Uusi koulu IX / Yhteisöllinen nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa (osa 1/2)

Yhteisöllinen nuorisotyö kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa, oppivelvollisuuden laajentaminen ja ennaltaehkäisevä oppilas- ja opiskelijahuolto ovat kantavat teemat vuoden 2021 Uusi koulu –seminaarissa. Seminaari on lisäksi ensimmäinen osa kaksiosaista kokonaisuutta, joka käsittelee hyvin ajankohtaista Yhteisöllinen nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa kokonaisuutta.

Uusi koulu on Itä-Suomen aluehallintoviraston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian yhteistyössä toteuttama seminaarisarja, joka nyt ensimmäistä kertaa laajennetaan valtakunnalliseksi tapahtumaksi.

 

Aika:                      keskiviikko 17.3.2021 klo 9:00 – 15:45

Paikka:                  Verkkototeutus / Zoom

 

Ohjelman toteutuksessa ovat mukana Itä-Suomen aluehallintovirasto, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Osaamiskeskus Nuoska – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa, sekä Yhessä eteenpäin! – Yhteisöllinen nuorisotyö Etelä-Savon kouluissa (ESR) hanke.

 

TAPAHTUMAN OHJELMA / AIKATAULU

(pienet muutokset ohjelmaan mahdollisia)

 

KELLONAIKA OHJELMASISÄLTÖ
9:00-9:15 Tervetuloa Uusi koulu -seminaariin

Avaussanat: Kari Lehtola & Kirsi Kohonen / Itä-Suomen AVI

Välähdyksiä koulun nuorisotyössä – esitys

9:15-10:00 Yhteisöllinen nuorisotyö kouluissa

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela, Juvenia / Nuoska

Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusseura / Nuoska

 

Koulu on 2010-luvulla muovautunut tärkeimmäksi nuorisotyön toimintojen ulkopuoliseksi toimintaympäristöksi. Toiminta on saanut vakiintuneita malleja ja rakenteita. Toiminta on ollut kuntien ja alueiden tarpeista lähtevää, ei ylhäältä alaspäin ohjattua. Koululla ja nuorisotyöllä on ollut tarpeita, joihin koulunuorisotyö on vastaus. Mitä tarpeet ovat? Miten tarpeet kohtaavat opetussuunnitelman tarpeet?  Koulun ja nuorisotyön yhteistyön muodot ovat laaja-alaisia. Niistä ei rakennu yhtä valtakunnallista mallia, pikemminkin erilaisten mallien rihmasto. Tämä on luontevaa ottaen huomioon suomalaisen koulutuspolitiikan 1990-luvulta alkaneen desentralisaatiokehyksen. Mallien työstäminen on edellytys sille, että koulun ja nuorisotyön yhteistyötä voidaan tarkastella. Esitelmässä väläytetään, mitä keskeneräisen tutkimuksen pohjalta voidaan sanoa näistä malleista sekä esitellään tiiviisti, miten koulun ja nuorisotyön yhteistyötä voitaisiin arvioida.

10:15-10:45 Oppivelvollisuuden laajentaminen ja sen vaikutukset

Piritta Sirvio, hallitusneuvos / Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Oppivelvollisuus laajentuu 18 ikävuoteen ja toisen asteen opintoihin syksystä 2021 lähtien. Oppivelvollisuuden laajentuminen tuo nuorille velvoitteen hakeutua koulutukseen perusopetuksen jälkeen, mutta samalla myös oikeuden saada ohjausta ja tukea opintojen suorittamiseen. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä luodaan perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjistä sekä nuoren asuinkunnasta muodostuva tukiverkko, jonka sisällä nuori saa tarvitsemaansa ohjausta ja palveluita. Esityksessä kerrotaan, mitä ohjaus- ja valvontavastuut merkitsevät oppivelvolliselle nuorelle, koulutuksen järjestäjälle ja asuinkunnalle.

10:45-11:15 Lisävoimaa ennaltaehkäisevään yhteisölliseen oppilashuoltoon

Seija Manninen, KT, opetusjohtaja / Mikkelin kaupunki

 

Koulu on sosiaalinen ympäristö, joka voi omia rakenteitaan kehittämällä kasvattaa yhteisöllisyyteen. Tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten sosioemotionaalisen kompetenssilla on erittäin vahva yhteys sekä kouluviihtyvyyteen että kouluun kiinnittymiseen. Kasvatus- ja opetushenkilöstön päivittäin antama malli opetus- ja kasvatustyön suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä muiden koulun aikuisten kanssa voi parhaimmillaan toimia oppilaalle esimerkkinä yhteistyön tekemisestä ja edistää omalta osaltaan oppilaiden sosioemotionaalisia taitoja. Oppilaiden, vanhempien ja koulun yhteistyön ja positiivisten suhteiden merkitys korostuu erityisesti silloin, kun oppilaalla on vaikeuksia.

11:15-11:30 Ohjeistukset iltapäivän työpajoihin
11:30-12:30 lounastauko
12:30 – 13:45 Syventävien työpajojen 1. toteutus

mahdollisuus valita rinnakkaisista työpajoista

14:00 – 15:15 Syventävien työpajojen 2. toteutus

mahdollisuus valita rinnakkaisista työpajoista

15:20 – 15:45 Yhteinen koonti + seminaarin päätös

Katse kohti Uusi koulu X -seminaaria 17-18.3.2022

 

 

Kaikki iltapäivän työpajat toteutetaan kahteen kertaan. Yhden toteutuksen kesto on 1h 15min.

 

Työpajojen kuvaukset:

 

  1. Väkivallan ennalta ehkäisy koulun arjessa

Työpajassa keskustellaan kouluväkivallasta, ja tutustutaan kevyesti Osaamiskeskus Nuoskan toiminnassa kehitettäviin kiusaamisen ehkäisyn malleihin. Väkivalta ja kiusaaminen ovat läsnä koulujen ja oppilaitosten arjessa vuosikymmenistä toiseen, löytäen aina uusia muotoja.

Tule kuulemaan menetelmien kehittäjien ajatuksia, sekä tuomaan omat pohdintasi mukaan kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyn menetelmien kehittämistyöhön.

Työpajan ohjaajat: Heikki Kantonen / Juvenia & Maija Mahon / Vantaan kaupunki

 

  1. Valvontaa vai yhdessä kasvamista? 

Mikä on roolini kasvattajana? Onko asuntola nuorille oppilaitos vai koti? Peruskoulunsa juuri päättänyt 16-vuotias nuori ottaa suuren askeleen itsenäistymisessä muuttaessaan asuntolaan. Miten voimme moniammatillisessa yhteistyössä tukea ja vahvistaa nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia asuntolan toimintaympäristössä sekä nuorisotyön, oppilaitoksen että asuntolan näkökulmasta?

Tule, ylläty ja innostu!

Työpajan ohjaajat: Maria Käkelä / Saku ry & Mervi Hotokka / Juvenia, Yhessä eteenpäin! -hanke

 

  1. Kasku -Kasvatuskumppanuus –malli

Kasvatuskumppanuus (Kasku) -toiminta tarjoaa opettajalle ja ohjaajalle mallin työparina työskentelyyn. Työpari suunnittelee, toteuttaa ja reflektoi ryhmälle keskustelevia ja oppilaslähtöisiä tunteja. Menetelmä sopii hyvin yläkoulun ja ammatillisessa koulutuksessa aloittavien ryhmien kanssa työskentelyyn, joissa nuoret kohtaavat uudenlaisia haasteita.

Tule tutustumaan turvallisuuden tunnetta kasvattavaan menetelmään, jolla saa oppilaat luottamaan sekä koulun aikuisiin, että toisiin oppilaisiin.

Työpajan ohjaaja: Heikki Korhonen / Kehittämiskeskus Opinkirjo

 

  1. Kaverituen malli nuorten hyvinvointia tukemassa

Mitä nuoren olisikaan tärkeää huomioida, kun tukee kaveria haastavassa tilanteessa? Millaisia taitoja hän tarvitsee? Milloin on hyvä kääntyä aikuisen puoleen? Miten ottaa huoli puheeksi?

Kaverituen malli on neljän oppitunnin pituinen kokonaisuus, joka on kehitetty työvälineeksi yläkouluihin nuorisotyöhön ja työparityöskentelyyn. Työpajassa saat maistiaisia yläkouluille suunnatusta Kaverituen mallista sekä siihen liittyvistä työvälineistä.

Työpajan ohjaaja: Marja Snellman-Aittola / MIELI Suomen mielenterveys ry

 

  1. Muuttuvaa koulunuorisotyötä vai nuorisotyötä koulussa

Nuorisotyön on jalkautunut laajasti kouluun viimeisen 10 – 15 vuoden aikana. Tehtävä työ on hakenut muotojaan ja tällä hetkellä eletään tämän työmuodon kehittyneintä hetkeä. Miltä siis koulunuorisotyö näyttää nyt? Miltä koulunuorisotyön tulisi näyttää jatkossa?

Tule piirtämään työpajaan kuvaa siitä, millä tavoin nuorisotyö on hakenut ja tulee hakemaan paikkaansa koulun moniammatillisessa työyhteisössä. Näkökulmia maalaillaan niin nuorisotyön ammatillisuuteen, profession luonteeseen kuin myös osaamisperustaan.

Työpajan ohjaaja: Pekka Penttinen / Xamk

 

  1. Open mic – Onnistumisia ennaltaehkäisevässä yhteisöllisessä opiskelijahuollossa

Tervetuloa kertomaan lyhyt tarinasi onnistuneesta kouluissa, oppilaitoksissa tai oppilaitoksen asuntolapalveluissa tehdystä yhteisöllisestä opiskeluhuoltotyöstä.  Voit puhua nuorisotyön ja opiskeluhuollon moniammatillisen yhteistyön hyvistä käytännöistä, tai kertoa kokemuksesi ennalta ehkäisevän ja yhteisöllisen opiskeluhuollon työstä opiskelijan roolissa. Tilaa on hassuja sattumuksia kuvaaville kertomuksille.

Osaamiskeskus Nuoska kerää mukaan kuultuja ja koettuja esimerkkejä, joiden lisäksi voit kertoa omat vapaamuotoiset onnistumisen terveisesi!

Työpajan ohjaaja: Sanna-Mari Pöyry / Juvenia

 

 

Seminaarisarjan seuraava osa Uusi koulu X / Yhteisöllinen nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa (osa 2 / 2) tullaan toteuttamaan kaksipäiväisenä 17.-18.3.2022, jolloin pääosaan nousevat Suomessa käytännön yhteistyötä toteuttaneet ja juurruttaneet nuorisoalan- ja koulujen ammattilaiset.