nainen lsuojalasit päässä
 • Artikkeli
 • Henkilöjuttu
 • Kokemus
 • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

Xamk vastaa alueen osaajatarpeisiin

Työelämän tarpeisiin vastaavaa koulutusta

Osaavan työvoiman saatavuus on tulevaisuuden elinkeinoelämän menestystekijä niin valtakunnallisesti kuin Xamkin toiminta-alueen maakunnissa.  

Korkeakoulutettujen osaajien tarve on ollut jo pitkään kasvussa niin valtakunnallisesti kuin Xamkin toiminta-alueen maakunnissa. Osaavan työvoiman saatavuus on kriittinen menestystekijä elinkeinoelämässä – ja useilla toimialoilla osaajapula on akuutti. Tähän työelämälähtöinen opetus ammattikorkeakoulussa pyrkii tarjoamaan ratkaisuja. 

Tulevaisuuden osaamistarpeita, mm. 

 • Digitaidot, data-analyysi, datan hyödyntämäinen 
 • Ohjelmistorobotiikka 
 • Tietoturva 
 • Pilotointi, prosessiosaaminen 
 • Vastuullisuuden kehittäminen, energiatehokkuus, kiertotalous 
 • Strateginen uudistuminen, johtaminen, tiedonhallinta 
 • Innovaatio-osaaminen, kyky jatkuvaan uudistumiseen, itseohjautuvuus 
 • Monialainen ymmärrys 
 • Asiakaslähtöisyys 
 • Monikulttuurisuus 
 • Viestintä- ja kommunikaatiotaidot 

Opetus Xamkissa antaa eväitä työelämään yleisesti sekä ammattikohtaisesti. AMK-opiskelijat saavat haltuunsa tuoreimmat tekniikat ja menetelmät sekä suoraan työn arkeen sovellettavia taitoja, joita harjoitellaan mm. todellisia tilanteita vastaavissa oppimisympäristöissä sekä aidossa työelämässä.

Alueen osaamistarpeisiin erityisesti vastaavia uusia AMK-koulutuksia Xamkissa ovat mm. Robotiikka ja tekoäly, Ohjelmistotekniikka, Peliteknologia, Digimarkkinoinnin johtaminen sekä kasvipohjaisiin tuotteisiin keskittyvä Elintarviketekniikan insinööri -koulutus ja englanninkielinen Nursing-koulutus sekä ylempään AMK-tutkintoon johtavat Sähköiset palvelut sosiaali- ja terveysalalla -, Yrittäjyys- ja Kestävän liiketalouden kehittäjä -koulutukset.

Alueensa ainoalla korkeakoululla on suuri merkitys osaavan työvoiman saatavuudelle nyt ja tulevaisuudessa.

Opetus Xamkissa antaa eväitä työelämään yleisesti sekä ammattikohtaisesti.

Alueensa ainoalla korkeakoululla on suuri merkitys osaavan työvoiman saatavuudelle.

Kumppanuudet takavat opetuksen ja oppimisen työelämäläheisyyden

Tulevaisuuden työelämän tarpeisiin vastaamisesta huolehditaan Xamkissa tekemällä jatkuvaa yhteistyötä alueen organisaatioiden kanssa. Opintokokonaisuuksia päivitetään ja uusia tutkintokoulutuksia kehitetään vahvaan ennakointitietoon ja suoriin yrityskontakteihin perustuen. “Alueen elinkeinoelämä on mukana koulutusten sisältöjen suunnittelussa aina toteutukseen asti”, toteaa koordinaattori Heta Vilén. 

Yritysesittelyt, yritysten tuottamat asiantuntijaluennot sekä erilaiset opetukseen sidotut kehittämistehtävät ovat näköalapaikkoja tulevaisuuden osaajiin tutustumisessa. Samalla opiskelijoiden tietoisuus maakuntiemme toimijaverkostoista sekä työelämäsuhteista kehittyy opintojen aikana.  

Osaajapulaa voidaan ratkaista osin yritysten ja oppilaitosten suorilla kumppanuuksilla. Xamkilla on vajaa sata aktiivista kumppaniyritystä, joiden kanssa käydään tiivistä vuoropuhelua ja pyritään ratkaisemaan tulevaisuuden haasteita ja kartoittamaan mahdollisuuksia konkreettisista yhteistyöaihioista pitkän tähtäimen yhteistyösuunnitteluun. Esimerkkinä robotiikan ja tekoälyn tutkintokoulutus, jossa koulutuksen kumppanuusverkostoa luotiin jo ennen koulutuksen aloittamista.

Alueen elinkeinoelämä on mukana koulutusten sisältöjen suunnittelussa aina toteutukseen saakka.

Molemminpuolista hyötyä aktiivisesta yhteistyöstä

”Tämän päivän ja tulevaisuuden työelämä toimii vahvasti verkostoissa. Opetuksen ja työelämän tiivis yhteistyö mahdollistaa opiskelijoille verkostojen luomisen ja niissä oppimisen jo osana opintoja”, sanoo Xamkin opetuksen hallintojohtaja Eeva Kuoppala

Yhteistyön hyöty on molemminpuolista. Xamkin toiminta-alueen yritykset hyötyvät ammattikorkeakoulun asiantuntijaosaamisesta ja saavat tuoretta näkökulmaa tarjoamalla kehittämisprojekteja korkeakouluopetukseen. Lisäksi paljon tehdään harjoittelu- ja opinnäyteyhteistyötä, jonka kautta organisaatioille saattaa jopa rakentua tehokas rekrytointiväylä. 

Xamk haluaa vahvistaa yhteistyötään alueen toimijoiden kanssa matalalla kynnyksellä. Xamk on aktiivisesti yhteydessä alueensa elinkeinoelämään ja vastaa yhteistyöpyyntöihin ketterästi tarjoamalla osaamistaan ja verkostojaan.

Katso lisää: www.xamk.fi/yrityksille
Kysy lisää yritysyhteistyöstä: heta.vilen@xamk.fi

Harjoittelu- ja opinnäyteyhteistyö saattaa jopa avata tehokkaan rekrytointiväylän.

Vastavalmistuneiden työllistyminen opiskelukaupunkiin

Ammattikorkeakoulu pyrkii takaamaan opiskelijoille parhaan kilpailukyvyn tulevaisuuden työelämässä ja edistämään organisaatioiden kyvykkyyttä tulevaisuuden työelämätaidot omaavien osaajien kautta. ​  

Vuonna 2022 Xamkista valmistui 1 525 AMK-tutkinnon ja 335 ylemmän AMK-tutkinnon suorittanutta.

Etelä-Savon kampuksilta valmistuneista palkansaajina omaan maakuntaan työllistyi 33,8 %.  Xamkin Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilta valmistuneista Etelä-Savoon työllistyi terveys- ja hyvinvointialalta 40 %, tekniikan alalta 21,5 %, ICT-alalta 22,2 %, metsäalalta 26,3 %, liiketaloudesta 35,6 % ja palvelualoilta 23,1 %. 

Kymenlaakson kampuksilta valmistuneista 38,5 % työllistyi palkansaajina omaan maakuntaan. Xamkin Kotkan ja Kouvolan kampuksilta valmistuneista Kymenlaaksoon työllistyi terveys- ja hyvinvointialalta 58 %, tekniikan alalta 32,8 %, ICT-alalta 33,3 %, liiketaloudesta 27,5 %, kulttuurialalta 10,3 % ja palvelualoilta 40 %. 

Viimekädessä vastavalmistuneiden hyvä työllistymisaste merkitsee elinkeinoelämälle syntyvää muutosturvaa sekä mahdollisuutta uudistumiseen. Xamkin tarjoama avoin ammattikorkeakouluopetus ja täydennyskoulutus vastaavat osaltaan jatkuvan oppimisen tarpeeseen tutkintokoulutusten ulkopuolella.

Tulevaisuuden tarpeisiin vastaava koulutus uusintaa osaamista ja elinkeinoelämää.

Taustaa

Oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön mahdollisuudet on Sitran elinikäisen oppimisen työssä tunnistettu merkittäviksi. Sitran yrityskyselyssä esiin tulleet yleisimmät syyt oppilaitosyhteistyöhön ovat uusien osaajien löytyminen (60 %) ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin varautuminen (57 %). Myös alueellisen elinvoiman edistäminen ja yhteiskuntavastuu ovat yhteistyön motivoijia.

Sivulla käytetyt lähteet:

Osaamisen ennakointifoorumi OEF: Osaaminen 2035, Raportit ja selvitykset 2019:3
ennakointifoorumi-https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamiskortit_verkkoversio_1.pdf 
Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen (tilastovuosi 2019)
https://www.sitra.fi/uutiset/yrityskysely-merkityksellisen-tyon-kysynta-kasvaa/ 

Vaikuttavuusartikkelit

Miten Xamk edistää vastuullisuutta ja alueellista elinvoimaa? Julkaisemme kuukausittain 1-3 artikkelia.

Tutustu myös näihin artikkeleihin