Osaamiskeskus Nuoskan tehtävänä on mallintaa ja kehittää kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön eri muotoja ja osa-alueita. Tämän kehittämistehtävän tueksi Nuoska kartoitti kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevien nuorisotyöntekijöiden tehtäväkuvia 12.5.–6.6.2021. Kartoitus toteutettiin verkkolomakkeilla suomeksi ja ruotsiksi. Nuorisotyötä tekevät vastasivat anonyymisti. Kartoituksessa kysyttiin mm. millä kouluasteilla ja kuinka monessa oppilaitoksessa nuorisotyötä tekevä työskentelee, onko kirjallinen tehtäväkuva tehty ja mitä siihen on kirjattu. Kartoitus suunniteltiin yhdessä Nuoskan osatoteuttajien kanssa. Suunnitteluun osallistui edustajia Kanuunan, Vantaan kaupungin, Folkhälsanin, Åbo Akademin ja Xamk/Juvenian organisaatioista.

 

Monialainen yhteistyö ja oppilaiden tukeminen yleisimpiä tehtäväkuvausten tehtäviä

Kartoitukseen saatiin määräaikaan mennessä 128 vastausta, joista 107 oli suomenkielisiä ja 21 ruotsinkielisiä. Kartoituksessa kysyttiin, mitä koulunuorisotyöntekijöiden kirjalliseen tehtäväkuvaan on kirjattu. Vastaaja valitsi 18 tehtävävaihtoehdosta ja tarvittaessa lisäsi tehtäviä. Suomeksi vastanneiden tehtäväkuviin oli kirjattu eniten monialaista yhteistyötä sekä oppilaiden ja yhteisöllisyyden tukemista. Ruotsiksi vastanneiden tehtäväkuvissa oli eniten oppilaiden tukemista, vapaa-ajan toimintaa ja pienryhmätoimintaa. Vastaajien tehtäväkuvien sisältöjä on havainnollistettu kuvassa 1.

 

Pylväsdiagrammi kertoo tehtävänkuvissa mainitut tehtävät sekä osuudet vastaajista.
Kuva 1. Tehtäväkuvissa mainitut tehtävät.

Suurin osa kirjallisen tehtäväkuvan omaavista ilmoitti tehtäväkuvauksen vastaavan käytännön työtään. Kirjallinen tehtäväkuva puuttui vajaalta puolelta suomeksi vastanneista (44 %). Ruotsiksi vastanneista se puuttui noin kolmannekselta (38 %). Vastausmäärät ovat pieniä, joten yleistyksiä kannattaa välttää. Kartoituksessa ei kysytty, työskenteleekö vastaaja suomen- vai ruotsinkielisessä toimintaympäristössä, joten vastaukset eivät yksiselitteisesti kuvaa tehtäväkuvia suomen- ja ruotsinkielisissä kouluissa tai oppilaitoksissa. Kartoitus ei täytä tutkimuksellisia kriteerejä, vaan on tehty kehittämistyön taustoitukseksi.

Kartoituksen taustatietoja

Suomeksi vastanneista lähes kaikki (94 %) työskenteli kunnan tai kaupungin palveluksessa. Suurin osa ruotsiksi vastanneista (76 %) ilmoitti olevansa kunnan tai kaupungin palveluksessa, noin viidennes (19 %) järjestön palveluksessa. Vastaajien yleisin toimintaympäristö oli yläkoulu. Monet vastasivat työskentelevänsä yhdessä koulussa (47 % suomeksi ja 38 % ruotsiksi vastanneista). Kolmasosa suomeksi (33 %) ja lähes puolet ruotsiksi vastanneista (48 %) ilmaisi työskentelevänsä kolmessa tai useammassa koulussa tai oppilaitoksessa. Noin puolet kyselyn kaikista vastaajista kertoi toimivansa koulujen ja oppilaitosten lisäksi myös vapaa-ajan sektorilla.

Työ koulunuorisotyöntekijän tehtäväkuvien parissa jatkuu syksyllä Nuoskan osatoteuttajien kanssa.

 

Veronica Hellström

TKI-asiantuntija

Osaamiskeskus Nuoska / Xamk, Juvenia

 

Sanna-Mari Pöyry

TKI-asiantuntija

Osaamiskeskus Nuoska / Xamk, Juvenia

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.