa kehittäviä ratkaisuja ja uusia toimintatapoja, joissa hyödynnetään digitaalisia järjestelmiä.

Parantunut työhyvinvointi ja johtaminen vaikuttavat positiivisesti yritysten tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen. Ne parantavat työssä jaksamista ehkäisten myös ennenaikaista eläköitymistä. Lisäksi osaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistuminen vaikuttavat positiivisesti alan vetovoimaisuuteen ja osaavien työntekijöiden saatavuuteen/pysymiseen alalla.

Osaamistason nousun myötä yritysten sopeutumiskyky voimakkaasti muuttuvaan toimintaympäristöön paranee, kannattavuus paranee ja riskit esim. yritysten lopettamisesta ja konkursseista pienenevät.

Puuhuoltoalan yritysten ympäristöosaaminen ja -vastuullisuus paranevat.

METSÄALAN OSAAJAT 2020- HANKKEEN WEBINAARI

Puuhuoltoalan keväthuolto! -webinaari torstaina 12.5.2022 klo 9-12.
Webinaaria ei tallennettu. Ohessa Puhujien esitysmateriaalit:

Video hankkeen työmaavierailuista:

 

Katso opastusvideomme metsäkoneenkuljettajan istuimen säätöön:

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Anna Dunderfelt
050 341 9805
anna.dunderfelt@xamk.fi

Tietosuojaseloste

Faktat

Metsäalan osaajat 2020

01.06.2019 – 31.05.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 502 046 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 262 058 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, ESR-rahoitus