Autoimme savonlinnalaisia yrityksiä kehittämään viestintää ja markkinointia asiantuntijoiden avustuksella.

Digitaalisen viestinnän nopeassa murroksessa yritykset ovat joutuneet uudenlaisen tilanteen eteen. Perinteisen lehti- ja äänimarkkinoinnin rinnalle ja osin korvaajiksi syntyneet digitaaliset viestintä- ja markkinointikanavat edellyttävät paitsi uutta osaamista, myös uudenlaista tapaa ajatella ja lähestyä viestinnän kenttää. 

TOIMENPITEET JA TULOKSET 

Yrityksille

Yrityksille tarjottiin tarpeiden mukaan rakennettu valmennuskokonaisuus, jossa yrityksiä autettiin luomaan itselleen toimiva, yksinkertainen ja monistettavissa oleva käyttäjäkeskeinen tapa viestiä monikanavaisessa mediamaailmassa. Työskentelyssä hyödynnettiin palvelumuotoilun käyttäjälähtöisiä ja yhteiskehittämisen menetelmiä, joita osallistujat voivat käyttää itsenäisesti jatkossa. Lisäksi järjestettiin kaikille avoimia yritystilaisuuksia, joissa kerrottiin yleisemmin eri viestintään ja markkinointiin liittyvistä aiheista. 

Savonlinnan seudulle

Hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin Savonlinnan seudun toimijoiden yhteiskehittämisen malli. Tuloksena syntynyttä yhteiskehittämisen mallia voidaan laajentaa muiden toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tavoitteena oli luoda monistettavissa oleva malli, jota testaamisen jälkeen voidaan levittää muihin toimijaverkostoihin.  

Oppilaitoksille, opiskelijoille ja yrityksille

Oppilaitosorganisaatioiden välistä yhteistyötä kehitettiin niin, että opetus tapahtui yhä enemmän yhteistyössä yrittäjien kanssa. Loimme toimintatapoja, joilla yrittäjän tarvitsemaa viestintää voi tehdä osittain oppilaitosyhteistyönä niin Xamkissa kuin Samiedussa. Opiskelijalle yhteistyö toi konkreettisia työelämäyhteistyön esimerkkejä ja kehittämistehtäviä. Yrityksille se toi puolestaan sisältöä oman yritysviestinnän ja kansainvälistymisen tueksi. Oppilaitosyhteistyö edisti ja edistää myös työvoiman pysyvyyttä ja saatavuutta alueella.

Lisätietoja

Laura Rautio
projektipäällikkö
puh. 050 531 5713
laura.rautio@xamk.fi

Mervi Rajahonka
TKI-asiantuntija
puh. 040 755 1299
mervi.rajahonka@xamk.fi

Mariya Loginova
kielten tuntiopettaja
puh. 050 478 0120
mariya.loginova@xamk.fi

Malla Koivupiha
viestinnän lehtori
puh. 050 312 5017
malla.koivupiha@xamk.fi

 

Hankkeen tietosuojaseloste

Viestintävaaka

Viestintävaaka antaa sinulle pohdittavaksesi kysymyksiä, joiden avulla voit kehittää yrityksesi markkinointia ja viestintää entistä asiakaskeskeisemmäksi. 

Vastaa Viestintävaakaan selvittääksesi, oletko viestinnässä ja markkinoinnissa aloittelija, hyödyntäjä vai aktiivinen kehittäjä. 

Viestintävaaka sisältää 18 kysymystä kuudelta aihealueelta. Kun vastaat kysymyksiin, saat analyysin tilanteestasi sekä ohjeita viestintäsi ja markkinointisi kehittämiseen.

Kysely on täysin anonyymi eli siinä ei käsitellä henkilötietoja eikä vastauksia voi yhdistää yksittäiseen henkilöön. Lue lisää, tutustu kysymyksiin ja tulosta itsellesi juliste: Mikä on Viestintävaaka?

 

 

Tulosta Viestintävaaka tästä linkistä:

Yrityksen ja oppilaitoksen yhteistyö Savonlinnassa - WAU! MH Rakenne

VAU:n oppeja kokoava hankejulkaisu

Digitaalisen viestinnän nopeassa murroksessa yritykset sekä organisaatiot ovat joutuneet viestinnässä uusien haasteiden eteen. Yritysten haasteet viestinnässä ja markkinoinnissa ovat usein samankaltaisia – viestintäresurssit ja -osaaminen ovat niukat ja siksi viestintää ja markkinointia ei välttämättä tehdä täysin oikealle kohderyhmälle, viestintää ei tehdä strategisesti tai ollenkaan. Tämä saattaa hidastaa tai jopa pysäyttää liiketoiminnan kehityksen.

Tähän VAU – Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta -hankkeen julkaisuun on koottu hankkeen keskeisiä havaintoja ja oppeja. Hankkeessa Savonlinnan seudun yritykset pääsivät kehittämään viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijoiden ohjauksessa omaa viestintä- ja markkinointiosaamistaan. Julkaisu on suunnattu ensisijaisesti yrityksille, mutta myös muille viestinnästä ja sen eri teemoista kiinnostuneille. Hankkeen tuloksia ja oppeja voi soveltaa laajasti eri toimialoilla ja alueilla.

Julkaisun ensimmäisessä osassa hankkeeseen osallistuneet asiantuntijat kertovat, kuinka palvelumuotoilullista otetta voi hyödyntää asiakasymmärryksen lisäämiseksi, sekä viestinnän yhteistyöstä, sen periaatteista ja hyödyistä. Julkaisun toisessa osassa hankkeeseen osallistuneet yritykset pääsevät ääneen. Artikkeleita varten haastatellut yrittäjät kertovat omista kokemuksistaan ja oivalluksistaan osallistuessaan hankkeen mahdollistamaan valmennukseen. Julkaisun viimeisessä osassa kuvataan VAU-hankkeen toimintaa projektin toteuttajien edustajien silmin. Projektiryhmän jäsenet kertovat, miten hankkeen toimenpiteitä toteutettiin käytännössä ja kuinka tavoitteisiin päästiin kaikkine haasteineen ja onnistumisineen. Artikkeleissa kuvataan hankkeen aikana kehitettyjä toimintamalleja oppilaitosten ja yritysten väliseen yhteistyöhön sekä kehittäjäorganisaatioiden yhteiseen viestintään.

Ajankohtaista

KieliVie-podcast: Viestintä, luottamus ja yhdessä oppiminen projektityössä

KieliVie-podcast-sarjan 11. jaksossa VAU-projektin eli Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta tiimin jäsenet keskustelevat siitä, miten he ovat kehittyneet viestijöinä projektin aikana ja miten tärkeässä roolissa luottamus on projektin onnistumisen kannalta. Mukana ovat Xamkin tutkimus, kehitys ja innovaatio -asiantuntijat Laura Rautio sekä Mervi Rajahonka, lehtorit Mariya Loginova ja Malla Koivupiha sekä VAU-hanketta vetävästä Savonlinnan Hankekehityksestä projektipäällikkö Veera Riikonen, projektisihteeri Niina Lallukka ja ammattiopisto Samiedusta projektiasiantutija Sini Laukkanen. Edellä mainittujen...

Viisi teesiä mikroyrityksen viestinnästä

Viestintä ja markkinointi ei ole ensisijaisesti myyntityötä, vaan enemmänkin tietoisuuden kasvattamista siitä, mitä yritys voi asiakkailleen tarjota. Pienessä yrityksessä yritys on usein sama kuin yrittäjä, ja tunnettuuden saavuttaminen vaatii aikaa. Vaikka resurssit ovat niukat, omanlaisen viestintätavan pohdinta kannattaa. Tässä artikkelissa esitämme muutaman teesin pohdinnan tueksi. Panosta suunnitteluun Viestinnän suunnitteluun kannattaa varata aikaa. Suunnittelusta saa mahdollisimman...

Faktat

VAU - Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta

01.03.2022 – 30.09.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Savonlinnan Hankekehitys Oy

Osatoteuttajat: Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä (Samiedu), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 406 153 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 188 354 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto