Tutkinto-opiskelu Xamkissa

Ammattikorkeakouluopinnot painottuvat ammatilliseen ja käytännölliseen osaamiseen. Monissa tehtävissä ammattikorkeakouluopintojen sisältämää käytännön kokemusta arvostetaan paljon.

AMK-opintojen kautta on myös mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin esimerkiksi suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa ja opintoja on mahdollista jatkaa aina tohtorin tutkintoon asti.

Valitse sopivin toteutusmuoto

Suurimmassa osassa Xamkin koulutuksista voit valita minkä toteutusmuodon valitset. AMK-koulutuksissa on kaikkia kolmea toteutusmuotoa, koulutuksesta riippuen erilaisilla vaihtoehdoilla. YAMK-koulutukset toteutetaan monimuoto-opintoina tai verkko-opintoina.

Mikä on sinulle sopivin?

Päiväopinnot

 • Arkisin pääasiassa klo 8-17.
 • Suurin osa lähiopetusta kampuksella, lisäksi mm. ryhmä- ja projektitöitä sekä itsenäistä työskentelyä.
 • Sopii opiskelijoille, jotka voivat sitoutua päiväaikaiseen läsnäoloon.

Monimuoto-opinnot

 • Lähiopetusta harvemmin, mutta vaihtelevasti päivisin, iltaisin tai viikonloppuisin.
 • Yhdistelmä lähiopetusta, verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä.
 • Sopii opiskelijoille, jotka haluavat yhdistää työn ja opiskelun.

Verkko-opinnot

 • Kokonaan verkossa, mutta sisältää aikataulutettuja verkkotapaamisia.
 • Itsenäinen työskentely korostuu, mutta mukana myös verkko-opetusta ja -tapaamisia.
 • Sopii itseohjautuville opiskelijoille, jotka tarvitsevat joustavuutta aikatauluihin.

AMK-tutkintojen rakenne

Xamkissa ammattikorkeakoulututkinto koostuu näistä osista:

 • ydinosaaminen
  • yhteiset opinnot
  • ammattiopinnot
  • opinnäytetyö
  • harjoittelu
 • täydentävä osaaminen
  • ammatillisesti vapaasti valittavat opinnot
  • muut vapaasti valittavat opinnot

Harjoittelu

Harjoittelu on olennainen osa AMK-tutkintoasi ja tarjoaa mahdollisuuden soveltaa teoriassa oppimiasi tietoja käytäntöön. Se syventää osaamistasi ja antaa sinulle käytännön valmiuksia oman alan työtehtäviin.

Voit suorittaa harjoittelusi kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa. Myös yrittäjyys voi toimia harjoitteluna, jos ehdot täyttyvät.

Sopivan harjoittelupaikan löytäminen on tärkeää tulevan työllistymisesi kannalta, ja se toimii hyvänä rekrytointikanavana työelämälle.

Harjoittelu on suurin yksittäinen opintokokonaisuus tutkinnossasi ja se toteutetaan ohjatusti sinun, ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyönä. Sinulla on päävastuu harjoittelupaikan hankkimisessa, mutta ammattikorkeakoulu tukee ja ohjaa sinua prosessin aikana. Ohjausta saat ennen harjoittelua, sen aikana ja sen jälkeen.

YAMK-tutkintojen rakenne

Xamkissa ylempi ammattikorkeakoulututkinto koostuu näistä osista:

 • ydinosaaminen
  • syventävät ammattiopinnot
  • opinnäytetyö
 • täydentävä osaaminen
  • vapaasti valittavat opinnot

Opinnäytetyö

AMK-opintojen opinnäytetyö on ammattikorkeakouluopintojen loppuvaiheen työ, jonka tarkoitus on kehittää ja osoittaa valmiutesi soveltaa tietoja ja taitoja käytännössä. Yleensä opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa. Usein tutkimusongelma pohjautuu käytännön ongelmaan, ja siitä tehdään esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimus tai kehittämissuunnitelma.

Tavoitteena on

 • kehittää analysointi- ja perusteluvalmiuksia sekä kriittistä ajattelua.
 • osoittaa osaaminen ja soveltaa tietoja käytännössä.
 • tutkia ja kehittää työelämän käytännön ongelmia.

YAMK-opintojen opinnäytetyö on vaativa työelämän kehittämistehtävä, joka osoittaa valmiutesi asiantuntijatyöhön.

Tavoitteena on:

 • soveltaa näyttöön perustuvaa tutkimustietoa ja käyttää työelämän kehittämis- ja tutkimusmenetelmiä.
 • yhdistää erityyppistä tietoaineistoa ja kokemustietoa
 • syventää ammatillista asiantuntijuutta
 • kehittää työelämää


Hanki kansainvälistä kokemusta

Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa erilaisten vaihto-ohjelmien tai -sopimusten kautta.

​​​​​​​Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on lisätä opiskelijan valmiuksia toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä.

Voit kansainvälistyä myös kotimaassa ja Xamkissa. Kotikansainvälistyminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden verkostoitumiseen kaikille opiskelijoille, mutta on hyvä vaihtoehto niille opiskelijoille, joilla ei ole mahdollisuutta lähteä ulkomaille pidemmäksi aikaa.

Voit esimerkiksi:
​​​​​​​

 • suorittaa tutkinnon englanninkielisessä koulutuksessa
 • osallistua yksittäisille vieraskielisille opintojaksoille
 • osallistua tandem-opintoihin, joissa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltä ja kulttuuria
 • ryhtymällä kansainväliseksi tuutoriksi voit tutustua lähemmin Xamkiin saapuviin ulkomaalaisiin tutkinto-, kaksoistutkinto- ja vaihto-opiskelijoihin
 • toimimalla opiskelijakunta Kaakossa voit ottaa osaa erilaisten tapahtumien järjestämiseen

Opiskele tutkintoon polkuopinnoilla

Tutkinto-opiskelijaksi on mahdollista päästä myös avoimen ammattikorkeakoulun avulla. Polkuopinnoissa suoritetaan AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Kokemuksia opiskelusta Xamkissa

Usein kysyttyjä kysymyksiä opinnoista

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Yhden opintopisteen laskennallinen työtuntimäärä on n. 27
tuntia.

Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava työpanos on 1 600 tuntia, mikä
vastaa 60 opintopistettä.

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet.

Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.