Har ni mobbning i skolan? Används det våld i er skola? Saken behöver diskuteras med de unga, men hur? I denna text beskriver vi två olika sätt att använda sej av det videomaterial Att lyssna på ungdomars röster i förebyggande av mobbning och våld, som Kompetenscenter Nuoska producerat våren 2021. I videon på åtta minuter finns samlat tio ungas tankar, förverkligat tvåspråkigt. Du kan också läsa det här blogg på finska från denna länk.

Dessa modeller är tänkta att förverkligas under en (ca 45 min) lektion. Med hjälp av modellerna är tanken att få de unga att diskutera och tänka kring mobbning och våld som fenomen, samt att förebygga det i sin egen näromgivning. Meningen är också att till slut fundera över hur man konkret kan förebygga möjliga problemsituationer.

 

Modell 1: Delaktig genom drama

Del 1. (n. 15min.): Vi tittar på den mobbningsförebyggande videon under lärarens/handledarens ledning och diskuterar med klassen de tankar och teman som väcks. Som hjälpfrågor kan följande användas.

 • Har du sett mobbning?
 • Har du själv upplevt mobbning?
 • Vilka skyddande faktorer mot mobbning kan det finnas i klassen?
 • Varför kan det ibland vara så svårt att berätta om mobbning för fostrarna i skolan eller för dem där hemma?

 

Del 2. (n. 5min.): De unga delas in i grupper på 4-5 personer. Varje grupp får välja vilken fråga de behandlar. Frågorna är de samma som på videon.

 1. Vad kan eleverna/studerande göra så att alla kunde vara sej själva i skolmiljön?
 2. Vad kan läraren och skolans personal göra så att stämningen i skolan skulle vara möjligast trygg?
 3. Hur kan de andra studerande stöda eller hjälpa den mobbade med små medel?
 4. Varför kan det vara så svårt att försvara den mobbade?
 5. Vad kunde hjälpa mobbaren att komma ur sin roll?

 

Del 3. (n. 15min.): Gruppen diskuterar och väljer en av frågorna som ställs på videon och på vilket sätt de vill bearbeta temat. Nedan finns beskrivet förslag på hur gruppuppgiften kan genomföras och bearbetas.

 • En dramatiserad scen, där alla i gruppen har sin egen roll antingen som skådespelare eller i planeringen av scenen.
 • Ett kort försvarstal om temat.
 • En ritad eller skriven idékarta, där gruppen strävar efter att svara på frågan.

 

Del 4. (n. 10min.): Grupperna presenterar sina produktioner för de andra och tid ges för slutvärdering. Var och en som vill kan berätta vilka tankar och idéer lektionen väckte. Utöver detta fundera om de föreslagna idéerna ärligt kunde fungera i den egna skolvardagen.

 

Modell 2: Delaktig genom diskussion

Del 1. (video n. 8 min.): Vi tittar på den mobbningsförebyggande videon tillsammans, så att tittandet pausas då frågan byts. Läraren/handledaren presenterar också förfarandet för de unga innan verksamheten startar.

 

Del 2. (pohdinta n. 12 min.): Läraren/handledaren ger de unga tid att fundera på frågorna ur sin egen synvinkel. Frågorna blir mer personliga såhär. Var och en funderar självständigt, skriver ner svaren på papper.

 1. Vad skulle du kunna göra för att alla kunde vara sej själva i skolmiljön?
 2. Vad kunde lärarna och personalen här i vår skola göra för att skolan skulle vara så trygg som möjligt?
 3. Hur kunde vi i denna klass stöda eller hjälpa den mobbade med små medel?
 4. Varför kan det vara så svårt här hos oss att försvara den mobbade?
 5. Vad kunde hjälpa mobbaren att komma ur sin roll?

 

Del 3. (n. 20min.): Inled en gemensam diskussion enligt ordningen på videon, även om det också är lämpligt att byta ordning på frågorna 1 och 2. DE unga kan ha lättare att börja med att fundera vad skolans personal borde göra. Talturer kan delas ut i den ordning man anser lämpligast, dock så att möjligast många får säga sina tankar högt.

 

Del 4. (n. 5min.): När frågorna är behandlade ombeds de unga berätta vad de upplever som den största utmaningen gällande stämningen i skolan. Vad är det som stör skolans trygga miljö? Vi kommer också på en lösning tillsammans. De ungas tankar och funderingar från tidigare skede används. Om de ungas motivation brister eller tiden håller på att ta slut, kan denna punkt slopas.

 

Kan användas i andra miljöer än skolor

Trots att modellerna ovan är skapade för att användas i klassrum, är de lika användbara i andra sammanhang. Modellerna och videon är fria att använda och till videon kan väljas textning antingen på finska eller svenska.

 

Videon hittas på adressen: https://www.youtube.com/watch?v=BtopvJhptoE&list=PLXswRRyb1mzqMWIuUJuv3309AxNjAgXn4&index=4

 

Heikki Kantonen

TKI-asiantuntija

Juvenia / Xamk

 

Nina Parviainen

suunnittelija

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna

 

Svensk översättning: Pia Öhman

sakkunning, kompetenscenterverksamhet inom ungdomsområdet

Folkhälsans förbund

 

Kompetenscenter Nuoska – Ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar är ett av undervisnings- och kulturministeriets finansierade sex kompetenscenter, som utgör en helhet som stöder åtgärder i anslutning till målen för det riksomfattande ungdomsarbetet och det ungdomspolitiska programmet.