Detta är Cecilias tal till oss vuxna som jobbar i skolan, framfört på seminariet ”Trygg skola” som Folkhälsan arrangerade 5.10 och 6.10.22 för att fira 20 år av finlandssvenskt mobbningsförebyggande arbete.

Cecilia Huhtala är förbundsordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf bevakar svenskspråkiga elevers och studerandes intressen i Finland och är en påverkningskanal i utbildningspolitiska frågor. FSS är partipolitiskt och religiöst obundet samt stöder och utbildar elev- och studerandekårer i hela Svenskfinland. 

— — —

 

För att kunna förebygga mobbning behöver vi börja med att godkänna (erkänna?) att det finns mobbning i skolan. Det är ett fenomen som tyvärr förekommer i alla skeden i livet. Trots detta är mobbning någonting som aldrig ska vara accepterat. Mobbning förekommer i alla skolor oavsett om det finns projekt som Kiva skola. Projekten är fina och viktiga. Vi tror att det har en påverkan till viss del, men ibland används det som en ursäkt varför det inte förekommer mobbning i skolan. När projekt görs för unga behöver unga tas med i utformningen av projektet och inte lämnas utanför.

En framgångssaga är skolcoacher. Det är inte en lika hög tröskel att söka hjälp hos dem som hos en kurator eller psykolog. De är även mer synliga i skolbilden vilket gör att de är mera lättillgängliga för studeranden. Då menar jag inte att kuratorer och psykologer inte är behövliga, men för oss studeranden kan det kännas tryggare att först prata med en skolcoach för att sedan prata med en kurator. Skolcoacher har inte bara varit nyttig för studeranden men även för lärare och övrig skolpersonal. Eftersom dom kan fokusera mera på den sociala biten medan de andra vuxna får fokusera mera på utbildningen och inlärningen. Alla vuxna i skolan har en viktig roll i hur tryggt det är och hurudan stämning det är i skolan.

Det har verkligen inte varit en lätt tid för unga med kriser av alla dess slag. Ungas framtidstro har sjunkit avsevärt och psykisk ohälsa har ökat bland unga enligt många studier. Därför spelar skolcoacher en ännu viktigare roll för ungas välmående och trivsel i skolan. Det är lättare att ha en skolcoach som en trygg vuxen än till exempel ens matematiklärare som betygsätter ens prestationer. Ifall man känner att man blir mobbad spelar den trygga relationen en oerhört viktig roll.

Vi studeranden märker ibland att vuxna inte vågar blanda sig i vissa situationer. Det är bättre att ta tag i problemet för tidigt än för sent. Det är även deras skyldighet. Ofta känns det jättedumt att klaga på att skolans vuxna inte gör det ena eller det andra, för vi är fullt medvetna om er arbetsbörda. Men vi vill ändå påpeka nyckelrollen skolpersonalen har i ett barns liv. Vi är jättetacksamma för att ni finns för att det är ni som får hela skolan att hållas på fötter. Utan skolpersonal finns ingen skola. Utan skolan försvinner den trygga punkten för en del studeranden.

När jag var liten var skolan min trygga plats. Jag älskade att vara i skolan fast jag ibland blev mobbad av mina klasskamrater. För mig var det mina lärare och kuratorer som gjorde min skolgång bra. Jag kommer från en orolig familj där jag aldrig blivit uppmärksammad och har alltid behövt klara mig själv. I skolan var det enda gången någon verkligen såg mig. Jag kommer ihåg tre specifika vuxna som har påverkat hur jag är som person idag. Jag hoppas att ni förstår hur viktiga ni är för era studeranden och hur stor påverkan ni har på dem. Kom ihåg att ditt bemötande kan vara avgörande för den unga.

Varför är självkänsla viktigt i mobbningsförebyggande verksamhet? Jo, eftersom att barn och unga med en stark självkänsla har en bättre förståelse för det egna värdet och ifall de blir utsatta för mobbning blir tröskeln lägre att ta hjälp. Gällande hur man bygger upp barns och ungas självkänsla är det viktigt att tänka på vissa saker. En av dessa är att misslyckanden är en del av livet och att vi alla gör misstag. Det är även viktigt att komma ihåg att när en studerande inte uppför sig bra så är det beteendet man ska kritisera och inte själva personen. Sätt inte studerande i skamvrån utan beteendet. Försök att få den att se värdet i sig själv och inte enligt hur andra ser på dem. Beröm ansträngningen och inte resultatet samt se studerandes intresse och viljan att göra någonting istället för kvaliteten av prestationen.

Pandemin visade hur viktig skolan är för det sociala livet. När den fysiska skolan försvann förlorade studeranden den sociala tillvaron och hur man samverkar med andra människor. Vi har sett ett tydligt exempel på detta när vi åkte på skolturné runt i hela Svenskfinland. I vissa skolor har vi märkt att det är svårt att ordna stora samlingar och få alla att respektera talarna samt att låta sina klasskamrater få lyssna ostört.

Att arbeta för en bra klassanda är väldigt viktig för att motarbeta mobbning och öka trivseln bland studerande. Idag satsar många skolor på att ordna dagar för studerande där de får lära känna varandra samt samarbeta tillsammans. Alla behöver inte vara vänner men man ska kunna behandla varandra rättvist. Kommunikation är en av de mest viktiga färdigheterna i dagens arbetsvärld och därför är det oerhört viktigt att satsa på att lära unga kommunicera med varandra och arbeta tillsammans. Dessutom är det behövligt med en paus från studierna där man får tänka på någonting annat än böckerna.

Slutligen vill jag lyfta fram skolbyggnadens roll i att öka trivseln i skolan. När nya skolbyggnader byggs är det väldigt viktigt att beakta att det är studeranden som huvudsakligen kommer att använda byggnaden. Därför är det viktigt att redan i planeringsskedet lyssna på deras åsikter och ta dem i beaktande. I öppna utrymmen är det mera synligt om det händer mobbning i skolan än i trånga labyrintkorridorer. För studeranden är även öppna utrymmen tryggare. Därför är det oerhört viktigt att tänka på att bygga öppet när man bygger nya skolbyggnader.

Avslutningsvis vill jag ännu konstatera: mobbning finns. Det är inte någonting som kommer att försvinna, men det finns många åtgärder som vi kan göra för att göra skolan till en så trygg och trivsam plats som möjligt.

När unga blir inbjudna att berätta om sina synpunkter så är det oftast bara för att man måste och inte egentligen för att man bryr sig om ungas åsikter. Unga är experter på sitt område, ta deras åsikter i beaktande på riktigt när ni arbetar vidare med mobbningsförebyggande verksamhet!

 

— — —

Kompetenscenter Nuoska – Ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar är ett av undervisnings- och kulturministeriets finansierade sex kompetenscenter, som utgör en helhet som stöder åtgärder i anslutning till målen för det riksomfattande ungdomsarbetet och det ungdomspolitiska programmet.