Hankkeessa luodaan Etelä-Savon ruokaklusterille toimintamalli ja edistetään ruoka-alan yritysten kansainvälistymistä.

Kesällä 2022 perustetun Etelä-Savon ruokaklusterin tavoitteena on lisätä maakunnan ruoka-alan toimijoiden osaamista, verkostoitumista ja kansainvälistymistä. Lisäksi luodaan edellytyksiä uusille innovaatioille ja elinikäisen oppimisen ekosysteemille.

Eurooppalaisen klusteriverkostosta tukea eteläsavolaisille ruoka-alan yrityksille -hankkeen tavoitteena on luoda ruokaklusteritoiminnalle ”yhden luukun periaatteen” -toimintamalli. Ruokaklusterin systemaattisella toiminnalla mahdollistetaan ruoka-alan yritysten entistä parempi liiketoiminnan kehittäminen, innovointi ja kansainvälistymisen palvelujen ja rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet on koottu kolmeen työpakettiin: 1. Eurooppalaisesta verkostosta tukea, 2. Ruokaklusteri osaksi maakunnan TKI-palveluja sekä 3. Alueellinen ja kansallinen klusterityö. Työpaketteja toteutetaan rinnakkain. Kaikkiin työpaketteihin sisältyy osaamisen kehittämistä, tiedottamisesta ja viestintää.

Työpaketti 1. Eurooppalaisesta verkostosta tukea

Etelä-Savon ruokaklusterin jäsenyys ECCP-alustalla tuo lisämahdollisuuksia verkostoitumiseen ja kansainväliseen rahoitukseen. Kansainvälisiä rahoitushakuja seurataan ja niistä tiedotetaan ruokaklusterin jäsenille, muille sidosryhmille ja verkostoille. Soveltuviin rahoitushakuihin myös osallistutaan ja avustetaan klusterin jäseniä hakemaan EU-rahoituksia.

Etelä-Savon ruoka-alan toimijoiden osaamista ja näkyvyyttä tuodaan esille kansainvälisissä verkostoissa. Hankkeessa seurataan ja osallistutaan ruoka-alan eurooppalaisiin tapahtumiin ja koulutustilaisuuksiin sekä välitetään tietoa uusista tutkimuksista.

Hanke nostaa Etelä-Savon ruokaklusteritoiminnan volyymiä ja laatutasoa.

Työpaketti 2. Ruokaklusteri osana maakunnan TKI-palveluja

Ruokaklusteri on uusi toimija ruoka-alan toimijakentällä Etelä-Savossa. Työpaketin tavoitteena on luoda toimintatapa, jossa klusteriorganisaation rooli tiedon välittäjänä, sparraajana ja innovaatioiden edistäjänä on selkeä. Jotta tämä saavutetaan, tulee selvittää ja kuvata nykyiset ruoka-alan yrityksille tarjolla olevat TKI-palvelut ja palvelutarjoajat. Tämän jälkeen luodaan ruokaklusterille toimintamalli, jonka palveluverkostossa huomioidaan yhteydenpito tukipalveluihin ja yrittäjiin, ohjauksen ja neuvonnan keinot sekä klusterin omat palvelut.

Työpaketti 3. Alueellinen ja kansallinen klusterityö

Yhteistyötä tehdään alueellisten ja kansallisten klustereiden tai klusteritoimintaan aloittavien tahojen kanssa sekä muiden ekosysteemien kanssa (mm. Nordic Hub, VieXpo, Pohjois-Savo Agrifood Cluster ja Arctic Smartness – Älykäs maaseutuverkosto, BEM Mikkeli). Yhteistyötahoja haetaan myös ruoka-alan ulkopuolelta, kuten digitaalisuus, kiertotalous, vihreä siirtymä -teemoista.

TULOKSET

Hankkeen konkreettisena tuloksena Etelä-Savon ruokaklusterin toimintamalli, joka tukee ruoka-alan yritysten liiketoiminnan kehittämistä, on integroitu osaksi alueellisia TKI-palveluja. Ruokaklusteri tunnistetaan ja sen palvelut tiedetään. Ruoka-alan TKI-toiminnan rooli on vahvistunut ja klusteri on osa maakunnan (ja lähimaakuntien) TKI- ja rahoituspalvelujen palveluverkostoa. Etelä-Savon ruokaklusterin toimintaperiaatteet ja laajuus vastaavat kansainvälisiä klusterin pronssitason laatuauditoinnin vaatimuksia.

Etelä-Savon ruokaklusteri on verkostoitunut ECCP-alustan verkostoihin sekä kansallisten ja kansainvälisten klustereiden ja muiden kv-toimijoiden kanssa. Ruokaklusterin jäsenet ovat saaneet uutta tietoa, joka mahdollistaa aktivoitumisen kansainvälisissä yhteistyötoimissa (esim. henkilövaihto) ja rahoitushauissa. Eurooppalaisesta verkostoyhteistyöstä saadut kokemukset kootaan ja esitellään hankkeen loppujulkaisussa.

Lisätietoja

Taina Harmoinen
Projektipäällikkö
taina.harmoinen(at)xamk.fi
p. 040 662 5560

Teija Rautiainen
Tutkimusryhmäpäällikkö
teija.rautiainen(at)xamk.fi
p. 0400 872 759

Hankkeen tietosuojaseloste

Etelä-Savon ruokaklusteriin liittyviä julkaisuja

READ-lehden 3/2023 artikkelissa ”Klusterityöllä lisää kilpailukykyä ja yhteistyötä” on tuotu esille klusterin hyötyjä yrittäjän näkökulmasta. Tutustu artikkeliin tästä.

READ-lehteen 1/2023 on koottu ”Klusterilla elinvoimaa Etelä-Savon ruoka-alalle” -artikkeliin keskeisiä asioita Etelä-Savon ruokaklusterin perustamisesta sekä klusterin merkityksestä ruoka-alan kehittämisessä. Tutustu artikkeliin tästä.

Etelä-Savon ruokaklusterin uutiskirjeet

Etelä-Savon ruokaklusterin uutiskirje huhtikuu 2024 – lue tästä

Etelä-Savon ruokaklusterin uutiskirje helmikuu 2024 – lue tästä

Etelä-Savon ruokaklusterin uutiskirje tammikuu 2024 – lue tästä

Etelä-Savon ruokaklusterin uutiskirje joulukuu 2023 – lue tästä

Etelä-Savon ruokaklusterin uutiskirje lokakuu 2023 – lue tästä

Etelä-Savon ruokaklusterin uutiskirje syyskuu 2023 –  lue tästä

Etelä-Savon ruokaklusterin uutiskirje kesäkuu 2023 – lue tästä

Etelä-Savon ruokaklusterin uutiskirje huhtikuu 2023 – lue tästä

Etelä-Savon ruokaklusterin uutiskirje maaliskuu 2023 – lue tästä

 

Ajankohtaista

Pöydällä näkyy osittain kolme tarjotinta. Etualalla olevalla on soikeita astioita, joissa on jotain vaaleaa tuotetta. Keskellä on vaalean vihreitä pyöreitä tuotteita ja takana ruskeita tuotteita.

Ruoka-alan innovointi ei ole vain reseptiikkaa

Ruoka-alan innovaatiot eivät rajoitu vain ruoan reseptiikkaan, vaan innovointi koskee yhtä lailla raaka-aineita, sivuvirtoja, prosesseja, logistiikkaa ja markkinointia. Laajimmillaan näkökulma ruoka-alan innovointiin on ruokajärjestelmätasoinen. Tämänkaltaisia viestejä on noussut usein esille kuluneena syksynä järjestetyissä ruoka-alan innovaatiotapahtumissa. Tämä kirjoitus tarjoaa valittuja paloja kahdesta sellaisesta: Ruoka-alan uudet mahdollisuudet seminaarista (Helsinki 29.11.23) ja Ruralia-instituutin kansainvälisestä InnoFood-tapahtumasta (Seinäjoki 7-8.9.23). Ruokajärjestelmä...

Asiakasymmärrys ehtona kansainvälisillä markkinoilla menestymisessä

Kansainväliset markkinat tarjoavat eteläsavolaisille yrityksille hienoja mahdollisuuksia. Joskus voi kokeille kepillä jäätä ja lähteä sokkotreffeille markkinoille, ja löytää hyvän kumppanin, mutta viisainta olisi selvittää ennakkoon kohdealueen markkinoita. Mikä olisi paras jakelukanava, millaisessa pakkauksessa tuotteeni tulisi olla entä olisiko koemarkkinointiin saatavissa jotain tukea? Tällaisiin asioihin keskityttiin Kansainvälisyys ja ilmastoviisaus elintarvikeyrityksissä -seminaarissa lokakuun lopulla Mikkelissä. Kansainvälisen markkinoinnin...

Faktat

Eurooppalaisesta klusteriverkostosta tukea eteläsavolaisille ruoka-alan yrityksille

01.01.2023 – 31.12.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 254 794 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 186 312 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto / EAKR