Hankkeessa lisätään puutuotetutkimustietoa, parannetaan sähkönjakelun infrastruktuurin luotettavuutta ja pyritään vähentämään ympäristön kuormitusta.

MOPUKO – Modifioitujen puupylvästuotteiden käyttöajan optimointi -hankkeen tavoitteena on kehittää infrarakentamisessa (mm. sähköpylväät, tolpat ja sillat) käytettävien modifioitujen puutuotteiden pitkäaikaiskestävyyttä ja edistää ympäristöystävällisyyttä. Hankkeen avulla voidaan kehittää uusia käyttö- ja ympäristöystävällisempiä tuotteita sekä edistää innovatiivisten kyllästys- ja modifiointimenetelmien käyttöä.

Hankkeessa pyritään lisäämään tutkimustietoa erityisesti kuparikyllästettyjen puupylvästuotteiden pitkäaikaiskestävyydestä käytännössä. Yksi tärkeimmistä tutkimusmenetelmistä on täysikokoisten pylväsmittakaavan puutuotteiden mekaanisten ominaisuuksien testaaminen.

Hanke on laajuudeltaan ja potentiaalisilta vaikutuksiltaan poikkeuksellisen merkittävä. Tulokset voivat toimia pohjana uusille käytännöille ja tuotteille sekä vaikuttaa myönteisesti paitsi infrastruktuurin luotettavuuteen, myös ympäristön suojelemiseen.

Hankkeen tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista viestitään erilaisissa tapahtumissa ja artikkeleissa hankkeen toteutuksen aikana.

TOIMENPITEET XAMKISSA

Työpaketti 1: Maaperätyypin vaikutus puun lahon kestoon

 • Toteutettavien lahotuskokeiden avulla saadaan tietoa materiaalien kestävyydestä eri olosuhteissa.
 • Tavoitteena löytää yhteys luonnollisesti vanhentuneiden puupylväiden ja lahotuskokeiden tulosten välillä.

Työpaketti 2: Kuparikyllästettyjen puutuotteiden elinkaari käytännössä ja elinkaaren optimointi sekä lämpöpuun mekaaniset ominaisuudet pylväsmittakaavan tuotteissa

 • Testataan mekaanisesti riittävän edustava otos eri-ikäisiä ja -tyyppisiä kuparikyllästettyjä pylväitä.
 • Huomioidaan sijoituspaikka, kuntoluokitukset, kyllästyskemikaalien erot, irrotuksessa syntyneet vauriot.
 • Päätestausmenetelmä: täysikokoinen pylvään taivutustesti (murtovoima, lujuus, taivutusmoduuli, murtumistapa) EN 14229 mukaisesti.
 • Määritetään lisäksi mm. puutuotteiden kosteuspitoisuus, kyllästysaineen tunkeuma ja määrä sekä maaperätestaus (valitut kohteet).
 • Tavoitteena lisätä ymmärrystä puupylväiden elinkaaresta.

Työpaketti 3: Puupylväiden käyttöiän raja-arvot

 • Testataan saneerauskohteista kerättyjä pylväitä ja analysoidaan niiden kuntoa ja ominaisuuksia.
 • Huomioidaan käytössä oleva tieto pylväiden tarkastuksista maastossa.
 • Arvioidaan kuntoluokittelun luotettavuutta ja pidemmän aikavälin muutoksia pylvään kunnossa.
 • Tavoitteena lisätä maastossa tapahtuvien mittausten luotettavuutta.

Työpaketti 4: Käytöstä poistetun kyllästetyn puumateriaalin materiaaliominaisuudet

 • Tutkitaan käytetyn pylväsmateriaalin keskeiset ominaisuudet.
 • Tunnistetaan materiaalin historia, alkuperä sekä käytetyt kyllästysaineet ja menetelmät.
 • Pyritään laajentamaan tutkimusta muihin tuotteisiin, kuten käytöstä poistettuihin puusiltoihin, valaisinpylväät ja tolppatuotteet.
 • Tavoitteena tutkia käytettyjen materiaalien kierrätysmahdollisuuksia.

Työpaketti 5: Tutkimusdatan potentiaali päätöksenteossa

 • Arvioidaan kyllästysaineiden ja modifiointimenetelmien toimivuutta lahotuskokeiden ja käytettyjen tuotteiden testauksen perusteella.
 • Analysoidaan tuotettua tutkimusdataa käytännön soveltamisen näkökulmasta.
 • Vertaillaan sähköpylväiden mittausdataa saatavilla olevaan tarkastus- ja mittausdataan.
 • Arvioidaan uuden tiedon hyödyntämispotentiaalia käytännön päätöksenteossa sähköverkkoyhtiöiden tasolla.
 • Pohditaan mahdollisuuksia kehittää kuntotutkimuksia ja kunnossapitoa tuotetun tiedon perusteella.
 • Arvioidaan kiertotalousliiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia.

TULOKSET

Hankkeen konkreettisena tuloksena kootaan tutkimusraportti. Tutkimushankkeessa luodaan hyödynnettävissä olevaa tutkimustietoa puupylväiden pitkäaikaiskestävyydestä ja pylväiden kuntoluokittelun luotettavuudesta. Tietoa voidaan hyödyntää suoraan muissa vastaavalla menetelmällä kyllästetyissä puutuotteissa ja käyttää pohjana infrarakenteiden elinkaarimalleille.

Ääriolosuhteissa toteutettavien lahotuskokeiden avulla lisätään ymmärrystä luonnollisesti vanhentuneiden puupylväiden ja lahotuskoenäytteiden mekaanisten ominaisuuksien yhteydestä.

Hankkeessa saadaan lisätietoa kuparikyllästettyjen ja lämpökäsiteltyjen puutuotteiden pitkäaikaiskestävyydestä ja kyllästeaineiden käytännön toimivuudesta.

Hankkeen tuottama tutkimustieto mahdollistaa kvantitatiivisen analyysin pylväiden kunnon ja käyttökriteereiden määrittelemiseksi. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa eri kyllästysaineiden ja modifiointimetodien toimivuudesta lahotuskokeiden ja käytettyjen tuotteiden testauksen osalta. Tulosten perusteella voidaan antaa suosituksia modifiointiprosessien toteutuksesta.

Tulokset muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla voidaan kehittää uusia modifioituja puutuotteita ja optimoida käytössä olevien rakenteiden turvallista käyttöikää.

Lisätietoja

Juho Peura
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö
p. 040 864 4983
juho.peura(at)xamk.fi

Simo Torniainen
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
TKI-asiantuntija
p. 040 759 3369
simo.torniainen(at)xamk.fi

Heikki Naumanen
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
Tutkimusinsinööri
p. 040 826 6066
heikki.naumanen(at)xamk.fi

Kai Möller
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
Tutkimusinsinööri
p. 050 517 1631
kai.moller(at)xamk.fi

Faktat

Modifioitujen puupylvästuotteiden käyttöiän optimointi

01.10.2023 – 30.09.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Muut kumppanit: Adato Energia Oy/Sähkötutkimuspooli, Scanpole Oy, Järvi-Suomen Energia Oy, Savon Voima Verkko Oy, Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Väylävirasto, Luxhammar Oy

Tutkimuskeskus: Mikpolis

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 291008 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 32752 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, EAKR - hankehaku