Ratkaisemme Kymenlaakson osaajapulaa edistämällä kansainvälisiä rekrytointeja alueen yrityksissä.

Hanke edistää kansainvälisiä rekrytointeja erityisesti Kymenlaakson vientiä harjoittavissa yrityksissä. Yritysten kv-rekrytointikyvykkyyteen liittyvien haasteiden lisäksi kansainvälisillä tutkinto-opiskelijoilla ei ole ammatillista verkostoa, jonka avulla integraatio kampuspaikkakunnille ja alueen yrityksiin onnistuisi opintojen päätyttyä.

Työelämäpolku-hanke etsii ratkaisuja näihin haasteisiin sekä kv-opiskelijoiden että yritysten näkökulmista. Hankkeessa rakennetaan ja pilotoidaan yhdessä opiskelijoiden ja yritysten kanssa 2-4 eri toimialalle suunniteltu, pilotoitu ja dokumentoitu työelämäpolku, joka edesauttaa kv-opiskelijoiden integroitumista suomalaiseen työelämään ja alueen yrityksiin.

Mitä teemme?

 1. Työelämäpolku-malli ja sen toimialakohtainen räätälöinti
 2. Työelämäpolun pilotointi
 3. Työelämäpolun dokumentointi ja valmistelu sovellettavaksi eri toimi- ja koulutusaloille sekä jatkokehittämistä varten

Yrityksille

 • Olemassaolevien työelämäpolku-mallien tunnistaminen ja vertaaminen mallin kehittämiseksi
 • Työelämäpolun askelten tunnistaminen yritysten HR:n kanssa
 • Toimialakohtaisten työelämäpolkujen mallintaminen hyödyntäen Xamkin työharjoittelu- ja opinnäytetyöprosesseja
 • Työkulttuuriin liittyvien koulutusten järjestäminen
 • Osallistuvien yritysten tukeminen työelämäpolun pilotin aikana

Opiskelijoille

 • Työelämäpolusta viestiminen ja osallistumismahdollisuus mallin pilotointiin
 • Opastus suomalaiseen työelämään ja yrityskulttuuriin sekä vaadittuihin teknologisiin taitoihin
 • Ohjatut työharjoittelut ja opinnäytetyöt hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä

Mallin edelleen kehittämiseksi

 • Palautekeskustelut yritysten ja opiskelijoiden kanssa
 • Kokemusten kerääminen ja dokumentointi mallin piloteista
 • Työelämäpolun viimeistely yhteiskehittäen yritysten ja opiskelijoiden kanssa
 • Työelämäpolun dokumentointi, jalkauttaminen ja seuraavien kehitysaskeleiden valmistelu

 

Lisätietoja

Riku Happonen
Projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@xamk.fi
044 702 8238

Dr. Mikhail Nemilentsev
Yliopettaja, liiketalouden koulutusyksikkö
etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 630 7620

Minna Porvari
TKI-asiantuntija, luovan talouden tutkimusyksikkö
etunimi.sukunimi@xamk.fi
050 452 4218

Työelämäpolku-malli

 • Parempi ymmärrys työnantajan ja opiskelijan odotuksista ja tarpeista
 • Toiveena palkallinen työharjoittelu
Opiskelijalle
 • Selkeät, ohjatut askeleet opintojen aikana
 • Mahdollisuus työharjoittelun ja opinnäytetyön suorittamiseen
 • Suomalaiseen työelämään integroituminen
Työnantajille
 • Selkeät askeleet kansainvälisten osaajien löytämiseen ja rekrytointiin

 

Mitä työharjoittelu on opiskelijalle?

 • Opiskelija saa työkokemusta
 • Työharjoittelussa tärkeintä:
  • Sosiaalisuus: työskentely paikan päällä
  • Oppiminen ja vastuunottaminen: opiskelija tekee oikeita työtehtäviä
  • Arjen työelämän oppiminen: mitä tarkoittaa työskennellä klo 8-16

 

 • Työnantajan on varattava resursseja opiskelijan ohjaamiseen
Digital International Business -tutkinnon aikajana. Perustyöharjoittelun osuus on 10 opintopistettä eli noin 8 viikkoa. Syventävän harjoittelun osuus on 20 opintopistettä eli noin 12 viikkoa. Kuva avautuu suuremmaksi.

Työharjoittelun laajuus

 • Työharjoittelun osuus opinnoista on 30 opintopistettä
 • Perusharjoittelu (10 op) = 8 viikkoa =~300 tuntia (~37.5 tuntia viikossa)
 • Syventävä harjoittelu (20 op) =12 viikkoa =~450 tuntia (~37.5 tuntia viikossa)
 • Yhteensä 20 viikkoa / 5 kuukautta kokopäivätyötä
 • Jos opiskelija suorittaa molemmat harjoittelut yhdistettynä (sovittava erikseen työharjoittelukoordinaattorin ja työnantajan kanssa), tuntimäärä on ~750h yhteensä
 • Työtunnit on määritelty työaikalaissa (605/1996) ja harjoittelijan työsopimuksessa. Viikottainen työaika voi siis olla esimerkiksi 37,5−40 tuntia.
Esimerkkikuvaus työelämäpolusta harjoittelupaikan tarjoavan yrityksen sekä hankkeen tarjoaman tuen näkökulmasta. Kuva avautuu suuremmaksi.

Erilaisia harjoittelumalleja

Perinteisen harjoittelumallin lisäksi harjoittelu voidaan tehdä myös kiertävällä tai tandem-mallilla. Pääasia on, että harjoittelu tukee opiskelijan oppimista sekä yrityksen tarpeita.

Kiertävä malli

Opiskelija voi harjoittelun aikana kiertää esimerkiksi yrityksen eri toimipisteissä tai toiminnoissa. Harjoittelu voidaan jakaa esimerkiksi 2-4 viikon jaksoihin.

Mallia voidaan lähestyä opiskelijan tarjoaman osaamisen kautta eli opiskelija on tuotteistanut oman osaamisensa erilaisiksi paketeiksi, joista yritys/yritykset valitset sopivat harjoittelun ajaksi. Opiskelija tekee näitä tuotteistamiaan töitä aina harjoittelun yhden jakson ajan.

Tandem-malli

Tandem-harjoittelussa harjoittelupaikassa on kaksi opiskelijaa, jotka työskentelevät parina koko harjoittelun ajan yhteisten työtehtävien äärellä. Tandem voidaan toteuttaa niin, että toinen opiskelija on kansainvälinen ja toinen suomalainen, tai niin, että molemmat ovat kansainvälisiä opiskelijoita, mutta eri koulutusaloilta.

Opintojen sisältö – mitä Digital International Business -opintoihin kuuluu?

Koulutusohjelma Digital International Business, BBA-ohjelma on 210 op. Yksi opintopiste vastaa noin 27h opiskelijan työtä. Opiskelija suorittaa tämän ohjelman keskimäärin 3,5 vuodessa. Ydinkompetenssit ovat 150 op ja täydentävät 60 op, jotka sisältävät koulutusohjelman syventäviä opintoja (45 op) ja 15 op, jotka kukin opiskelija valitsee täysin itsenäisesti (ns. vapaasti valittavat opinnot).

Jokaisella kurssilla odotetaan TKI (tutkimus, kehittämis ja innovaatio) -yhteistyötä ja se voi sisältää erilaisia liiketoimintaan liittyviä tehtäviä, business caseja tai suoria liiketoimintaprojekteja paikallisten tai kansainvälisten yritysten kanssa.

Liiketoiminnan perusosaamisen lisäksi opiskelijat keskittyvät muun muassa liikeviestintään, yrittäjyyteen sekä talous-, tilasto- ja matemaattisiin taitoihin. Lisäksi ohjelmassa kasvatetaan digitaalisia, markkinoinnin, innovaation ja tekoälyn osaamista. Valmistuakseen opiskelija suorittaa perusharjoittelun (10 op) ja jatkoharjoittelun (20 op). Opinnäytetyöprosessi kestää vielä 30 op.

Tapahtumat

SuomiAreena 29.6.2023: MUST – Monimuotoisuus Uusi Supervoima Työelämään

MUST-hanke eli Monimuotoisuus Uusi Supervoima Työelämään. Keskustelua suomalaisten yritysten kansainvälistymisen tärkeydestä. Samalla keskustelemme Suomen Nuorkauppakamareiden uudesta kansallisesta kilpailusta, jossa valitaan Suomen kansainvälisin työnantaja kolmessa kategoriassa.

Katso paneelikeskustelu (45min) täällä: MUST – Monimuotoisuus Uusi Supervoima Työelämään

Yhteistyö

Työharjoittelu Lumon Oy:lla

Digital International Business -opiskelija Rushitha Fonseka teki kesällä 2023 työharjoittelunsa Lumon Oy:lla. Videolla hän kertoo, millainen kokemus oli ja kuinka hän tutustui yritykseen.

Lumon Oy tekee vahvaa yhteistyötä Xamkin kanssa. Lue lisää yhteistyöstä: Lumon – oppimismahdollisuuksien luoja – Xamk

Julkaisut

Vuoden 2023 Suomi Areenassa Porissa, yhteiskunnallisissa koulutuskeskusteluissa, nousi esiin yliopiston merkitys alueen elinvoimaisuuden takaajana.

Artikkeli on julkaistu Xamk NEXT -verkkolehdessä 19.10.2023. Kirjoittaja on Työelämäpolku-hankkeen projektipäällikkö Riku Happonen.

Ajankohtaista

Nursing-opiskelijoiden työelämäpolun muotoilua

Työelämäpolku-hanke käynnistettiin vuoden 2023 alussa ja sen tarkoituksena on rekrytoida Kymenlaakson työelämään ulkomaalaistaustaisia, tutkintoon valmistuvia opiskelijoita.  Hankkeeseen tehdään kevään 2024 aikana Palvelumuotoilun (ylempi amk) opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on luoda sujuva opiskelupolku suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan Kotkan kampuksella opiskeleville englanninkielisessä sairaanhoitajakoulutuksessa (Nursing) ryhmässä opiskeleville ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille.  Palvelumuotoiluun liittyy läheisesti yhteiskehittäminen, jonka keskiössä on asiakas, tässä hankkeessa...

Faktat

Työelämäpolku - KV-osaajat töihin

01.01.2023 – 30.06.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 358 445 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: ESR+, Hämeen ELY-keskus