Onko koulussa kiusaamista? Käytetäänkö koulussa väkivaltaa? Asiaa tulee käsitellä nuorten kanssa, mutta miten? Tässä tekstissä kuvataan kaksi vaihtoehtoista mallia, joista voi valita itselle ja ryhmälle sopivan tavan käsitellä kiusaamisteemaa. Malleissa hyödynnetään Osaamiskeskus Nuoskan keväällä 2021 tuottamaa Nuoren ääni esiin väkivallan ja kiusaamisen ehkäisyssä -videota. Kahdeksan minuutin videoon on koottu yli kymmenen nuoren ajatuksia, kaksikielisenä toteutuksena. Voit myös lukea tämän blogin ruotsin kielellä tästä linkistä.

Nämä mallit on suunniteltu toteutettavaksi yhden (n. 45min) oppitunnin aikana. Mallien avulla on tavoitteena saada nuoret keskustelemaan ja ajattelemaan kiusaamisen ja väkivallan ilmenemistä, sekä ehkäisyä omassa lähiyhteisössään. Tarkoitus on lopuksi pohtia konkreettisia tekoja mahdollisten ongelmatilanteiden torjumiseksi.

 

Malli 1: Osallistaminen draaman keinoin.

Vaihe 1. (n. 15min.): Katsotaan kiusaamisen vastainen video opettajan/ohjaajan johdolla ja keskustellaan luokan kanssa esiin nousevista teemoista. Apukysymyksinä voidaan käyttää seuraavia kysymyksiä.

 • Oletko sinä nähnyt kiusaamista?
 • Oletko itse kokenut kiusaamista?
 • Millaiset asiat voivat ehkäistä kiusaamista luokassa?
 • Miksi kiusaamisesta on joskus vaikea kertoa koulun opettajille, kuraattorille, nuorisotyöntekijälle tai kotiväelle?

 

Vaihe 2. (n. 5min.): Jaetaan nuoret 4—5 henkilön ryhmiin. Jokainen ryhmä saa valita haluamansa kysymyksen käsiteltäväkseen. Kysymykset ovat samat kuin videolla.

 1. Mitä oppilaat voisivat tehdä, jotta jokainen voisi olla omana itsenään osa kouluyhteisöä?
 2. Mitä opettajan ja koulun henkilökunta voisivat tehdä, jotta koulussa olisi turvallinen ilmapiiri?
 3. Miten toiset oppilaat voisivat tukea tai auttaa kiusattua pienin teoin?
 4. Miksi kiusatun puolustaminen voi joskus olla vaikeaa?
 5. Mikä auttaisi kiusaaja pääsemään pois kiusaajan roolista?

 

Vaihe 3. (n. 15min.): Ryhmä keskustelee ja valitsee oman yhden videolla esitetyn kysymyksen, ja tavan käsitellä sen pohjalta kysymyksen teemaa. Alla on kuvattu vaihtoehtoja tehdä ryhmätehtävä ja käsitellä kysymyksen aihetta.

 • Näytelty kohtaus, jossa jokaisella ryhmäläisellä on oma roolinsa joko esiintymässä tai ideoimassa kohtausta.
 • Aiheesta tehty lyhyt puolustuspuhe.
 • Piirtämällä/kirjoittamalla ideakartta, jossa ryhmä pyrkii vastaamaan kysymykseen.

 

Vaihe4. (n. 10min.): Ryhmät esittelevät oman tuotoksensa muille ja annetaan aikaa loppupurkuun. Jokainen voi halutessaan kertoa, millaisia ajatuksia ja ehkä uusia ideoita työpajasta nousi. Lisäksi mietitään, olisiko kehitetyistä ideoista mahdollisesti aidosti apua oman koulun arjessa.

 

Malli 2: Osallistaminen keskustellen

Vaihe 1. (video n. 8 min.): Katsotaan kiusaamisen vastainen video niin, että katkaistaan videon näyttäminen aina siinä käsitellyn kysymyksen vaihtuessa. Opettaja/ohjaaja esittelee myös toteutuksen etenemisen nuorille ennen toiminnan aloittamista.

 

Vaihe 2. (pohdinta n. 12 min.): Opettaja/ohjaaja antaa nuorille aikaa pohtia kysymyksiä omasta näkökulmastaan. Kysymykset muuntuvat tässä henkilökohtaisempaan muotoon. Jokainen pohtii asiaa itsekseen, kirjoittaen vastauksiaan paperille.

 1. Mitä sinä voisit tehdä, jotta jokainen voisi olla omana itsenään osa kouluyhteisöä?
 2. Mitä juuri tämän koulun opettajat ja koulun henkilökunta voisivat tehdä, jotta koulussa olisi turvallinen ilmapiiri?
 3. Miten juuri tämän luokan oppilaat voisivat tukea tai auttaa kiusattua pienin teoin?
 4. Miksi juuri tässä kouluissa kiusatun puolustaminen voi olla vaikeaa?
 5. Mikä auttaisi kiusaajan pääsemään pois kiusaajan roolista?

 

Vaihe 3. (n. 20min.): Yhteinen keskustelu aloitetaan videolla esitetyssä järjestyksessä, joskin hedelmällistä on myös vaihtaa kysymysten 1 ja 2 paikkaa. Nuorten voi olla helpompi lähteä mukaan keskusteluun, mikäli saavat ensin kertoa siitä mitä koulun henkilökunnan tulisi tehdä. Vastausvuoron voi antaa nuorille haluamassaan järjestyksessä, kuitenkin niin että mahdollisimman monella on mahdollisuus sanoa pohtimansa asiat ääneen.

 

Vaihe 4. (n. 5min.): Kun kysymykset on käsitelty, pyydetään nuoria kertomaan mikä on kaikkein merkittävin haaste juuri oman koulun ilmapiirin osalta. Mikä häiritsee koulun turvallista ilmapiiriä? Keksitään yhdessä myös ratkaisu. Hyödynnetään nuorten pohdintoja työskentelyn aiemmista vaiheista. Mikäli nuorten motivaatio on alhainen tai aika loppumassa, voi kohdan jättää käsittelemättä.

 

Koulujen lisäksi hyödynnettävissä muissa ympäristöissä

Vaikka edellä kuvatut mallit on luotu oppitunnilla hyödynnettäväksi, ovat ne käytettävissä yhtä lailla muissa ympäristöissä. Mallit ja video ovat vapaasti käytettävissä, ja videoon voi myös valita tekstityksen joko suomen tai ruotsin kielellä.

Videon löydät osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=BtopvJhptoE&list=PLXswRRyb1mzqMWIuUJuv3309AxNjAgXn4&index=4

 

 

Heikki Kantonen

TKI-asiantuntija

Juvenia / Xamk

 

Nina Parviainen

suunnittelija

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna

 

Ruotsinkielinen käännöstyö: Pia Öhman

sakkunning, kompetenscenterverksamhet inom ungdomsområdet

Folkhälsans förbund

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.