Yle uutisoi 20.10.2021 Karvin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) arvioivan koulujen ja oppilaitosten kiusaamisen vastaisia menetelmiä. Tarkoituksena on kartoittaa käytössä olevia menetelmiä ja tuottaa tietoa niiden toimivuudesta sekä siitä, miten niitä kouluarjessa hyödynnetään. Koulu- ja oppilaitoskohtaisen kiusaamisen vastaiset toimintasuunnitelmat ovat olleet kirjattuina perusopetuslakiin vuodesta 2003.

Myös Osaamiskeskus Nuoskan tehtäviin kuuluu kiusaamisen ehkäisyn menetelmien kehittäminen ja levittäminen. Menetelmistä on kirjoitettu myös syksyllä 2021 julkaistussa Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa -julkaisussa. Kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyssä on olennaista se, että ne sopivat toteuttajilleen. Nuorisotyö voi toteuttaa toimivia menetelmiä osana koulujen oppilaitosten arkea ja nuorten vertaisryhmän tukemista opetus- ja arviointivastuun jäädessä opetushenkilöstölle. Nuorisotyöntekijä toimii persoonansa kautta kohdaten ja kuunnellen nuoria. Uudet toimintamallit eivät ole siirrettävissä sellaisinaan uuteen ympäristöön, valtakunnallisten mallien lisäksi on kehitettävä paikallisia malleja. Eri vaihtoehdot mahdollistavat omaan työhön ja toimintaympäristöön parhaiten sopivat tavat toimia.

Uutisessa otettiin kantaa siihen, miten saada kaikki koulun aikuiset sitoutumaan mallien käyttöön. Ollakseen vaikuttavaa työn on oltava pitkäjänteisestä ja koulun ja oppilaitoksen johdon on sitouduttava siihen, yksittäinen menetelmä ei yksinään riitä. Pitkäjänteisyys, monialaisuus ja pysyvyys tarjoavat oikeanlaiset mahdollisuudet eri ammattialojen toimivaan yhteistyöhön yksittäisen nuoren ja nuorten vertaisryhmien tukemiseen.

Nuoskan verkkojulkaisussa esitellään jo toiminnassa olevia käytäntöjä. Osassa artikkeleista käsitellään kiusaamisen ehkäisyä, osassa kiusaamiseen puuttumista. Monet malleista kuvaavat tapoja koulujen ja oppilaitosten ilmapiirin ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Sitä kautta nuorten lisääntynyt hyvinvointi näyttäytyy kiusaamisen vähenemisenä. Karvin käynnistyvä arviointi tulee selkiyttämään kasvattajayhteisöille toimivia kiusaamisen ehkäisyn malleja.

 

Heikki Kantonen                                                     Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela

TKI-asiantuntija                                                       projektipäällikkö

Osaamiskeskus Nuoska / Xamk, Juvenia

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.