Vihreä siirtymä vahvistaa yrityksien liiketoimintaa luonnon kantokykyä tukien. Maailma muuttuu, asiakkaiden arvot muuttuvat - muututaan mekin!

Vihreä loikka – kestävyydestä kilpailukykyä -hankkeessa Xamk hyödyntää, pilotoi ja kehittää vähähiilisyyden kehitysporrasmallia, jonka ensimmäinen versio luotiin aiemmin Cursor Oy:n, Xamkin ja Kinnon yhteisen Vähähiilisyys yritysten kilpailueduksi –hankkeen tuotoksena. Sen avulla yritykset voivat hyödyntää tiedon ja osaamisen tasoja hahmottaakseen strategisen vähähiilisyysosaamisen tasoa. Näin yrityksissä voidaan paremmin ymmärtää, mitä asioita tulee kehittää, jotta strategiatyö ja vähähiilisyys saadaan juurrutettua organisaatioon.

Uutuusarvona on myös yhdessä VTT:n ja LUT-yliopiston kehittämän kädenjälkilähestymistavan ja –laskennan pilotointi hankkeen asiakasyrityksissä. Kädenjälki-lähestymistapa on muualla maailmassa yhäkin uusi asia, mikä tarjoaa suomalaisille/ kymenlaaksolaisille yrityksille mahdollisuuden profiloitua edelläkävijöiksi tuotteilla ja/ tai palveluilla, joilla on positiivisia ympäristövaikutuksia.

Tavoitteet

Hankkeella päätavoitteena on edistää Kaakkois-Suomen akkuklusteriin potentiaalisesti liittyvien yritysten vihreää siirtymää, hiilijalanjäljen pienentämistä ja hiilineutraalia kiertotaloutta yritystoiminnassa. Osaltaan hanke tukee Kotkan-Haminan seudun akkuarvoketjun vision toteutumista, jonka mukaan alueella toimii kansainvälinen akkutoimialan teollinen keskittymä vuonna 2027.

Hankkeen tavoitteena on lisätä yritysten ymmärrystä omasta vähähiilisyyden kehityssuunnasta ja auttaa yrityksiä muodostamaan strategisempi suunta vähähiilisyyden sisäistämisessä sekä haltuunotossa ja siten edistää European Green Deal-kasvustrategian päätavoitetta ilmastoneutraaliudesta.

Toimenpiteet

Hankkeessa tunnistetaan erilaisia yritysprofiileja palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä hyödyntäen. Profiloinnin avulla saadaan muodostettua mahdollisimman realistiset ja yritysten tarpeisiin vastaavat sisällöt vähähiilisyyden kehitysportaille. Hankkeen hiilineutraaliuteen tähtäävään kehitystoimintaan mukaan lähteneiden yritysten tilannetta kartoitetaan vähähiilisyyden ja vihreän siirtymän perspektiivistä, pilotoidaan vähähiilisyyden kehitysporrasmallia  sekä autetaan yrityksiä tunnistamaan oma hiilineutraaliutta edistävät toimintamallinsa, tuotteensa ja palvelunsa.

Tulokset

Kehittämistoiminnan tuloksena tuetaan vihreän siirtymän etenemistä Kymenlaaksossa, mikä tarkoittaa mm. yrityksien toimintavalmiuksien kohottamista yhä vähemmän hiiltä luontoon päästävässä toimintaympäristössä. Alkaen eurooppalaisista yhteiskunnista liiketoimintaympäristöt muuttuvat vaiheittain entistä vähähiilisemmiksi verrattain nopeasti. Osaamista hiilineutraaliuteen tähtäävien yritysten toimintaan tarjotaan koulutusten ja työpajojen muodossa.

 

Xamk toteuttaa Vihreä loikka – kestävyydestä kilpailukykyä -ryhmähankkeen yhteistyössä kehittämisyhtiö Cursorin kanssa, joka toimii hankkeen hallinnoijana.

 

 

– TULOSSA –

vihreä loikka – KESTÄVYYDESTÄ KILPAILUKYKYÄ -HANKE MUKANA
fuelTANK GOES TO biosaMPO -TAPAHTUMASSA
MA 21.8.2023

TUTUSTU OHJELMAAN JA ILMOITTAUDU MUKAAN!

Lisätietoja

 

Tomi Höök
Projektipäällikkö
Energiajärjestelmät

+358 50 301 5361
etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Anu Vainio
TKI-asiantuntija
Palvelumuotoilu

+358 44 702 8724
etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

LUOVIEN ALOJEN TUTKIMUSYKSIKKÖ

Faktat

Vihreä loikka - kestävyydestä kilpailukykyä

01.01.2023 – 31.12.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Cursor Oy

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 370 554 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 167788 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, EAKR