Kun teorian ja käytännön välille ei jää suurta rakoa, opinnot tarjoavat mehevää intoa suoraan työelämään. Yamk-tutkinnon suorittaminen palkitsee paitsi opiskelijan itsensä myös työnantajan.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (yamk) ovat jo 20 vuoden ajan kehittäneet työelämää myös Kaakkois-Suomessa. Tavoitteena onkin vahvistaa erityisesti työelämässä jo toimivien osaamista tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Yamk-tutkinnot ovat rinnastettavissa maisteritasoon ja Xamkissa ne on nimetty Master Schooliksi.

Karttunut työkokemus ja työelämästä nousevat ilmiöt edistävät uusia näköaloja avaavan teoreettisen tiedon ymmärtämistä. Opinnot suoritetaan usein työn ohessa ja tämä mahdollistaa uuden tiedon soveltamisen välittömästi käytäntöön työpaikoilla.

– Tiivis kytkentä työelämän aitoihin kehittämishaasteisiin kehittää parhaimmillaan opiskelijan oman osaamisen lisäksi myös työelämäorganisaation osaamista ja toimintaa,
kertoo opetuksen hallintojohtaja Eeva Kuoppala Xamkista.

Opetuksen hallintojohtaja, Eeva Kuoppala, Xamk

Tutustu Xamkin Master Schooliin >>

Moniammatillista oppimista ja verkostoitumista

Suosituimpia suomenkielisiä yamk-koulutuksia ovat olleet parin viimevuoden aikana palvelumuotoilu, sosiaali- ja terveysalan koulutukset sekä projekti- ja myyntijohtaminen.

Alakohtaista osaamista täydentävää tutkimus- ja kehittämisosaamista, johtamista ja yrittäjyyttä, digitaalisuutta ja verkostoja sekä kansainvälisiä työympäristöjä opiskellaan moniammatillisissa ryhmissä ydinopintojen ohessa. Samalla vahvistetaan sekä opiskelijoiden keskeisiä työelämätaitoja että yritysten ja organisaatioiden kilpailukykyä.

– Monialainen näkökulma on todella mielenkiintoinen ja olen oppinut paljon mm. verkostotyöstä, osallisuudesta ja eri asiantuntijoiden roolista, kertoo hyvinvoinnin ja kuntoutuksen asiantuntijatehtäviin valmistavia opintoja suorittava Johanna Hoikkala (Monialainen toimintakyvyn edistäminen, yamk).

Toimialarajat ylittäviin ajankohtaisiin tarpeisiin pureutuva opiskelu eri aloja edustavien kesken auttaa myös luomaan verkostoja, joiden hyödyt työelämässä kantavat jopa vuosien päähän.

Yamk-tutkinnot vahvistavat keskeisiä työelämätaitoja sekä yritysten ja organisaatioiden kilpailukykyä.

Keskiössä koulutuksen laatu

Koulutusten laatua seurataan Xamkissa säännöllisesti analysoimalla opiskelijapalautteita sekä kartoittamalla opintojen suunnittelussa opiskelijoiden ja työelämän tarpeita. Xamkin Master Schoolin vahvuuksina ovat vuosien ajan näyttäytyneet erityisesti monialaisuus ja ajankohtaisuus opintojen sisällöissä.

 

Valtaosa opiskelijoista kokee opinnoista olevan hyötyä työelämässä ja he ovat olleet opintoihinsa erittäin tyytyväisiä. Valtakunnallisesti vertailtuna Xamkin yamk-opiskelijatyytyväisyys on maan neljänneksi korkeinta (Jonninen 2022). Erityisen tyytyväisiä Xamkin yamk-opiskelijat ovat yhteistyöhön opettajien kanssa, verkko-opiskelu- ja ympärivuotisen opiskelun mahdollisuuksiin sekä opetuksen toteutustapoihin.  

– Yamk-opinnot ovat avanneet uusia näköaloja ja myös laajempien kokonaisuuksien ymmärrystä, kertoo Master of Business Administration –opintojaan juuri viimeistelevä Katja Lepistö ja jatkaa:

– Ammattikorkeakouluopinnot ovat työelämälähtöisiä ja voin soveltaa oppimaani suoraan työhöni. Opinnot antavat myös minulle itselleni vahvan pohjan tulevaisuutta varten.

Yamk-koulutukset vahvistavat alueen osaamista

Vuonna 2021 Xamkissa oli yhteensä 333 yamk-tutkinnon suorittanutta. Heidän työllisyystilanteensa on valtakunnallisesti tarkasteltuna erinomainen. Vuosi tutkinnon jälkeen työllistymisprosentti oli yamk-opiskelijoilla 93,6 %. Xamkin osalta luku oli jopa hieman keskiarvoa parempi 94,2 %. (Vipunen 2022) 

Valmistuneiden mukaan työantajien arvostus yamk-tutkintoa kohtaan voisi olla nykyistä korkeampi, mutta tutkinnoilla on kuitenkin vahva rooli työmarkkinoilla: jotain kertoo mm. se, että yhtäjaksoisesti töissä valmistumisen jälkeen on ollut peräti 81 % Xamkin yamk-vastaajista (Jonninen 2022 b).

Yamk-tutkintoihin hakeutuvat ovat kiinnostuneita osaamisensa jatkuvasta päivittämisestä, ja valtaosa tutkinnon suorittaneista oli osallistunut johonkin koulutukseen myös tutkintonsa jälkeen. Motiiveissa korostuu vahvasti ammattitaidon kehittäminen. Yamk-tutkintoon valmistuneista jopa kolme kertaa suurempi osuus hakeutuu johto- ja esimiestehtäviin amk-tutkintoon valmistuneisiin verrattuna (Jonninen 2022 b).

Kaikkiaan tämä osaamis- ja kehittämispotentiaali palvelee yrityksiä sekä Xamkin alueen maakuntia ja niiden kehittämistä. Samalla ylemmät tutkinnot tarjoavat jo työssä oleville mahdollisuuden uudistaa osaamistaan, sekä tavoitella vastuullisempia tehtäviä ja korkeampaa ansiotasoa.

Osaamis- ja kehittämispotentiaali palvelee yrityksiä sekä alueen maakuntia.

Sujuvaa sovellettavuutta ja käytännön hyötyä jo 20 vuotta

Tänä vuonna juhlistetaan Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry) johdolla 20 vuotta täyttävää yamk-tutkintoa muistuttaen, että kyseessä on maamme toinen ylempi korkeakoulututkinto yliopiston maisteritutkinnon rinnalla. Opiskelijamme Jarkko Puumalainen (Master of Business Administration) kertoo ammattikorkeakoulututkinnon hyvästä sovellettavuudesta näin:

-Olen saanut paljonkin uusia ajatuksia, sisältöä ja perspektiiviä omaan työhöni sekä työnantajani liiketoiminnan, johtamisen sekä strategian kehittämiseen. Teen opinnäytetyötä työnantajalleni ja aiheena on johtamisen kehittäminen yrityksessä, sanoo Puumalainen, joka uskoo tutkinnosta olevan suoraa hyötyä hänen nykyisessä työtehtävässään.

Tutustu yamk-opiskelijoidemme mietteisiin Arenen haastattelussa:
Jarkko Puumalainen: ”Verkostoitumisesta uutta perspektiiviä työhön.”
Johanna Hoikkala: ”Opiskelussa ei ole vielä tullut vastaan yhtään sellaista asiaa, joka ei olisi ollut kiinnostavaa.”

Yamk on maamme toinen ylempi korkeakoulututkinto yliopiston maisteritutkinnon rinnalla.

Lisätietoa

Yamk-tutkintojen (Master School) laajuus on joko 60 tai 90 opintopistettä alasta riippuen, tutkinnon voi suorittaa 1,5–3 vuodessa töiden ohella. Pääsyvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja kahden vuoden työkokemus. Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyö, jossa etsitään ratkaisuja tai uutta tietoa työelämän aitoihin kehittämishaasteisiin.

Xamkin tarjonnassa on tällä hetkellä 32 yamk-tutkintoon johtavaa koulutusta hyvinvoinnin, tekniikan, liiketalouden ja kulttuurin aloilta. Vuonna 2021 Xamkin yamk-koulutuksista valmistui 333 opiskelijaa.

Opiskelu yamk-tutkinnoissa on monimuoto-opiskelua, jota suoritetaan useimmiten työn ohessa. Xamkiin hakeudutaan opiskelemaan erityisesti Etelä-Savosta, Kymenlaaksosta ja Uudeltamaalta.

Sivulla käytetyt lähteet:

Böckerman, P., Haapanen, M. ja Jepsen, C. (2019). Back to School: Labor-market Returns to Higher Vocational Schooling. Labour Economics, 61, 101758. 

Hakijatilastot Xamk.  

Jonninen, J.  (2022).  Opiskelijapalaute 2022. Analyysi vuoden 2021 ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselystä (AVOP). Viivain Oy.  

Jonninen, J. (2022 b). Uraseuranta 2022. Katsaus ammattikorkeakoulujen vuosina 2013–2016 valmistuneiden uraseurantakyselyyn. Viivain Oy. 

Kansallinen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehys. Opetushallitus. tutkintojen_viitekehysten_osaamistasokuvaukset_fi_sv_en.pdf (oph.fi) (27.4.2022). 

Opintojaksopalautteet, XAMK. XAMKin laatujärjestelmän mukaiset opintojaksopalautekyselyt.  

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ® (27.4.2022) 

Vipunen (2022). Opetushallinnon tilastopalvelu. Ammattikorkeakoulutus (vipunen.fi) (27.4.2022) 

Vaikuttavuusartikkelit

Miten Xamk edistää vastuullisuutta ja alueellista elinvoimaa? Julkaisemme kuukausittain 1-3 artikkelia.