Miehittämättömän ilmailun tulevaisuustutkimusta ja koulutuspolkuja uusille droneammattilaisille!

Xamkin NELI TKI-yksikkö (North European Logistics Institute) tekee tutkimusta ja -kehitystä uusiin innovaatioihin miehittämättömän ilmailun tulevaisuuden uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Ilmailu sähköistyy ja toimiala kehittyy kasvaen nopeasti, sekä tulee samalla osaksi perinteistä miehitettyä ilmailua. Xamk ja Ekami (Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä) tuottavat MIERO-hankkeessa uutta tietoa ja koulutusmateriaalia miehittämättömän ilmailun tulevaisuuden ammattilaisille Kymenlaakson yrityksille ja Pyhtään Helsinki East Aerodome -yrityspuiston työntekijöiden jatkokoulutustarpeisiin.

Miehittämättömän ilmailun osaajapula on tunnistettu varsinkin haastavimmissa erityisen kategorian lento-operaatioissa, joka rajoittaa liiketoiminnan kasvua yrityksissä. Tutkimuksen ja kehittämistoimintojen kautta Xamk ja Ekami tarjoavat tietoja ja taitoja kiinnostuneille rakentaen koulutuspolkua droneteknologian ammattilaisiksi. Koulutuspolku sisältää näköyhteydessä tapahtuvat perusoperaation VLOS-lennot (Visual Line Of Sight) vaativimpiin erityisen kategorian BVLOS-lento-operaatioihin (Beyond Visual Line Of Sight).

Xamk tuottaa tutkimuksen ja koulutuksen erityisen kategorian operaatioille ja erityissensoreille:

  • BVLOS-operaatiot, näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvat lennot (PDRA, SORA)
  • Toimintakäsikirjan laatiminen BVLOS-operaatioihin, käytännön harjoituskurssilla
  • Sensorit ja analyysiohjelmistot: ortokuvat (RGB), lämpökamerakuvat ja pistepilvien muodostaminen sekä datan hyödyntäminen (LiDAR)
  • Käytännön lentoharjoitukset Xamkin BVLOS -kalustolla

 

Xamkin NELI TKI-yksikkö keskittyy tulevaisuuden ilmaliikenteeseen ja tutkimusalueisiin kuuluvat ilmailun digitalisaatio, sähköinen lentoliikenne, dronet ja dronelogistiikka, sekä ilmatilanhallinta. NELI tekee ilmailututkimusyhteistyötä alueen lentokenttien, valtion tutkimuslaitosten, sekä muiden korkeakoulujen kanssa ja omaa vahvan kokemuksen erityisen kategorian operaatioista sekä niiden edellyttämistä lupaprosesseista.

NELI-yksiköllä on erityisen kategorian operaatioiden edellyttämä turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja toimintaluvat, sekä henkilöstö on suorittanut tarvittavat pätevyyskoulutukset. Osana tutkimustoimintaa NELI operoi näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvia BVLOS-lentoja omalla testialueellaan, joka on yhteydessä Helsinki East Aerodrome -lentokenttään.

NELI-yksiköllä on käytössään monipuolinen drone- ja sensorikalusto, jota voidaan hyödyntää myös opetuksessa. Kalustolla on kyvykkyys operoida pitkän matkan BVLOS-lentoja, sillä ohjaus voidaan suorittaa mobiiliverkon välityksellä. Useilla yksikön henkilöstöstä on myös ammatillisen opettajan pätevyys.

Unmanned Aviation Specialization (MIERO) Research Project

Investigating the Future of Unmanned Aviation and Educational Paths for New Drone Professionals

Xamk’s NELI RDI Unit (North European Logistics Institute) conducts research and development into new innovations for the future business opportunities in unmanned aviation. The aviation industry is transitioning towards electrification, experiencing rapid growth, and becoming integrated with traditional manned aviation. In the MIERO project, Xamk and Ekami (Kotka-Hamina Region Educational Consortium) are generating new knowledge and educational materials for future professionals in unmanned aviation to meet the continuing education needs of companies in the Kymenlaakso region and employees at the Pyhtää Helsinki East Aerodome business park.

A shortage of skilled professionals in unmanned aviation has been identified, particularly for challenging specialized flight operations, limiting business growth for companies. Through research and development efforts, Xamk and Ekami are offering knowledge and skills to those interested, creating an educational pathway to become experts in drone technology. This educational pathway covers basic Visual Line Of Sight (VLOS) operations up to the most demanding Beyond Visual Line Of Sight (BVLOS) specialized flight operations.

Xamk provides research and education for specialized category operations and special sensors:

  • BVLOS operations, flights beyond visual line of sight (PDRA, SORA)
  • Developing operational manuals for BVLOS operations through practical training courses
  • Sensors and analysis software: orthophotos (RGB), thermal imaging, point cloud generation, and data utilization (LiDAR)
  • Practical flight training with Xamk’s BVLOS equipment

Xamk’s NELI RDI Unit focuses on the future of air traffic, with research areas including aviation digitalization, electric aviation, drones, drone logistics, and airspace management. NELI collaborates on aviation research with local airports, government research institutions, and other universities, and has extensive experience in specialized category operations and the associated regulatory processes.

NELI has a safety management system and operational licenses in place as required for specialized category operations, and its personnel have completed the necessary competency training. As part of its research activities, NELI conducts Beyond Visual Line Of Sight (BVLOS) flights within its dedicated test area, which is connected to the Helsinki East Aerodrome.

The NELI unit has access to a versatile fleet of drones and sensors that can also be used for educational purposes. The equipment is capable of conducting long-distance BVLOS flights, with control facilitated through mobile networks. Additionally, many members of the unit’s staff hold qualifications as professional educators.

 

Lisätietoja

Vesa Tuomala
Projektipäällikkö
Project Manager
puh./tel +358 (0)44 702 8320

email: vesa.tuomala@xamk.fi
some: linkedin.com/in/vesku

5G drone

Faktat

Miehittämättömän ilmailun erityisosaajaksi (MIERO)

01.09.2023 – 30.09.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun NELI TKI-yksikkö - www.xamk.fi/neli

Osatoteuttajat: Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä - Ekami

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 253 603 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 63 401 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: ESR+ Euroopan sosiaalirahasto 21-27