Energiatehokkaan asumisen mittaus- ja kehitysympäristö -hankkeessa tutkitaan asumisen energiatehokkuutta ja energian pientuotannon suhdetta ostoenergiaan.
Tavoitteena on parantaa asumisen energiatehokkuutta, pienentää rakennusten hiilidioksidipäästöjä, sekä edistää rakennusten energiaomavaraisuutta. Hankkeen avulla edistetään uusiutuvien energiamuotojen käyttöä.

Tavoitteena viihtyisä asuinympäristö puhtaan energian avulla

Rakennusten sähkönkulutus ja pienimuotoisen sähköntuotannon hallinta perustuvat mittaukseen ja mittauslaitteiston automaattiseen luentaan, jolloin sähköä voidaan ostaa ja myydä muuttuvan hintatason
mukaisesti. Uusiutuvien rakennusmääräysten mukaisesti uudet rakennukset ovat lähes nollaenergiarakennuksia ja tällaisissa rakennuksissa on usein tavoitteena tuottaa osa omasta energiatarpeesta.
Omalla energiatuotannolla tavoitellaan pienenpää ostoenergian kulutusta. Itse tuotetun sähköenergian mahdollisimman tehokas hyödyntäminen, asuin mukavuuden tai sisäilman laatua vaarantumatta, edellyttää
rakennuksen eri järjestelmien seurantaa ja ohjausta. Tiiviiden rakennusten liian suurella energiankulutuksen säästötavoitteella tai hallitsemattomalla ohjauksella
voidaan muodostaa vaara rakennuksen sisäilman heikkenemiselle sekä rakenteellisille vaurioille.

Reaaliaikaisen seurantatiedon avulla voidaan vaikuttaa rakennusten kuluttamaan energiamäärään sekä seurata rakennuksen energiatasetta ostetun ja myydyn energian suhteesta.
Digitalo-hankkeessa tuotetaan tietoa taloteknisten järjestelmien toiminnasta yhdessä aurinko- ja tuulivoimalan tuottaman energian, varastointikapasiteetin sekä
ostoenergian kanssa. Lisäksi hankkeessa selvitetään ohjausjärjestelmien nykytilaa. Hankkeen toimenpiteinä Mikkelin asuntomessuilla on esillä siirrettävä mobiililaboratorio jossa jaetaan tietoa rakennusten energiatehokkuudesta sekä aurinkoenergian tuotannosta, tiedotetaan uusista tekniikoista sekä tiedotetaan talotekniikan koulutuksesta.

Hankkeen toimenpiteet

•  Asuntomessut 2017 Mikkelissä
•  Aurinko – ja tuulienergian hyödyntäminen osana talotekniikkaa
•  Laboratoriomittakaavan mittaukset
•  Tutkimustulosten raportointi ja julkaisu

 

Lisätietoja

Ville Kakkonen
projektipäällikkö
p. 040 621 4042
ville.kakkonen(at)xamk.fi

 

Faktat

Energiatehokkaan asumisen mittaus- ja kehitysympäristö - Digitalo

01.01.2017 – 30.04.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Muut kumppanit: Etelä-Savon Energia Oy, Schneider Electric Finland Oy, GreenEnergy Finland Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 150 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 150 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta, EAKR