Millaiset kehittämis- ja ohjaustoimet edistävät maaseutualueiden tietointensiivisen liiketoiminnan kehittymistä?

TIETOMAA UUDISTAA -hankkeessa tutkitaan, millaisilla kehittämis- ja ohjaustoimenpiteillä voidaan edistää maaseutualueiden tietointensiivisen liiketoiminnan kehittymistä. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti maaseutualueiden yritystoiminnan vahvuudet ja piilossa olevat voimavarat.

Hankkeen päätavoitteena on tutkia maaseudun tietointensiivisen uuden liiketoiminnan edellytyksiä ja muotoilla kehittämis- ja ohjaustoimenpiteitä paikkasidonnaisten strategioiden viitekehyksestä.

Hankkeessa tutkitaan

  • seutukuntatason innovaatiopotentiaalia maaseutumaisten seutukuntien välillä ja maaseutu-kaupunkikuntien kesken sekä
  • maaseudulla toimivien yritysten uudistumista yhteistyön ja oppimisen kautta sekä yhteistoiminnan vaikutuksia paikallis- ja aluetalouteen.

Tavoitteena on

  • tuottaa skenaariosynteesi määrällisestä ja laadullisesta tarkastelusta sekä
  • visioida ja tuottaa maaseudun kestävän kasvun potentiaalin valjastamiseksi suosituksia innovaatioekosysteemien kehittämiseen ja ohjaukseen.

Hankkeen toteuttavat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovien alojen tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, Turun yliopiston Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö sekä LAB-ammattikorkeakoulu.

Maa-ja metsätalousministeriö on rahoittanut hankkeen Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus-ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.

Hankkeen tutkimustiedotteen voit lukea täältä

Hankkeen tietosuojailmoituksen voit lukea täältä

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kirsi Purhonen
kirsi.purhonen@xamk.fi

Ajankohtaista

Webinaari maaseudun tietotaloudesta

TIETOMAA UUDISTAA -hankkeen* monitieteisessä ja monimenetelmäisessä tutkimuksessa tarkasteltiin millaisilla kehittämis- ja ohjaustoimenpiteillä vaikuttavimmin edistetään maaseutuyritysten kytkeytymistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiovirtoihin. Tutkimustulokset ovat nyt valmistuneet. Tuloksista tuotettiin myös politiikkasuosituksia maaseudun tietointensiivisen liiketoiminnan edistämiseksi. Hanke on päättymässä maaliskuun lopussa ja kutsumme Teidät  kuuntelemaan ja keskustelemaan millaista maaseudun tietotalous  Suomessa on ja miten sitä voidaan kehittää. Maksuton webinaari...

Tulevaisuuden maaseutu

Vetäydyimme Tietomaa uudistaa -hankkeen tutkijaryhmällä kesän alussa leireilemään Iitin  maaseudulle, Radalla Resorttiin, pohtimaan tähän asti kerättyjä aineistoja ja tekemään alustavia synteesejä tuloksista. Kasvokkain näimme ensi kertaa ja ilo oli sen mukainen. Iloa lisäsi myös se, että kuljetimme luovia ja palvelumuotoilun menetelmiä kahden päivän tiiviin työskentelyn matkassa. Tieto ja luovuus ovat yhdistelminä oivaltavia ja tekevät näkyväksi erilaisia...

Suoraan syvään päätyyn: palvelumuotoilun harjoittelua yhteiskehittämisen keinoin

Mitä on tulla opiskelijana mukaan maaseutua tutkivaan ja kehittävään hankkeeseen, jossa käytetään monitulkintaisia ja vaikeita sanoja? Mitä tarkoittaa tietointensiivisyys, älykäs erikoistuminen ja paikkaperustaisuus? Miten MINÄ pärjään näin tutkimuksellisessa hankkeessa? Haukkaanko nyt liian suuren palan? Näitä asioita pohdin aloittaessani palvelumuotoilun harjoittelun Älykkään ja kestävän tietointensiivisen talouden ohjaus Suomen maaseutualueilla – TIETOMAA UUDISTAA -hankkeessa. Työharjoitteluni alkumetreillä hyppäsin...

Innovaatiokumppanuus osana älykkään erikoistumisen strategiaa tukee maaseudun kestävää elinvoimaa

Älykkään erikoistumisen strategia (S3 Smart Specialisation) on Euroopan unionin useavuotinen lähestymistapa alueelliseen kehittämiseen ja aluekohtaiseen hyvinvointiin. Tärkeydestään huolimatta lähestymistapa ei ole yleisesti tunnettu, ja sen jalkauttamisessa on vielä paljon mahdollisuuksia käyttämättä. Älykkään erikoistumisen idean voi tiivistää seuraavasti: aikaisemman keskitetyn aluepolitiikan sijaan Euroopan alueiden odotetaan ottavan itse vastuuta omasta kehityksestään ja elinvoimastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että...

YHDESSÄ UUDISTAEN, TIETOA HYÖDYNTÄEN

Elinkeinoelämässä pitkän aikavälin kehitystrendinä on ollut tietointensiivisyyden vahvistuminen. Tämä tarkoittaa tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan korostumista yritysten menestystekijänä. Samaan aikaan kasvukeskusajatteluun tukeutunut aluepolitiikka on johtanut tutkimus- ja kehittämisrakenteiden sekä korkeakoulutuksen keskittymiseen. Tämä on luonut haastavan tilanteen etenkin syvän maaseudun yrityksille.   Aluepolitiikassa korostetaan nykyisin paikkaperustaisuutta. Alueiden menestyksen katsotaan nojaavan yhä vahvemmin niiden omaleimaisiin vahvuuksiin ja erityispiirteisiin....

Faktat

Tietomaa uudistaa - Älykkään ja kestävän tietointensiivisen talouden ohjaus Suomen maaseutualueilla

01.08.2021 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Luovien alojen tutkimusyksikkö

Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, LAB-ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 288 665 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 85 615 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Maa- ja metsätalousministeriö