Projektin tavoitteena on parantaa Kuitulaboratorion tutkimusfasiliteetteja.

Projektin tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Nopeiden prosessisekoitusten tutkimus- ja kehitysympäristön kehittäminen.
Projektin ylivoimaisesti suurin hankinta oli jatkuvatoimisen nopeiden sekoitusilmiöiden tutkimiseen suunniteltu ja rakennettu koeasema. Uniikki koelaitos vaati ennakoitua enemmän suunnittelutyötä useine suunnittelupalavereineen. Tämän vuoksi suunnittelun osuus ylitti kilpailutusilmoituksessa esitetyn tuntimäärän. Toisaalta toimittaja valittiin osaamisprofiilin ja suunnittelutyön tuntihinnan perusteella. Hankinta toteutettiin kokonaistoimituksena, mutta siitä huolimatta osa toteutuksesta jäi Kuitulaboratorion osalle. Tuloksena saatiin ainutlaatuinen muunneltava sekä uusimmalla mittaustekniikalla varustettu sekoitusilmiöiden tutkimusympäristö, jolla on paljon kysyntää myös tulevaisuudessa.

2. Luoda toiminnan laajentamisedellytykset alueen ja yksikön profiiliin soveltuvien biotuoteprosessien tutkimukseen.
Oulun yliopistosta hankitut suotonauha- sekä ruuvipuristin laajentavat Kuitulaboratorion biomassojen prosessointimahdollisuuksia. Jämsän ammattioppilaitoksen sekä Saimaan AMK:n paperin ja sellun analyysi ja koelaitteistot mahdollistavat mm. uusien prosessi-insinööriopiskelijoiden perehdyttämisen biotuoteprosessien saloihin. Uusien osaajien avulla tutkimusta voidaan laajentaa ja koulutettu työvoima edesauttaa uusien alan yritysten perustamista.

3. Täydentää kuitututkimuksen valmiuksia huomioiden pilot-ympäristöjen rakennemuutos ja keskittyminen Suomessa.
Hankitut laitteet: vaakavetolujuus ja murtositkeyden mittalaite, termogravimetri (ns. rullauuni) epäorgaanisen aineen mittaamiseksi esim. paperista, uuden sukupolven arkkimuotti sekä DDJ-laite täydentävät kuitututkimuksen valmiuksia.

4. NMR- ja nopeat ilmiömittaukset valmiuksien kehittäminen ja ”test-bed”-toimintakonseptin kirkastaminen.
Projektissa hankittiin NMR-mittausjärjestelmä, jolla voidaan tutkia mittausmenetelmien soveltuvuutta uusilla mittausalueilla. Mittausjärjestelmä on varustettu myös ”avoimella magneetilla”, joka mahdollistaa nopeat mittaukset esim. dekantterilasissa.

5. Ympäristöteknologian, erityisesti energiatehokkaiden laitteiden, kuitulietteiden ja vesiteknologian tutkimus- ja innovaatiovalmiuksien kehittäminen.
Rakennuslaajennuksen (SEBIRAK-projekti) ansiosta Kuitulaboratorioon saatiin uusi vesi- ja lietelaboratorio. SEBI-projektin resursseilla laboratorioon hankittiin mm. TOC-analyysilaite, flokkulaattori, sameusmittari sekä flokkisuuden kuvauskyvetti, joiden avulla vesien ja puhdistamolietteiden tutkimusta voidaan viedä eteenpäin. Myös Oulun yliopistosta edullisesti käytettynä hankittua suotonauhapuristinta voidaan käyttää lietteiden kuivauksessa ja tutkimuksissa esim. puhdistamolietteiden kuiva-ainepitoisuuden nostamiseksi.

Yhteystiedot

Tapio Tirri
johtaja, Kuitulaboratorio
Puh: +358 40 582 8468
tapio.tirri(at)mamk.fi

Faktat

Sekoitus- ja biotuotelaboratorio, SEBI

01.06.2013 – 31.12.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR