Opetuksen ja ohjelmistoyritysten tiivistyvää yhteistyötä ohjelmistojen laadunvarmistuskäytänteiden kehittämiseksi

Ohjelmiston laadunvarmistus tarkoittaa kaikkia niitä keinoja, joilla voidaan vaikuttaa ohjelmiston tai tietojärjestelmän laatuun mahdollisimman aikaisin, kuten esimerkiksi vaatimusten suunnittelu, ohjelmistosuunnittelu, koodaus, koodikatselmointi, lähdekoodin hallinta, ohjelmistokokoonpanon hallinta, testaus, julkaisujen hallinta ja ohjelmistojen integrointi.

Monet ohjelmiston laadunvarmistukseen liittyvät tehtävät ovat luonteeltaan rutiininomaisia ja täten automatisoitavissa, mutta automaation rakentaminen on aikaa ja resursseja vievää toimintaa. Laadunvarmistuksen automaation menestyksekäs käyttöönotto vaatii osaamista ja hyödyt näkyvät vasta viiveellä. Kolikon kääntöpuolella on kuitenkin säästetty aika. Mitä enemmän, useammin ja kattavammin laadunvarmistusta suoritetaan automaattisesti, sitä enemmän siihen käytettävä aika lyhenee suhteessa manuaaliseen testaukseen. Säästetty aika on säästettyä rahaa.

Tässä hankkeessa ohjelmistojen laadunvarmistukseen liittyvää osaamista pyritään lisäämään tiivistämällä ohjelmistoyritysten ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä. Hyödyt ovat molemminpuolisia. Ohjelmistotekniikan opiskelijat pääsevät jo opiskeluaikana työskentelemään käytännön tasolla ohjelmistoyrityksille keskeisten toimintatapojen ja teknologioiden parissa ja luomaan siteitä paikallisiin ohjelmistoyrityksiin. Ohjelmistoyritykset puolestaan hyötyvät yhteisesti opiskelijoiden selvitystyöstä ja pystyvät hyödyntämään laadunvarmistuksen uusia teknologioita pienemmin ponnistuksin.

TAVOITTEENA ON LUODA POHJA OHJELMISTOJEN LAADUVARMISTUSPAJAN PERUSTAMISELLE

  • kehittämällä uusia yhteistyömalleja  ohjelmistotekniikan opetuksen ja yritysten välille jakamaan laadunvarmistukseen liittyvää osaamista, sekä ohjaamaan jatkuvaa osaamisen kasvattamista.
  • suunnittelemalla ja toteuttamalla virtuaalinen laadunvarmistuspaja, joka tulee tarjoamaan pääsyn laadunvarmistuksen työkaluihin niin opiskelijoille kuin ohjelmistoyrityksille.

TOIMENPITEET

  • Etelä-Savon ohjelmistoyritysten laadunvarmistuksen nykytilan kartoitus. Xamkin opetus- ja TKI-henkilöstön edustajat vierailevat alueen ohjelmistoyrityksissä ja kartoittavat nykyisiä laadunvarmistuksen käytäntöjä, työkaluja, menetelmiä, haasteita ja tarpeita, sekä yrityksen kokemuksia hiljattain valmistuneiden työntekijöiden osaamistasosta. Samalla opettajat kartoittavat yhteistyömahdollisuuksia opinnäytetöihin ja opetukseen liittyen, sekä selvittävät minkälaisia palveluita yritykset voivat tarjota toisillensa.
  • Ohjelmistojen laadunvarmistuksen kehittämistoimenpiteiden suunnittelu. Kartoitustyön pohjalta tunnistetaan kehittämiskohteita opetukseen sekä yritysyhteistyöhön liittyen.
  • Ohjelmistojen laadunvarmistuspajan toteutus ja pilotointi. Suunniteltuja kehittämistoimenpiteitä toteutetaan käytännössä ja kerätään niistä kokemuksia.

TULOKSENA

  • Tiivistetään ohjelmistotekniikan opetuksen ja ohjelmistoyritysten välistä yhteistyötä.
  • Lisätään ohjelmistoyritysten tietoisuutta ohjelmistojen laadunhallinnan käytännöistä ja työkaluista.
  • Kehitetään opetusta hyödyntämään automatisointia, mikä auttaa opiskelijoita saamaan ajantasaista kokemusta sekä vapauttaa opettajia kohdentamaan työpanoksensa rutiininomaisista töistä enemmän vuorovaikutteisiin tehtäviin.
  • Luodaan mahdollisuus yrityksille hyödyntää yhteisessä käytössä olevia laadunvarmistuksen työkaluja virtuaalipajan kautta.

Lisätietoja

Sami Jantunen
tutkimuspäällikkö
p. 040 502 5071
sami.jantunen(at)xamk.fi

Tietosuojaseloste

Faktat

Ohjelmistojen laadunvarmistuspajan perustaminen

01.09.2021 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 220 556 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 44 111 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)