Vastuullisuus

Strategiansa mukaisesti Xamkin tavoitteena on olla hyvä, vastuullinen ja haluttu työ- ja opiskelupaikka. Yhdessä teemme työtä paremman huomisen hyväksi vastuullisesti ja teemme kestäviä päätöksiä,  jotka perustuvat tietoon. Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti.

Vastuullisuus ulottuu kaikkeen Xamkin toimintaan ja on tärkeä osa strategiaamme

Vastuullisuus Xamkissa

Vastuullisuus ulottuu kaikkeen toimintaamme ja on tärkeä osa strategiaamme. Tarkoituksenamme on siirtyä yksittäisistä toimenpiteistä kokonaisvaltaiseen kestävyysajatteluun. Vastuullisuuden kehitystyöstä ja saavutetuista tuloksista viestitään säännöllisesti työntekijöille, opiskelijoille ja sidosryhmille. Samalla kannustamme kaikkia xamkilaisia vastuullisuuteen jokapäiväisessä elämässä.

Meitä ohjaavat yhteiset eettiset periaatteet. Ne määrittelevät yhteiset pelisäännöt, joiden mukaan jokaisen tulee toimia. Xamkin vastuullisuuden kehittämistä ohjaa Xamkin vastuullisuusohjelma.

Xamkin sosiaaliseen vastuullisuuteen kuuluvat henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointi, terveys ja turvallisuus. Sosiaaliseen vastuullisuuteen kuuluu myös yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus. Ympäristövastuuseen kuuluu omien ympäristövaikutusten tunnistaminen sekä negatiivisten ympäristövaikutusten minimointi. Taloudelliseen vastuullisuuteen kuuluu toiminnan vakauden ja kannattavuuden ylläpitäminen sekä esimerkiksi hankintojen ja sijoitusten vastuullisuuden varmistaminen.

Vastuullisuutemme perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.
Eettiset periaatteet perustuvat strategiaamme.
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteemme on määritetty.
Huolehdimme, että kaikilla on opiskelussa ja työssä hyvä olla.

Vastuullisuussitoumukset ja -verkostot

Xamk on mukana myös vastuullisuuden kansainvälisissä verkostoissa. Marraskuussa 2020 Xamk hyväksyttiin ensimmäisenä suomalaisena korkeakouluna YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen, jonka tavoitteena on edistää vastuullista ja kestävää liiketoimintaa. Sitoutumalla Global Compactiin Xamk on mukana edistämässä YK:n tavoitteita, julistuksia ja sopimuksia sekä sitoutuu noudattamaan Global Compactin kymmentä ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyvää periaatetta. Xamk raportoi vastuullisuudestaan vuosittain Global Compactin raportointijärjestelmän kautta.

Xamk on sitoutunut Global Compactin ja UN:n Womenin luomien naisten voimaannuttamisen periaatteiden (Women’s Empowerment Principles, WEPs) noudattamiseen. Xamk hyödyntää WEPs Gender Gaps Analysis Tool -työkalua arvioidessaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön edistymistä Xamkissa.

Osana Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arenen alla tehtävää kestävän kehityksen yhteistyötä Xamk on mukana työryhmissä, jotka edistävät kestävää kehitystä koulutuksessa ja TKI-toiminnassa sekä kehittävät henkilöstön ja johdon kestävän kehityksen osaamista. Xamk on myös mukana ammattikorkeakoulujen vastuullisuusvastaavien verkostossa. Xamk on myös sitoutunut toteuttamaan Arenen luomaa ammattikorkeakoulujen yhteistä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaa.

Vastuullisuuden kehitystyö

Xamk kehittää vastuullisuuttaan ja seuraa sen tuloksia jatkuvasti. Vastuullisuuden kehitystyötä ohjaavat Xamkin oma strategia ja vastuullisuusohjelma, opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa solmittu tulossopimus, opetus- ja kulttuuriministeriön kestävän kehityksen linjaukset sekä ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma.

YK:n Global Compactin jäsenenä Xamk raportoi vastuullisuudestaan vuosittain Global Compactin raportointijärjestelmän kautta. Tämän lisäksi Xamk laskee joka vuosi hiilijalanjälkensä Arenen hiilijalanjärkilaskurin avulla sekä tarkastelee tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista Global Compactin ja UN Womenin Gender Gaps Analysis Tool -työkalun avulla.

Vastuullisuuden kehitystyön edistymisestä vastaa vastuullisuuden kehitysryhmä, jossa on jäseniä kaikilta Xamkin kampuksilta ja mahdollisimman kattavasti eri toiminta-alueilta sekä opiskelijaedustaja opiskelijakunta Kaakosta. Ryhmä seuraa myös vastuullisuusohjelman toimenpiteiden edistymistä sekä tukee vastuullisuusraportointia ja -viestintää.

Vastuullisuuden kehitystyön koordinoinnista vastaa vastuullisuuskoordinaattori, jonka tehtäviin kuuluu myös vastuullisuusohjelman päivittäminen ja vastuullisuusraportointi. Vastuullisuuskoordinaattori suunnittelee vastuullisuusviestintää yhdessä viestinnän asiantuntijoiden kanssa sekä toimii Xamkin edustajana vastuullisuusverkostoissa.

Vastuullinen TKI-toiminta

Yhteiskunnallinen, erityisesti alueellinen vaikuttavuus on tärkeä osa Xamkin vastuullista toimintaa. Xamkin asiantuntijaosaaminen suuntautuu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kautta suoraan alueen elinkeinoelämän soveltavaan kehittämiseen, vastuullisuuden sekä vihreän siirtymän tukemiseen.

Tutkimus- ja kehittämistyötä toteutetaan pääasiassa erilaisten hankkeiden muodossa. Xamkissa jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa arvioidaan niiden vaikutukset kestävän kehityksen näkökulmasta. Tämä auttaa suuntaamaan ja arvioimaan Xamkin TKI-työtä siihen suuntaan, että sen vaikutuksen ovat kestäviä ja eettisesti perusteltuja. Se varmistaa myös sen, että TKI-toiminamme vastaa ajankohtaisiin alueellisiin ja globaaleihin kysymyksiin.

Olemme aktiivisesti mukana myös yhteiskunnallisessa keskustelussa, luomme uutta tietoa ja tuomme Xamkin osaamista ja näkökulmaa keskusteluun. Vahvistamalla avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintakulttuuria ja lisäämällä vertaisarvioitujen tutkimusjulkaisujen määrää vahvistamme laadukkaan ja vastuullisen uuden tiedon ja osaamisen levittämisen.

Kestävä kehitys osana koulutusta

Tavoitteenamme on kouluttaa hyvin työllistyviä osaajia, joiden taidot vastaavat työelämän vaatimuksia ja joilla on kyky uudistaa osaamistaan sekä vastata tulevaisuuden haasteisiin. Integroimalla myös kestävän kehityksen osaksi tutkintokoulutusta takaamme myös tulevaisuuden työelämän vaatiman osaamisen.

Opetus uudistuu ja kansainvälistyy

Tällä hetkellä Xamkissa on käynnissä laaja-alainen opetuksen uudistamistyö. Omassa UusiX2030-hankkeessa uudistamme opetuksen ja oppimisen rakenteita ja toimintatapoja.

Kansallisessa Digivisio-hankkeessa rakennamme yhdessä muiden suomalaisten korkeakoulujen kanssa oppimisen tulevaisuutta. Uudistamme suomalaista korkeakoulutusta digitalisaation avulla ja teemme Suomesta joustavan oppimisen mallimaata. Osallistumme Digivisiossa esimerkiksi jatkuvan oppimisen palveluiden pilotointiin.

Olemme mukana myös yhteisen eurooppalaisen korkeakoulukampuksen kehittämisessä Eurooppa-yliopisto INGENIUMissa, jossa on mukana 10 korkeakoulua eri maista. Kehitämme yhteisiä opintoja ja tutkintoja, teemme tutkimusyhteistyötä ja jaamme tietoa ja kokemuksia. Edistämme myös opiskelijavaihtoa ja henkilökunnan liikkuvuutta. INGENIUMissa kehitetään myös esimerkiksi yhteisiä yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden pelisääntöjä.

Vastuulliset ravintolapalvelut

Vastuullisuus ja ekologisuus koskevat ravintolassa konkreettisia raaka-aineita, mutta myös ruuan valmistamista ja koko ravintolaympäristöä.

Suosimme lähi- ja luomuruokaa, sekä kasvisruualla on myös tärkeä ja kasvava osuus ruokatarjonnassa. Pesuaineina ja kemikaaleina toimivat ympäristömerkityt tuotteet ja kertakäyttöastioissa on siirrytty biohajoaviin valintoihin. Kampusravintoloiden muissakin hankinnoissa painotetaan kestävää kehitystä kilpailutuskriteerinä.

Vastuullisuutta edistää myös jätteiden lajitteluohjeistuksen jatkuva parantaminen ja asiakasohjaus. Lisäksi ravintoloissa on panostettu energiaa ja vettä säästäviin koneisiin, laitteisiin ja toimenpiteisiin, sekä henkilökunnan jatkuvaan ympäristötietoisuuden kasvattamiseen.

Ympäristömerkityt ravintolat

Joutsenmerkki, eli Pohjoismainen ympäristömerkki, takaa sen, että ravintoloiden ympäristöasiat on hoidettu mallikkaasti kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ravintolat Mikkelissä ja Savonlinnassa sekä kahvila Alfa ovat saaneet ympäristömerkin. Vaikka Ravintola Paja Kouvolan kampuksella ei vielä ole osa Joutsenmerkittyä kokonaisuutta, toimitaan ravintola Pajassa myös kestävästi. 

Kysy lisää Xamkin vastuullisuudesta!

Puhelin
+358447028424
Sähköposti
Vappu.Kunnaala-Hyrkki@xamk.fi
Yksikkö
Opetuksen palvelut
Vappu Kunnaala-Hyrkki
Vastuullisuuskoordinaattori
+358447028424
Vappu.Kunnaala-Hyrkki@xamk.fi