PÄÄSYVAATIMUKSET

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset päivätoteutuksena

Yleinen amk-hakukelpoisuus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB), Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB), Reifeprüfung-tutkinnon (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon (DIA)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

PÄÄSYVAATIMUKSET

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset monimuotototeutuksena

Monimuoto-opintoina toteutettaviin koulutuksiin voidaan määritellä erikseen pohjakoulutusvaatimukset.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2020 alkavista monimuotokoulutuksista saa hakukelpoisuuden yllä mainituilla tutkinnoilla (yleinen amk-hakukelpoisuus):

 • Bachelor of Culture and Arts, Game Design, monimuotototeutus, Kouvola
 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli
 • Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kotka
 • Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Kouvola

Seuraaviin monimuotokoulutuksiin on erikseen määritelty pohjakoulutusvaatimus:

 • Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli: pohjakoulutusvaatimuksena on liiketalouden ja hallinnon alan, tekniikan alan tai luonnonvara-alan korkeakoulututkinto
 • Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola: pohjakoulutusvaatimuksena on humanistisen ja kasvatus alan tai lähialan (sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan, kulttuurialan, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan) opistoasteen tutkinto tai em. alojen toisen asteen ammatillinen perustutkinto tai em. alojen korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot.

PÄÄSYVAATIMUKSET

Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Hakukelpoisuuden YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden (36 kk) työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tutkinnon tai korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus.

HUOM.  Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat vanhoja tutkintoja (esim. teknikko), joihin ei voi enää valmistua ja joiden tilalla ovat nykyään ammattikorkeakoulututkinnot tai toisen asteen tutkinnot. Opistoasteen tutkintoja eivät ole esimerkiksi ammattiopistoissa tehdyt ammatilliset perustutkinnot/ammattitutkinnot/ erikoisammattitutkinnot tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tehdyt erilliset opettajan pedagogiset opinnot.

Kaikesta työkokemuksesta tulee olla työtodistukset. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Äitiys- ja vanhempainvapaa hyväksytään työkokemukseksi silloin, kun se on osa työsuhdetta.

Haussa käytettävän tutkinnon tulee olla valmis 9.12.2019 mennessä. Työkokemusta voi laskea 31.12.2019 saakka.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2020 alkavien YAMK-tutkintoon johtavien koulutusten pohjakoulutusvaatimukset:

 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja teveysalan kehittäminen ja johtaminen, Mikkeli, pohjakoulutusvaatimuksena on ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), geronomi (AMK), jalkaterapeutti (AMK), naprapaatti (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), terveydenhoitaja (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, Kotka, pohjakoulutusvaatimuksena on ensihoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK) tai opistoasteen sairaanhoitaja, jolla muu korkeakoulututkinto
 • Tradenomi (ylempi AMK), tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi, Mikkeli, pohjakoulutusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto

Harkinnanvaraisena hakeminen

Jos hakijalla ei ole koulutukseen vaadittua pohjakoulutusta, mutta hänellä on muulla tavoin hankitut vastaavat tiedot ja taidot, hän voi hakea ns. harkinnanvaraisena hakijana. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tammikuussa 2020 alkavista koulutuksista voi harkinnanvaraisena hakijana hakea alla oleviin:

 • Bachelor of Culture and Arts, Game Design, monimuotototeutus, Kouvola
 • Muotoilija (AMK), biotuotemuotoilu, päivätoteutus, Kouvola
 • Muotoilija (AMK), muoti ja puvustus, päivätoteutus, Kouvola

Harkinnanvarainen hakija on mukana opiskelijavalinnassa muiden hakijoiden tapaan. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen. Vieraskielisten koulutusten osalta ohjeet löytyvät englanninkielisiltä sivuilta (Discretionary admission).

Hakijan on täytettävä yhteishaun hakulomake tavalliseen tapaan Opintopolussa ja liitettävä hakulomakkeelle kopiot todistuksista, joihin haluaa vedota. Todistuskopiot ja muut liitteet on liitettävä hakulomakkeelle viimeistään 25.9.2019 klo 15. (liitteet voi lisätä myös jälkikäteen palaamalla hakemukselle vahvistussähköpostissa olevasta linkistä). Toimitettujen liitteiden perusteella arvioidaan hakijan hakukelpoisuus ja sen perusteella hakijan mahdollisuus osallistua valintakokeeseen.

Harkinnanvaraisen hakemuksen liitteet

Vapaamuotoinen perustelu:

 • Miksi haet harkinnanvaraisena hakijana juuri tähän koulutukseen (pyri osoittamaan, että sinulla on puuttuvasta hakukelpoisuudesta huolimatta riittävästi muuta osaamista menestyäksesi ammattikorkeakouluopinnoissa).

Toimi näin:

 • Täytä hakulomake Opintopolku.fi -palvelussa ja liitä vaaditut liitteet hakemukseen joko täyttäessäsi hakemusta tai palaamalla täyttämääsi hakemukseen sähköpostissa saamasi linkin kautta viimeistään 25.9.2019.

Kielitaidon osoittaminen

 

AMK-valintakokeeseen osallisujien suomen kielen taito

AMK-valintakokeeseen osallistujien suomen kielen taito mitataan AMK-valintakokeessa.

Suomen kielen taidon osoittaminen suomenkielisiin kulttuurialan koulutuksiin haettaessa

Suomenkielisiin kulttuurialan koulutuksiin hakevilla tulee olla hyvä suomen kielen taito. Hakijat, joiden sekä äidinkieli että koulusivistyskieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Kielikokeessa hylätty hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen.

Kielitaidon osoittaminen englanninkieliseen koulutukseen haettaessa

Englanninkielisiin koulutuksiin hakevilla tulee olla hyvä englannin kielen taito. Englannin kielen taidon ei tarvitse olla täydellinen, vaan riittävä opintojen suorittamiseen englanniksi.

Vieraskielisen koulutuksen valintakokeessa arvioidaan hakijoiden englannin kielen taito joko erillisellä kielikokeella tai kokeeseen sisältyvällä kielitaidon arvioinnilla asteikolla hyväksytty / hylätty. Kielikokeessa hylätty hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen.

Haussa käytetyn tutkinnon todistuskopiot

Suomalaiset tutkinnot

 • Valituksi tulleiden on liitettävä kopio haussa käytetyn tutkinnon tutkintotodistuksesta hakulomakkeelle viimeistään 9.12.2019 klo 15.

Kansainväliset ylioppilastutkinnot (IB, EB RP/DIA)

 • Tutkintotodistuksen kopio ja virallinen käännös siitä on liitettävä hakulomakkeelle 25.9.2019 klo 15 mennessä. Hakukautena valmistuvat liittävät hakulomakkeelle Predicted Grades tai vastaavan todistuksen.
 • Hakukautena RP- ja EB- tutkintoon valmistuvat liittävät hakulomakkeelle kopion lopullisesta todistuksestaan (IB-tutkintoon valmistuvat toimittavat loppuarvosanat transcript of grades) viimeistään 30.12.2019 klo 15.

Ulkomailla suoritetut tutkinnot

 • Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevien (ei koske hakukautena valmistuvia EU/ETA -kansalaisia) tutkinnon on oltava valmis jo hakuajan päättymiseen mennessä. Kopio hakemuksen perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta liitetään hakulomakkeelle hakemusta täytettäessä tai palaamalla täytettyyn hakemukseen sähköpostissa saadun linkin kautta viimeistään 25.9.2019.
 • Todistuskopioiden lisäksi on toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä tutkintotodistuksen käännöksestä, jos tutkintotodistuksen kieli ei ole mikään näistä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Kopiot liitetään hakukomakkeelle joko täytettäessä hakemusta tai palaamalla täytettyyn hakemukseen sähköpostissa saadun linkin kautta viimeistään 25.9.2019.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen, siitä huolimatta, ettei ammattikorkeakoulu käytä harkinnanvaraista valintaa. Tällöin hakijalla tulee olla pakolais-statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä hakukomakkeen liitteenä joko hakemusta täytettäessä tai palaamalla täytettyyn hakemukseen sähköpostissa saadun linkin kautta viimeistään 25.9.2019.

Valintaperusteet AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa

Amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen on kolme erilaista valintatapaa:

 • AMK-valintakoe
 • todistusvalinta: koulumenestyspisteet (vain yo-tutkinnolla hakevat)
 • Xamkin omat valintakokeet

Kussakin koulutuksessa on määritelty, millä hakutavalla tai hakutavoilla opiskelijat valitaan. Hakija voi tulla valituksi vain yhdellä valintatavalla.

 • Koulumenestyspisteitä voi saada ainoastaan yo-tutkintotodistuksen arvosanoista. Ammatillisesta perustutkinnosta, opistoasteen tutkinnosta, vastaavista aiemmista tutkinnoista, ammattitutkinnosta, erikoisammattitutkinnosta, korkeakoulututkinnosta ja ulkomailla suoritetusta tutkinnosta ei voi saada koulumenestyspisteitä.

Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Klikkaamalla tutkintonimikettä pääset Opintopolku -palvelun sivulle, josta löydät kunkin koulutuksen tarkemmat valintaperustetiedot Hakeminen-välilehdeltä:

PÄIVÄOPINNOT

MONIMUOTO-OPINNOT

Valintaperusteet YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella. Ennakkotehtävän tai valintakokeen pisteissä voidaan huomioida hakukelpoisuuden antavan amk- tai muun korkeakoulututkinnon opinnäytetyön arvosana. Maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Klikkaamalla tutkintonimikettä pääset Opintopolku -palvelun sivulle, josta löydät kunkin koulutuksen tarkemmat valintaperustetiedot Hakeminen -välilehdeltä:

YAMK-TUTKINTOIHIN JOHTAVAT KOULUTUKSET

Kysy lisää

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891 (Kouvola), 040 585 6610 (Mikkeli)
sähköposti: hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu