Yhteistyön alkaminen

Nuorisopalvelut ja perusopetus ovat Vantaan kaupungissa tehneet tarveperustaista yhteistyötä jo 2000-luvun alusta lähtien jatkuvasti laajentaen yhteistyön muotoja. Työhön sisältyivät mm. koulujen tutustumiskäynnit nuorisotiloille, nuorisotilojen toiminnan esittelyt ja erilaiset yhteistyö- ja verkostotapaamiset niin koulun henkilöstön kanssa kuin alueella toimivien tahojen kanssa.  Repertuaarista löytyi myös säännöllisiä ryhmäytyksiä, luokkayhteistyötä ja kohdennettua pienryhmätyöskentelyä. Yhteistyötä tehtiin erilaisten tiedotteiden, tapahtumien ja toimintamallien kehittämisen osalta. Nuorisotyö ja perusopetus olivat ansiokkaasti ja monipuolisesti löytäneet yhteistyötahoina toisensa tultaessa vuoteen 2015.

Tällöin työn moninaisuutta alettiin ensimmäistä kertaa kartoittamaan Vantaan laajuisesti ja tekemään yhtenäistämisen eteen suunnitelmia. Yhtenäistämisen startiksi suunniteltiin pilottia, jota valmistelemassa olivat sekä rehtori- että nuorisotyöntekijäedustajat ja luonnos yhteistoiminnan mallista alkoi hahmottua. Tämä hyväksyttiin molempien tahojen johtoryhmissä ja sen pohjalta yhteistoimintamallia päätettiin pilotoida ajalla syksy 2016- kevät 2017. Malli sisälsi ehdotuksen yhteistyörakenteista kaupunki- ja aluetasolla sekä paikallisen yhteistyörakenteen koulujen ja nuorisotyön välillä. Mallissa oli huomioitu myös ehdotukset osallistavan kasvatustyön teemoiksi vuosiluokittain.

Pilotoinnista kerättyjen kokemusten saldo osoitti, että halukkuus yhteistyöhön lisääntyi, vuorovaikutukseen tuli lisää rohkeutta tahojen välillä, avoimuus ja toiminta parantuivat, viestintä oli reaaliaikaista sekä verkostotyö tiivistyi. Yhteistyömalli päätettiin siten julkaista maaliskuussa 2018 ja se sovittiin kirjattavan opetussuunnitelmiin mukaan.

Yhteistyötä jatkettiin hyvällä menestyksellä ja vuonna 2020 todettiin uusi tarve jatkaa työn kehittämistä erinäisten uudistusten vaikutuksen myötä. Syksyllä 2020 perustettiin perusopetuksen ja nuorisopalveluiden yhteinen ohjausryhmä, joka koostui johdon jäsenistä ja sille asetettiin erilaisia alatyöryhmiä työstämään kehittämistä vaativia kohtia. Työryhmiä ovat esimerkiksi nivelvaihetyöhön, ala- ja yläkoulunuorisotyön sekä verkostotyöhön liittyviä.

 

Yhteistyö nykypäivänä

Uudessa yhteistyön mallissa pyritään juurruttamaan nuorisotyön paikkaa koulunuorisotyössä sekä alueellisen nuorisotyön koulussa tehtävässä arjen nuorisotyössä. Yhteistyön tarkoituksena on luoda laadukasta nuorisotyötä kouluissa sekä yhtenäistää kaupunkitasoista koulussa tehtävää nuorisotyötä. Työskentelyssä on otettu huomioon se, että kaikki yläkoulut eivät ole samassa tilanteessa koulussa tehtävän nuorisotyön osalta, koska Vantaa on suuri kaupunki ja pelkästään yläkouluja on 20 kappaletta. Tämä huomioon ottaen perusopetuksen ja nuorisopalveluiden välinen yhteistyö on luonut koulussa tehtävälle nuorisotyölle tasokuvaukset. Tasokuvauksien avulla on tarkoitus tuoda mahdollisimman helposti ja molempia osapuolia palvelevasti nuorisotyö niihin kouluihin, joissa sitä ei aiemmin ole ollut.

Vantaalla toimii tällä hetkellä kuusi yläkoulunuorisotyöntekijää ja kaksi alakoulunuorisotyöntekijää osana Vantaan Myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa. Myös näiden työmuotojen osalta perusopetuksen ja nuorisopalveluiden yhteistyömallin työryhmät ovat laatineet tasokuvaukset, jotta ne palvelisivat mahdollisimman hyvin eri koulujen tarpeita. Työryhmissä ovat niin nuorisopalveluiden kuin perusopetuksen edustajat asiantuntija-, esimies- ja päällikkötasolta sekä työryhmiin osallistuu myös osaamiskeskus Nuoskan Vantaan osatoteuttajan edustajia. Tasoluokitukset on määritelty siten, että on nuorisotyön toteutumisen vähimmäistaso, keskitaso ja supertaso. Tasokuvaukset on ajateltu siten, että ne toimivat koulun ja nuorisotyön välisenä yhteistyöskentelyn työkaluna sekä sen avulla koulut ja nuorisotyö voi arvioida työskentelyään. Tasokuvauksia on myös luotu perusopetuksen ja nuorisotyön alueellisesta verkostotyöstä sekä työn johtamisen osalta.

Nuorisotyön juurruttamisen edellytyksenä on vahva perusopetuksen ja nuorisopalveluiden johdon tuki, joka on syntynyt pitkän yhteistyön historian avulla. Vantaan nuorisopalvelut on pystynyt sanoittamaan ja osoittamaan nuorisotyön merkityksen kouluympäristössä.

 

Maija Mahon

projektikoordinaattori

Vantaan kaupungin nuorisopalvelut

Osaamiskeskus Nuoska

 

Miia Siitonen

hanke- ja suunnittelupäällikkö

Vantaan kaupungin nuorisopalvelut

 

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.